جایگاه «دیگری» از منظر کیرکگور

چاپ
نوشته شده توسط Administrator چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۶

جایگاه «دیگری» از منظر کیرکگور

راضیه زینلی*


قصد اصلی ما در این مقاله، پرداختن به «دیگری» و ارتباط «دیگری» با فردِ انسانی از منظر کیرکگور است. پرسش اصلی ما در این مقاله، این است که آیا ما در آیینۀ «دیگری» خود را می‌شناسیم یا اینکه «دیگری» مانع و حائلی است در شناخت ما از خویشتن. ازاین‌رو قبل از پرداختن به بحث «دیگری»، ضروری به‌نظر می‌رسد به تعریف «خود» و انسان بپردازیم. در این مقاله ابتدا به دیدگاهِ کیرکگور دربارۀ فردِ انسانی و «خود» ‌پرداخته و در ادامه باتوجه‌به کتاب «اعمال عشق» جایگاهِ «دیگری» را بررسی می‌کنیم. رابطۀ انسان با «دیگری» را در سه ساحت وجودشناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی می‌توان بررسی کرد. که در این مقاله این سه ساحت را توضیح می‌دهیم.
کیرکگور دیدگاه ثابتی دربارۀ رابطۀ «خود» با «دیگری» ندارد و در آثار مختلفش نظریات مختلف و بعضاً متعارضی مطرح می‌کند. در الگوی کیرکگور ارتباط انسان با انسان دیگر، براساس فرمان الهی عشق به همسایه تنظیم می‌شود. در فرمان عشق ورزیدن به همسایه، دو عنصر خود شدن و اطاعت از فرمان خداوند، تبلور می‌یابد. به همسایه باید عشق ورزید تا به فرمان خدا عمل شده باشد. امر الهی همیشه به‌سوی «خود» شدن انسان، در حرکت است. «دیگری» به‌نوعی در من، حس مسئولیت را برمی‌انگیزاند. بودن برای دیگری، به‌نوعی مسئول بودن در قبال اوست. در بخش پایانی این مقاله، به رابطۀ انسان با دیگریِ مطلق یعنی «خدا» خواهیم پرداخت. و اینکه نقش انسان‌های دیگر در ارتباط فرد با خدا چیست؟ آیا «دیگری» واسطۀ رابطۀ من با خداست یا مانعی است در راهِ رستگاری. مسئلۀ مهم دیگر نقش خدا به‌مثابۀ دیگری مطلق است و اینکه این حضور مطلق، آیا مانع آزادی فرد می‌شود یا وسیله‌ای است برای حفظ فردیت فرد؟
***
خود
تمرکز ما در این نوشته، بر دیگری و نحوۀ ارتباط برقرار کردن «دیگری» با «خود» است. بنابراین قبل از پرداخت به مقولۀ «دیگری»، پرداختن به مقولۀ «خود»، ضروری به‌نظر می‌رسد. همواره یکی از مفاهیمی که ذهن بشر را به خود مشغول داشته، «خود» و شناخت آن بوده است. شناختِ خود قدمتی به‌اندازۀ تاریخ انسان دارد. در میان فلاسفه، دیدگاه‌های مختلفی پیرامون «خود» شکل گرفته است. اگر از این ادعای ویتگنشتاین صرف‌نظر کنیم که اساساً عبارت «خود وجود دارد»، گزار‌ه‌ای معنادار نیست، این پرسش مطرح می‌شود که اگر برای «خود» بتوان معنایی در نظر گرفت، این «خود» چیست؟ آیا صرفاً لفظ است؟ فراتر از یک لفظ است یا یک مفهوم است؟ به واقعیتی خارج از خود دلالت دارد؟ این «خود» به‌صورت نمود و نموداری است؟ و... مطلب دیگر اینکه اگر بپذیریم به خودشناسی نیاز داریم، این پیش‌فرض را در نظر گرفته‌ایم که فرد یا خود را نشناخته یا کامل نشناخته یا وارونه شناخته است.
در کل فلاسفۀ اگزیستانس درصدد اصلاح تصویر ارائه‌شده در فلسفه و علم سنتی از انسان‌اند. تصویری که انسان در آن یک شناسندۀ مجزا از بدن است، به‌عبارتی همان جوهر اندیشندۀ دکارت. از منظر اگزیستانسیا‌لیست‌ها دیدگاه دکارتی بسیار زیان‌بار است؛ در دیدگاه دکارتی انسان تماشاگر است نه بازیگر. ذهنی خودبنیاد است که در جهان بیرونی فاقدِ ذهن، غور می‌کند.
کیرکگور متفکری است که برای نخستین‌بار تمرکز را از عالمِ خارج، به فردِ انسانی معطوف داشت. از نظر او خود شدن در روند فردیت حاصل می‌شود. سی‌استفن اونز معتقد است «تأکید آثار کیرکگور بر مفهوم خود بودن است و خود بودن چیزی است که باید برای نیل بدان کوشید.» (evans, 2006: 38) حال دراین‌میان چرا خود بودن چیزی است که برای نیل به آن باید کوشید؟ «زیرا خود در رابطه با امور دیگر و نیز برحسب آنچه اکتساب می‌کند، تعریف می‌شود.» (Ibid)
نکته‌ای که در همان ابتدا، باید به آن عنایت داشت این است که زمانی که در کیرکگور از تفرد و فرد انسانی سخن به میان می‌آید، منظور تفرد و انزوا به‌‌معنای مدرن کلمه است و با تنهایی به‌معنای عرفانی و سنتی آن صرفاً اشتراک لفظی دارند. چراکه در آن، عنصرِ اراده دیده می‌شد و اراده از مؤلفه‌های مهم اگزیستانسيل جدید است. در دورۀ پیشامدرن چنین درکی از «خود» نداشتیم. گسستی داریم که نشان از مفاهیمی می‌دهد که تحول جدی در تاریخ بشر به‌وجود آورده است. قصد ما در این مقاله پرداختن به ابعاد آشکار و نهان «خود» است.
تعریفِ خود امری دیریاب است. بنابراین ساده‌تر این است بگوییم چگونه تعریفی نیست، نه اینکه چگونه تعریفی است. یکی از تعریف‌هایی که از خود عرضه شده، تعریف رابطه‌ای خود rlational theory of the self یا تعریف خود براساس اکتساب achievement theory of the self است. در این تعریف سعی می‌شود خود را نه یک چیز یا شیء که واجد اغراض‌های طبیعی است؛ بلکه به‌معنی واجد موقعیتی به‌خصوص بودن و مرتبط بودن با امور پیرامون به‌نحوی به‌خصوص دانست. بنابر این تعریف، «انسان قادر است خود بشود یا خود بودن را از کف بدهد.» (Ibid: 264)
رأی کیرکگور دربارۀ خود و تعریف او از خود، هم دارای خصلتی رابطه‌ای و هم واجد خصلتی متافیزیکی است. انسان باید بکوشد به خود دست پیدا کند. این یعنی کسب خود، امری اکتسابی است. «همچنین تعریف خود با دیگری عجین است. درعین‌حال تعریف کیرکگور از خود، داری جنبه‌ای متافیزیکی نیز هست.» (ibid: 264-265)
گرچه خود براساس آنچه کسب می‌کند، شکل می‌گیرد؛ اما خود باید در وهلۀ نخست وجود داشته باشد، تا این درجه از وجود مبنای اکتساب بعدی وی قرار گیرد. بنابراین خود موجود یا شیئی است که هویت او معین و پیش‌داده نیست؛ بلکه به‌واسطۀ آنچه کسب می‌کند، مشخص می‌شود. «انسان موجودی آفریده شده است که در روابط و در روند کسب کردن و به‌دست آوردن، خود می‌شود. این وجه از نظر کیرکگور را باید جنبۀ متافیزیک تعریف خود در نظر گرفت.» (ibid: 267-268)
به‌منظور خود شدن، باید مسئولیتی را در قبال خویشتن برعهده گرفت و از طریق انتخاب، باید به خود هویت بخشید و خود شدن را آغاز کرد. «پس خود شدن با عزم کردن برای به‌دست آوردن خود، آغاز می‌شود و روندی است که به‌تدریج تکامل می‌یابد. در مرتبۀ اول مهم است که عملی صورت گیرد، عملی که آگاهانه و حاصل ارادۀ واقعی باشد.» (ibid: 266-267)
این نوع عمل گرچه بر مبنای تأمل شکل می‌گیرد، از تأمل دربارۀ عمل حاصل نمی‌شود و برای کسب آن، باید تأمل را کنار نهاد و عمل کرد. در «تعلیقۀ غیر علمی نهایی»، یوهانس خود شدن را به‌معنای «انفسی شدن» می‌داند و برای انفسی شدن، عمل‌ورزی را ضروری برمی‌شمرد. عمل در دیدگاه کیرکگور صرفاً محصول تأمل نیست، هرچند تأمل مقدم بر عمل درنظر گرفته می‌شود. بنابراین دانستن اینکه امری درست است یا غلط، برای آنکه درست یا غلط عمل کرد، کفایت نمی‌کند. «اگر این‌طور نبود و به‌تعبیر کیرکگور عقلانیت اخلاق را می‌بلعید، اندیشه می‌توانست تا ابد دربارۀ عمل بیندیشد و آن‌را محک بزند؛ اما برای عمل کردن باید این روند کاملاً قطع شود.» (Ibid: 266- 267)
مسئلۀ دیگر که دراین‌میان مطرح می‌شود، رابطۀ خود self با نفسsoul، روح spirit، من ego و ذهن mind است. کیرکگور کدام عبارت را برای «خود» به‌کار برده؟ آیا همواره از یک کلمه استفاده کرده است یا نه؟ و از طرفی آیا این کلمات با یکدیگر تفاوت یا از جهاتی هم‌پوشانی دارند؟
کیرکگور در آثار مختلفش کلمات متفاوتی دربارۀ خود، به‌کار برده است: در کتاب «یا این یا آن »، از کلمۀ «فرد» (individual) استفاده کرده و در «بیماری تا دم مرگ»، «روح» (spirit) را معادل خود گرفته است. از طرفی در «تعلیقۀ غیرعلمی نهایی»، کلمة اگزیستانس (existence) را برای اولین‌بار استفاده کرد و انسان بودن را معادلِ هستی داشتن در نظر گرفت، و درنهایت در «مفهوم اضطراب»، از کلمۀ «من» (I) استفاده کرد که با این کار زمینه‌ساز (ego) فروید شد.
مارک تیلور بر این نظر است که نباید گمان کرد مقصود کیرکگور از «نفس» همان واژۀ مصطلح در فلسفه است: «ترجمۀ دانمارکی نفس بسیار دشوار است؛ نفس دلالت بر مفهوم دینی آن ندارد، گرچه متضمن آن است؛ بلکه این واژه، اشاره به جوانب نفسی و ذهنی در شخصیت فرد دارد و از همین ‌روی احتمال دارد آن را به ذهن (mind) ترجمه کنند.» (taylor, 1975: 87)
پرسش دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که «خود» چگونه شناخته می‌شود؟ شناختِ «خود» از نظر کیرکگور امری حضوری و بی‌واسطه است که با شهود و احساس کسب می‌شود نه تفکر. تحقیقات تاریخی تأثیری در آن ندارند و کسب آن درون ذاتی است، البته در این میان ارادۀ انسان نیز تأثیر بسزایی دارد. خود به‌مدد امور دیگر کسب می‌شود.
کیرکگور تعریفی متناقض از خود در «بیماری تا دم مرگ» ارائه می‌دهد:
فرد انسانی روح است. اما روح چیست؟ روح خود است؛ اما خود چیست؟ خود رابطه‌ای است که خودش را به خودش ربط می‌دهد یا نفس ربط است. در عمل ربط دادن خودش به خودش در رابطۀ مورد بحث خود یک رابطه نیست، بلکه همان ربط عمل ربط دادن خود به خود است. انسان یک وضع مجامع است از نامتناهی و متناهی از زمانمند و جاودانی از آزادی و ضرورت. در یک کلام انسان یک وضع مجامع است. یک وضع مجامع نسبتی است میان دو چیز از این لحاظ انسان هنوز یک خود نیست. چنین نسبتی که خودش را به خودش ربط می‌دهد یعنی خود، یا خودش باید خودش را برقرار کرده باشد یا به‌دست دیگری برقرار شده باشد. خود انسانی چنین رابطۀ برقرار شدۀ مشتقی است، رابطه‌ای که خودش را به خودش ربط می‌دهد و در ربط دادن خود به خود، خود را به دیگری ربط می‌دهد. (Kierkegard, 1980, 13-14)

کتاب «بیماری تا دم مرگ» دربارۀ خود است. خودی که مأیوس شده است. کتابی روان‌شناسی است که هدف آن، تشخیص بیماری نومیدی و درمان آن است. کیرکگور این کتاب را بهترین کتابش و هدف آن را نوعی تهذیب‌کنندگی (edifying) درنظر گرفته است. در این کتاب میان خود بودن و نحوۀ نگریستن به خود با نومیدی، پیوندی برقرار می‌کند؛ از این‌رو سه نوع نومیدی برمی‌شمرد:
I. not being conscious of having a self
II. Not willing to be one self
III. Despair at willing to be one self
- عدم آگاهی از داشتن خود
- ارادۀ خود بودن نداشتن (ضعف)
- نومیدی ناشی از اینکه می‌خواهد خود باشد (خودی که اصیل نیست)

(نوعی عصیان و تمرد)
درکل «خود» از نظر کیرکگور همان روح spirit و جنبۀ روحانی انسان است. «خود» ارتباط مستقیمی با خودآگاهی پیدا می‌کند که از نوع شهود و احساس است و از مقولۀ شدن.
کیرکگور از انسان می‌آغازد و با این کار آغازگر نهضت بزرگی در تاریخ می‌شود. نوآوری کیرکگور این بود که تمرکز را از «عالم خارج» به «فرد انسانی» معطوف داشت و از این طریق زمینه‌ساز تفکر اگزیستانسیالیسم شد و نفوذ آن به‌حدی بود که روان‌شناسی، ادبیات و هنر را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. او بر شأن فراموش‌شدۀ انسان به عنوان انسان جزئی و انضمامی تأکید کرد، نه انسان انتزاعی. انسانی که گوشت و پوست دارد، درد و رنج می‌کشد و شاد و غمگین می‌شود.
«خود» نزد کیرکگور در رابطه با امور دیگر و برحسب آنچه فرد اکتساب می‌کند، تعریف می‌شود. نکتۀ مهم این است که انسان می‌تواند «خود بودن» را ارتقا بخشد. خود چیزی نیست که آناً ساخته شود؛ بلکه صیرورت دارد. زمانی که کیرکگور از «خود» می‌گوید از becoming صحبت می‌کند؛ شدن و ارتقا بخشیدن به «خود» و به‌عبارتی خود شدن. «خود بودن» مفهومی است که هر انسانی در هر شرایطی بهره‌ای از آن دارد و هر شخصی براساس شکلی که از زندگی برگزیده، درجه‌ای خاص از «خود بودن» را در خود متجلی می‌کند و به‌ناچار محروم از مراتب بالاتر است.
«خود» حاکی از روندی است که ممکن است انسان در آن کامیاب یا سرخورده شود. کامیابی در این روند، به خودِ اصیل بودن در پیشگاه خدا منجر می‌شود و کامیاب نشدن از انواعی از یأس سر در می‌آورد. «خود همان است که می‌کند همان است که از خود می‌سازد یا در ساختن آن شکست می‌خورد.» (کاپوتو، 1388 : 49)

مراحل حیات انسان در مسیر خود شدن:
کیرکگور مراحل خود شدن را باتوجه‌به مراحل سه‌گانۀ حیات، بررسی می‌کند. به‌این‌ترتیب خود شدن روندی است که از یأس آغاز می‌شود، یعنی در مرتبۀ زیبایی‌شناسی و به‌سوی خود شدن در پیشگاه خدا یا نیل به خودی که دیگری به آن قوام‌ داده، حرکت می‌کند. این حرکت از طریق مسئولیت‌پذیری و انتخاب آزادانه صورت می‌گیرد. «هر کدام از این ساحت‌ها یک جهانِ کامل انسانی است با آرمان‌ها انگیزه‌ها و منش رفتاری مخصوص به خود.» (Palmer, 2007: 77)
فرد سعی می‌کند در جمع حل و در توده ادغام شود تا از رنج‌ها و اضطراب‌های وجودی‌اش خلاصی یابد. چون فرد بودن کاری صعب و دشوار است. انسانِ جزئی تنهاست و ثمرۀ این تنهایی، مسئولیت است. مهم‌ترین ویژگی خود، انتخاب کردن است. اضطراب، مسئولیت و آزادی، ثمرات این انتخاب است. از نظر کیرکگور برای رسیدن به خود و خودآگاهی ابتدا باید اضطراب را تجربه کنیم. با اضطراب فرد قدم‌هایی را در راه خودآگاهی برمی‌دارد. اضطراب تجربه‌ای کاملاً درونی است. «ما خودمان را از طریق اضطراب کشف می‌کنیم و همان‌طور که نمی‌توانیم از روح فرار کنیم، از خودمان نیز نمی‌توانیم فرار کنیم.» (Kier Kegaard, 1981: 43-44) خود همواره میان معنا و بی‌معنایی در رفت و آمد است. «بزرگی به این یا آن بودن نیست، به خود بودن است.» (ورنو، ۱۳۷۲: ۱۲۳)
نگاه بدیعی که کیرکگور به خود داشت، باعث انقلابی در فلسفه شد که شعاع آن سایر علوم را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. تفکر کیرکگور در نزاع فراوان با هگل شکل می‌گیرد. از نظر کیرکگور فلسفه فرایندِ «شدن» است. Self ساخته می‌شود. طی رنج‌ها و محرومیت‌ها خود را می‌سازد. اما در اکثر مواقع ما خود را به فعالیت‌های مختلف پرتاب می‌کنیم تا با «خود» مواجه نشویم. حال آنکه رنج‌های ما سازنده است و هر کس خود باید صلیب تنهایی خویش را بر دوش کشد. انسان‌ها ترجیح می‌دهند ماسک بزنند و با «خود» عریان خویش مواجه نشوند. به‌این‌ترتیب کیرکگور تعریفی جدید از انسان ارائه داد و کلمۀ اگزیستانس که تا قبل از آن صرفاً به خدا اطلاق می‌شد، بر انسان داشت. ازآنجایی‌که انسان وجود خاصی دارد، احوالات خاصی نیست بر او بار می‌شود، احوالاتی نظیر اضطراب و نومیدی که برای اولین‌بار در کیرکگور مطرح و بعدتر یکی از مبانی اصلی اگزیستانسیالیسم شد. برای شناختِ خود، شناخت این احوالات ضروری است.
دیگری
پس از بررسی «خود» و سیالیت آن، بحث «دیگری» و ارتباط آن با «خود» به میان می‌آید. حضور و نفوذ نگاهِ «دیگری»، مسئله‌ای است که بعد از کیرکگور در فلاسفۀ اگزیستانس بسیار برجسته و پررنگ می‌شود. انسان به‌واسطۀ ربط با خود و با دیگری، خود می‌شود. درواقع فرد به‌مدد دیگری، می‌تواند به‌نوعی زندگی اصیل دست یابد.
او در «پاره‌نوشته‌های فلسفی» می‌گوید: «خودِ انسانی عبارت است از رابطه‌ای مشتق و استقرار یافته، رابطه‌ای که خود را به خود ربط می‌دهد و در ربط دادن خود به خود، خود را به دیگری ربط خواهد داد.» (Kierkegaard, 1980: 13-14)
درهمین‌راستا ارتباط «خود» با «دیگری» را در سه حوزه می‌توان مطرح کرد:
- وجودشناختی
- معرفت‌شناختی
- ارزش‌شناختی
۱. وجودشناختی: در این ساحت این سؤال مطرح می‌شود که تاچه‌حد من شدنِ من، به دیگری وابسته است؟ تا چه حد می‌توانم دم از استقلال خود از دیگران بزنم؟
۲. معرفت‌شناختی: در این مرحله، این سؤال مطرح می‌شود که فارغ از استقلالم از دیگری، تاچه‌حد شناختم از خود، به شناختم از دیگری بازمی‌گردد. اینجا بحث معرفت به وجود است نه خودِ وجود. حال آیا می‌توانم خودم را بشناسم، بی‌آنکه دیگری را شناخته باشم؟
۳. ارزش‌شناختی: چقدر اگر من بتوانم به تو سود برسانم، به خودم سود رسانده‌ام، همچنین دربارۀ زیان؟ تاچه‌اندازه سرنوشت ما به یکدیگر وابسته است؟ به‌لحاظ سابقۀ تاریخی این قسم بر سایر اقسام تقدم دارد.
در کل پرسش اصلی ما این است که تا چه حد شناخت من وابسته به شناخت دیگری است؟ آیا من در آیینۀ دیگری خود را می‌بینم یا دیگری مانعی است در راهِ شناختِ من. دیگری در هر یک از مراتب سه‌گانه جایگاه متفاوتی دارد. قصد ما این است که انواع دیگری را بررسی و با یکدیگر مقایسه کنیم.
از منظر کیرکگور در «دیگری» ردپا و نشانۀ خدا دیده می‌شود. این مهم نشانۀ مسئولیت است. کیرکگور معتقد است خدا میانجی من و دیگری است. شخص می‌تواند با دیگری در ارتباط باشد، چون او و دیگری با خدا ارتباط دارند. هرچه دربارۀ ارتباط با دیگری می‌گوییم، با خدا آغاز می‌شود. این نظر یادآور دیدگاه لویناس است که معتقد است: «خدا فقط خود را در چهرۀ دیگری نشان می‌دهد.» (Levinas, 1996: 359)
دیگری به‌نوعی در من حس مسئولیت را برمی‌انگیزاند. بودن برای دیگری، به‌نوعی مسئول بودن در قبال اوست. نکته‌ای که این میان اهمیت دارد این است که کیرکگور نظری ثابت دربارۀ رابطۀ خود با دیگری ندارد و بعضاً دیدگاه‌های متعارضی را مطرح می‌کند.
دیگری در هر یک از مراتب سه‌گانه، جایگاه متفاوتی دارد، قصد ما این است که انواع دیگری را بررسی کرده و با یکدیگر مقایسه کنیم. در مرحلۀ زیبایی‌شناسی ازآنجاکه فرد محصور در خود و ایگو است، حضور دیگری بسیاری کم‌رنگ است. لذتی که فرد در این مرحله کسب می‌کند، گذراست و ملال ‌گریزناپزیر است. فرد به تجربه در این مرحله می‌آموزد نباید به هیچ تعهدی پایبند باشد؛ چراکه تعهد خود یأس و نوعی تهی‌شدگی به‌همراه می‌آورد؛ شرب مدام کسالت‌آور است.
اگر کسی بخواهد بر این احوال خود فائق بیاید، مادامی‌که در مرحلۀ زیبایی‌شناسی است، به رضایت نمی‌رسد. فردی که تجربۀ اصیل عاشقانه را بخواهد از سر بگذراند، اهل دهش و بخشش و دادن است. این نوع رابطه مبتنی بر عشق است که در مرتبۀ زیبایی‌شناسانه نمی‌توان سراغش را گرفت.
کیرکگور معتقد است فرد در مرحلۀ زیبایی‌شناسی، مغلوب حس است، اما حس چیست؟ «حس چیزی است که در انسان به‌نحو بی‌واسطه انجام شود.» (Kierkegaard, 1971, v2: 182)
ویژگی اصلی این مرحله این است که فرد فاقد تصمیم و اختیار است و به‌عبارتی فاقد اصالت است. «ویژگی اساسی مرحلۀ زیبایی‌شناسی، فقدان تصمیم است، در مرحلۀ زیبایی طلبی، فرد آزادی را از طریق تصمیم به‌کار نمی‌گیرد.» (taylor, 1975: 118)
حضور دیگری در مرحلۀ اخلاقی برجسته می‌شود. در این مرحله پای اختیار و آزادی انسان وسط می‌آید و به همین علت بحث تعهد commitment مطرح می‌شود. «پس درحالی‌که ویژگی اساسی مرحلۀ زیبایی‌شناسی، فقدان انتخابی است که ذات به سبب آزادی آن را به‌کار می‌گیرد، ویژگی اساسی مرحلۀ اخلاقی ظهور انتخاب است، بنابراین صیرورت ذات برای انتخاب مسئولانه و به‌همراه انتقال به مرحلۀ اخلاقی گام مهم و خطیری در جریان عمل تفرد به‌شمار می‌رود.» (taylor, 1975: 185)
از نظر کیرکگور فرد در مرحلۀ اخلاقی، به‌مدد اراده، مسیر خود شدن را طی می‌کند و به شناخت خود نائل می‌شود: «فرد اخلاقی خود را می‌شناسد؛ اما این معرفت، تأمل محض نیست؛ بلکه آن تفکر در ذاتش است و این خود فعل است و ازهمین‌رو، تعمداً تعبیر «انسان ذاتش را برمی‌گزیند» ترجیح دادم که بدل از معرفتِ انسان به خودش باشد. هنگامی‌که فرد خودش را می‌شناسد، او پایان نیافته است؛ بلکه این معرفت نتیجۀ آن است و از این معرفت است که فرد اصیل، ظاهر می‌شود ... پس فرد به ذاتش متصل می‌شود و با آن همنشین می‌شود و خود را بارور کرده و به همین علت خود را متولد می‌کند. (Kierkegaard, 1971, v2: 263) بنابراین می‌توان گفت معرفت انسان به ذاتش به‌معنای اختیار کردن ذات است و از همین روی کیرکگور از این سخن مشهور سقراط که می‌گفت «خودت را بشناس» عدول کرد و گفت «خودت را انتخاب کن.»
این مهم در تمایزی که کرکگور میان مرحلۀ زیبایی‌طلبانه و اخلاقی ‌می‌گذارد بیشتر خود را نشان می‌دهد: «اما زیبایی‌طلبانه زیستن چیست؟ اخلاقی زندگی کردن چگونه است؟ زیبایی‌طلبانه در انسان و اخلاقی بودن در او چه معنایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش خواهم گفت، زیبایی‌طلبانه بودن در انسان این است که او به‌طور آنی هست، آنچه هست؛ اخلاقی بودن این است که او می‌شود آنچه می‌شود.» (Kierkegaard, 1971, v2: 182)
در این مرحله فرد از حالت تفرد و انزوا بیرون می‌‌آید و زندگی‌اش معطوف به دیگری و قوانین کلی جامعه می‌شود و مشکل دقیقاً در این مرحله سر بلند می‌کند. به همین علت کیرکگور معتقد است کسی که خود را وقف زندگی اخلاقی می‌کند، وقتش را تلف کرده است. کسی که در مرحلۀ اخلاقی آمده و تجربۀ یأس و ملال را پشت سر گذاشته، مجال تجربۀ فردیت را از کف می‌دهد. مهم‌ترین خطر در این مرحله، متوقف شدن فرد در جامعه و از دست دادن خویشتنِ خود است. مانند کسی که از این‌سو به آن‌سو کشیده شود. انسان در این مرحله یاد می‌گیرد پشت ماسک‌هایی که عبارت است از افکار او یا هویتی که دیگران برای او ساختند، زندگی کنند؛ چراکه این ماسک‌ها به او امنیت‌خاطر می‌دهد؛ اما از وقتی متوجه می‌شود این ماسک‌ها صرفاَ ماسک هستند و او دارد با این ماسک زندگی می‌کند، از این مرحله عبور می‌کند.
اریک فروم در «گریز از آزادی» بسیار متأثر از کیرکگور است و در آنجا می‌گوید افراد از آزادی می‌‌هراسند. آزادی یعنی مواجه شدن با خود؛ اما عموم آدم‌ها ترجیح می‌دهند دیگری آنها را پیش ببرد. درواقع فرد ترجیج می‌دهد آزادی نداشته باشد.
اگر بخواهیم به بحث دیگری و ارتباط دیگری با خود بپردازیم، بهترین منبع کتاب «اعمال عشق» است. کتابی که به‌عنوان مانیفست اخلاق مسیحی شناخته می‌شود. ضمن بحث دیگری، بحث عشق و انواع عشق مطرح می‌شود، به‌خصوص عشق به همسایه. در الگوی کیرکگور ارتباط انسان با انسان دیگر براساس فرمان الهی عشق به همسایه تنظیم می‌شود. در فرمان عشق ورزیدن به همسایه، دو عنصر «خود شدن» و «اطاعت از فرمان خداوند» برجسته می‌شود. به همسایه باید عشق ورزید تا به فرمان خدا عمل شده باشد. امر الاهی همیشه به‌سوی خود شدن انسان در حرکت است. عشق به همسایه یک تکلیف اخلاقی است. از‌این‌رو دیگری در جایگاه اساسی قرار دارد. دیگری در سایۀ مفهوم عشق به همسایه، تعریف می‌شود و این مفهوم نیز در بستر رابطۀ انسان با خدا معنای واقعی خود را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود، بررسی عشق مسیحی و شباهت و تفاوتش با عشق به‌معنای مطلق کلمه است. در این میان لازم است به ریشه‌های بحث عشق و رنج با توجه به کتاب مقدس و تأثیرپذیری کیرکگور از کتاب مقدس و آیین مسیحی عنایت داشته باشیم.
کیرکگور از طرفی معتقد است عشق به دیگری مانعی است در راه رسیدن به عشق اصلی که عشق به پرودگار است. و عشق زمینی را بدون لحاظ کردن حضور خدا بیهوده می‌انگارد: «اگر کسی به فردی بیش از خدا عشق بورزد و عاشق او باشد، این عشق نه‌تنها بیهوده، بلکه اهانت به خدا هم هست... خدا را باید بیش از خویشتن خویش دوست داشت و تنها چنین عشقی می‌تواند از درد و رنج آدمیان بکاهد.» (kierkegaard, 1962: 191)
ولی از طرفی عشق الهی را امتداد عشق انسانی می‌داند: «عشق انسانی زمینی است و زمانی که عمیق‌تر می‌شود، عشق خدایی است. اگر هیچ سرزندگی و شادابی در عشق نباشد و اگر خدایی نباشد دراین‌صورت عشق زمینی خواهد بود... اما عشق انسانی به‌طور رازآلودی، در عشق خدا موجود است.» (kierkegaard, 1962: 59-60)
سخن از دیگری به‌طور واضح در «بیماری تا دم مرگ» و «اعمال عشق» آمده، با این تفاوت که در «بیماری تا دم مرگ»، دیگری اصلی خداست و در «اعمال عشق»، دیگری به‌معنای انسان‌های دیگر لحاظ شده است.
مرحلۀ اخلاقی پس از مرحلۀ زیبایی‌شناسی در می‌رسد. برخلاف مرحلۀ زیبایی‌شناسی تعهد (commitment) نیز در کار او دیده می‌شود. اینجا ازدواج نوعی انتخاب اخلاقی شناخته می‌شود. قصۀ فقدان تعهد در مسئلۀ زیبایی‌شناسی مغفول است؛ ولی در مرحلۀ اخلاقی با انتخاب اخلاقی درمی‌رسد و این انتخاب انسان را از حالت تفرد و انزوا بیرون می‌آورد. شخص اعم از زن و مرد تصمیمات آزادانه گرفته است. در این مرحله، لزومی ندارد ضرورتاً خدا وسط بیاید. شبیه اخلاق کانت است. وقتی از اخلاق یاد می‌کند که معطوف به دیگری بودن است. در مباحث او قرابتی با آنچه کانت در نقد عقل عملی گرفته می‌بینیم. «مرحلۀ اصالت اخلاق از نظر کرکگور دارای سه خصلت است: وظیفه که او این مطلب را از فلسفۀ اخلاق کانت الهام گرفته است. خدمت که برداشت او از حکمت عملی ارسطو است و کلیت که اقتباس از فلسفۀ هگل است. (جمال‌پور، ۱۳۷۱: ۹۶)
زندگی کردن در مرحلۀ اخلاقی بالاترین مشی زندگی است. فرد به‌‌نحوی خودش را با جامعه هماهنگ می‌کند و به‌همین‌علت فردیتش کم می‌شود، طفیلی می‌شود. اینجا فرد خودش را فراموش می‌کند. شخص باید خود را با جامعه‌ای که در بسیاری مواقع با ذائقۀ او هم‌خوان نیست، تنظیم کند. فرد در این مرحله شکوفایی را تجربه نمی‌کند؛ چراکه تفرد را فراموش کرده و البته این گریزناپزیر است.
به‌نظر می‌رسد در حوزۀ اخلاق کیرکگور به‌نحوی گرفتار مغالطه کنه ‌و‌ وجه شده و همۀ آنچه را که به اخلاق مربوط است، به اخلاق مبتنی بر قاعده، فروکاسته است. اگر اخلاق را صرفاً آبجکتیو در نظر نگیریم و به اقسام دیگر اخلاق از قبیل اخلاق موقعیت قائل باشیم و اخلاق را نیز از جنس امور انفسی درنظر بگیریم، به بن‌بستی که کیرکگور در آن گرفتار آمده، گرفتار نخواهیم شد.
می‌توان گفت برخلاف مرحلۀ زیبایی‌شناسی و اخلاقی که زندگی حول هدف و محوری است، در مرحلۀ دینی زندگی هدفی ندارد و فرد در زمین همواری پیش نمی‌رود. او عشقی را اصیل می‌داند که پای فرد سومی یعنی خدا در میان باشد. بحث خدا در فلسفۀ کیرکگور منحصر به امر متعالی نیست. وقتی ما انتخاب می‌کنیم برخی را دوست بداریم، این دیگر عشق مسیحی نیست، عشق مسیحی بی‌علت است و ناظر به همة جنبدگان است.

خدا به‌مثابۀ دیگری مطلق
در انتها برآنیم تا به دیگری مطلق، یعنی «خدا» بپردازیم و رابطۀ آن را با فرد و با انسان‌های دیگر، به مشاهده بنشینیم و به جایگاه و نقش خدا در رشد فرد بپردازیم. دیگری اصلی از منظر کیرکگور، خداوند است و «خود» در رابطه با او، «خود» می‌شود. پرسش اصلی که در این میان مطرح می‌شود این است که رابطۀ خدا با انسان، به چه طریق است؟ آیا از جنس رابطۀ عبد و مولاست یا رابطۀ عاشق و معشوق است، رابطۀ خلیفه و مستخلف است یا رابطه‌ای همکارانه؟
روند خود شدنِ انسان از منظر کیرکگور، با اطاعت از فرمان الهی صورت می‌گیرد. از نظر کیرکگور در هر رابطه‌ای، خداوند میانجی است. از یک‌سو هیچ عشقِ واقعی شکل نمی‌گیرد، مگر آنکه رابطۀ دوسویۀ عشق با خدا برقرار باشد و از سوی دیگر رابطه با خدا شکل درستی به خود نگرفته، مگر آنکه خود را در عشق به دیگری متجلی سازد. برجسته‌ترین مسئله در تفکر کیرکگور، ارتباط فرد با خداست که در سایۀ ایمان‌گرایی وی معنا پیدا می‌کند. آنچه خدا از انسان می‌خواهد این است که «خود» شود. به بیان دیگر خود شدن و عمل به فرمان خدا، یک‌ چیز است. هنگامی‌که انسان به‌درستی با خود رابطه برقرار کرد، آن‌گاه با خدا را نیز رابطه برقرار کرده است. سؤال اصلی و مهم در این بخش این است که آیا رابطه با دیگران برای برقراری رابطه با خدا ضرورت دارد؟ آیا رابطه با انسان‌های دیگر مقدم است بر رابطه با خدا یا برعکس؟
در حیات دینی وقتی فرد برای خود عمل می‌کند، برای خدا عمل کرده، هر دو یکسان می‌شوند، تنها در ساحت دینی حیات است که فرد به اعلا درجۀ فردیت می‌رسد. درهمین‌راستا کیرکگور در «ترس و لرز» می‌نویسد: «پس چرا ابراهیم باید چنین کند؟ به‌خاطر خودش و به‌خاطر خدا و این دو مطلقاً یکسان‌اند.» (کیرکگور، ۱۳۸۴: ۸۷)
بهترین مقوله‌ای كه ما را به جایگاه انسان رهنمون می‌سازد، رابطۀ انسان با خداست. درواقع انسان‌شناسی و الهیات در كی‌یركه‌گور رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند؛ چرا كه به‌گفتۀ خود او «تمام الهیات (Theology)، انسان‌شناسی (Anthropolpgy) است». (Kierkegaard, 1983: 291)
تنها در مرحلۀ ایمانی فرد درمی‌یابد که ذات او چیست و به والاترین درجۀ فردیت می‌رسد. «هرچه بیشتر خود را روبه‌روی خدا احساس کنم، بیشتر خواهم بود.» (نصری، ۱۳۷۶: ۳۳۷)
می‌توان گفت انسان كامل بودن، در گرو ایمان آوردن است، به‌عبارتی «اعتقاد به خدا و ایمان مذهبی ما را به‌‌عنوان موجودات انسانی، كامل می‌گرداند و استعداد معنادار بودن حیات را محقق می‌سازد». (جي كلنبرگر، ۱۳۷۴: ۲۱) چراکه مهم‌ترین موضوع مسیحیت، فردِ انسانی است و ایمان به‌دنبال این رابطۀ فردی، كسب می‌شود؛ ازاین‌رو می‌نویسد: «شناخت رابطۀ حقیقی میان خالق و مخلوق، بیانی دیگر از پرستش است». (Kierkegaard, 1983: 171)
ایمان در رابطۀ انسان با خدا متجلی می‌شود. «ماهیت خدا مستلزم این است که فرد شخصاً خود را به کمال برساند، به‌نحوی‌که بتواند خود را حقیقتاً بشناسد.» (Kierkegaard, 1983: 152)
از نظر کیرکگور شناختِ خود، رابطۀ نزدیک و مستقیمی با شناخت خدا دارد: «ما زمانی آزادیم که خود را بشناسیم. تنها زمانی می‌توانیم خود را بشناسیم که با پرودگار رابطه برقرار کرده باشیم.»
انسان از طریق خود شدن باابدیت پیوند برقرار می‌کند: «انسان عاقبت از درون خود است که می‌خواهد کمال خود شود، و از این طریق راه به‌سوی دیانت می‌برد؛ زیرا خود تنها وقتی خود است که در رابطه با ابدیت باشد.» (جمال‌پور، ۱۳۷۱: ۹۶-۹۷)
از نظر کیرکگور خدا «دیگری مطلق» است؛ ولی حضور او و نگاهِ او مانعی برای انسان نیست، به‌عبارتی ا‌یمان‌ورزی تضمین‌کنندۀ آزادی بشر است نه نفی‌کنندۀ آن. ایمان باعث شادمانی است نه انفعال. او قرائتی کاملاً بشری از دین دارد و هرگونه قدرت ماورالطبیعی را از خدا نفی می‌کند. اراده و تصمیم فرد در ایمان‌‌ورزی نقشی کلیدی دارد. فرد باید ایمان را فراچنگ آورد: «دشوارترین کار در جهان اعتقاد به خداست و لازمۀ آن ارتباط تن به تن داشتن با خداست.» (اندرسون، ۱۳۸۵: ۶۲)
چیزی که در ایمان‌ورزی اهمیت دارد، رابطۀ فرد با مسیحت است نه حقانیت مسیحیت. خدا با پرستش اثبات می‌شود نه اقامۀ براهین برای وجود او. می‌توان گفت اساس ایمان‌ورزی به حضور فرد برمی‌گردد و از این رو امری انفسی است و با اثبات عقلانی فاصله دارد. «شناخت رابطۀ حقیقی میان خالق و مخلوق بیانی دیگر از پرستش است.» (Kierkegaard, 1983: 177)
انسان در رابطه با خدا فردیتش را بازمی‌یابد و زندگی اصیل را تجربه می‌کند: «این‌گونه است که فرد یاد می‌گیرد مثل یک فرد عمل کند؛ یعنی با آگاهی از مسئولیت‌های فردی خود در پیشگاه خدا بایستد، از‌این‌رو در رابطۀ انسان با خداست که انسان ساخته می‌شود. 155) (Kierkegaard, 1983:
دستوری که خدا به ابراهیم داد باید به‌تنهايی انجام دهد. سکوتِ ابراهیم نشانۀ عظمت اوست. در‌این‌میان راز اهمیت فراوانی دارد. خدا موجودی آنتولوژیک نیست که جدا از انسان باشد، حضور خدا در رهگذر رابطه با «دیگری» کشف می‌شود. به‌عبارتی خدا در ارتباط با انسان معنا و شاید هستی می‌یابد: «نسبت و رابطه داشتن با خداست که انسان را انسان کرده است، خدا نداشتن خود نداشتن است.» (ورنو، ۱۳۷۲: ۱۲۳)
در انتها این سؤال مطرح می‌شود که «دیگری» یعنی انسان دیگر، در ارتباط یک شخص با خدا، چه نقش و جایگاهی دارد؟ تأثیر رابطه با خدا بر روابط انسانی و تأثیر در روابط انسانی چیست؟ با توجه به اینکه کیرکگور ایمان و رسیدن به خدا را امری کاملاً انفسی می‌داند، نقش فرد و خود در مقولۀ ایمان هویدا می‌شود. «در تفکر کیرکگور تنها در مرحلۀ ایمان است که فرد هم به سرمدیت دست می‌یابد و هم درعین‌حال زمانمندی و واقعیت خود را به‌عنوان وجودِ فردی خود حفظ می‌کند.» (اسکروتن، ۱۳۸۲: ۳۳۲)
نکته‌ای که باید به آن عنایت داشت این است که تصویر او از ایمان، تصویری مدرن است. او از کنش توأم با ارادۀ فرد برای احساس تجربۀ ایمانی صحبت می‌کند. او از ارادۀ سالک می‌گوید. این با فنای فی‌الله در عرفان، بسیار متفاوت است. جهش ایمان در گرو اختیار داشتن انسان معنا می‌یابد. نوعی ایمان شورمندانه را می‌توان به وی نسبت دارد.«جهش به‌سوی حوزۀ ایمان هدیه‌ای است و به‌واسطۀ لطف خداست که ما پارادوکس مطلق را در آغوش می‌گیریم و به‌عبارت دیگر جهش می‌کنیم.» (Ferreira, 1998: 22)
کیرکگور بین دو نوع پژوهش آفاقی و انفسی تمایز می‌گذارد و مسیحیت را از نوع شناخت انفسی می‌داند؛ زیرا در این شناخت، به رابطۀ فرد با مسیحیت تكیه می‌شود، نه حقانیت مسیحیت. سپس هرگونه استدلال عقلانی و آفاقی را رد می‌كند و اثبات خدا را نه‌تنها بیهوده كه نوعی حماقت می‌داند. درواقع کیرکگور پایه‌گذار نوعی ایمان‌گرایی (Fideism) در تاریخ فلسفه به‌حساب می‌آید: «ایمان‌گرایی دیدگاهی است که نظام‌های اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقلی نمی‌داند.» (مایکل پترسون، 1377: 78) به‌این‌ترتیب او معتقد است اثبات خدا، به این معناست كه وجودِ او را نادیده بگیریم، حال‌آنكه خدا در ما حضور و ظهور دارد. ازاین‌رو در «پاره‌نوشته‌های فلسفی» می‌نویسد: «اثبات وجود كسی كه حاضر است، بی‌شرمانه‌ترین اهانت به‌حساب می‌آید، زیرا این كار، كوششی برای تحقیر اوست، چگونه ممكن است كسی بخواهد اثبات كند كه او وجود دارد، مگر اینكه به خودش اجازه دهد وجود او را نادیده بگیرد. آیا این حماقت نیست كسی بخواهد چیزی را كه جلوی چشمانش حاضر است، اثبات كند؟ وجود یا حضور یك پادشاه معمولاً با تسلیم و اطاعت از او بیان می‌شود. این چه معنا دارد كه كسی بخواهد در حضور والای او، وجود او را اثبات كند و آیا شخص اساساً می‌تواند چنین كاری را انجام دهد؟خیر. چراكه با این كار او را به سخره می‌گیرد؛ زیرا حضور پادشاه با اطاعت از او ثابت می‌شود. این مطلب دربارۀ خدا نیز صادق است، با پرستش خدا، وجودِ او اثبات می‌شود نه با اقامۀ براهینی در اثبات او». (Kierkegaard, 1983: 151)
اساساً سنتی که کیرکگور به آن وابسته است، ایمان را مقدم بر فهم می‌داند و شعارش این است که ایمان می‌آورم تا بفهمم. سنتی که آشکارا وامدار آنسلم است و یادآور این گفتۀ او که: «من به‌دنبال این نیستم که ابتدا بفهمم بعد ایمان بیاورم؛ بلکه ایمان می‌آورم تا بفهمم؛ به این دلیل ایمان می‌آورم که مادام که ایمان نیاورده‌ام نخواهم فهمید.» (اتیل ژیلسون، 1378: 18) درنهایت کیرکگور به این نتیجه می‌رسد که طریق عقلانی، ما را به خدا نمی‌رساند و می‌گوید: «چگونه می‌توان وجود خدا را از طریق برهان ثابت کرد، آیا این كار شبیه عروسك‌های دكارتی نیست؟ هر وقت بخواهم عروسك‌ها روی سرشان می‌ایستند و هرگاه بخواهم آن‌ها می‌روند». (Kierkegaard, 1983: 150)
به‌این‌ترتیب ایمان نزد وی از سنخ احوال وجودی است نه گزاره‌ای ناظر به واقع. این احوالات وجودی کاملاً منحصربه‌فرد است، اثبات‌پذیر و تجربه‌پذیر توسط دیگری نیست. ایمان از جنس (bileve) نیست. از جنس احوالات انسانی است. ایمان گزاره‌ای صفر و یک است. حال‌آنکه ایمان کیرکگوری شورمندانه است. در اینجا سخن بر سر گشوده بودن نسبت به حقیقت است و نه رسیدن به حقیقت نهایی. اگر ما از جهش ایمانی یاد بکنیم، جهش ایمانی در کیرکگور با مفهوم عشق گره خورده، آیا با جهش ایمانی و ایمان را از احوال وجودی در نظر گرفتن می‌توان هر تصوری از خدا متعلق ایمان‌ورزی باشد. پاسخ کیرکگور منفی است.  از نظر کیرکگور خدای متشخصی نمی‌تواند متعلق ایمان‌ورزی قرار گیرد. ایمان رابطۀ عاشقانه است نه مکانیکی. او معتقد است ایمان متوقف بر نوعی تبدیل مزاج است که فاصله دارد با تصدیق گزاره‌های ناظر به واقع. ایمان نوعی تحول در خود فرد است به‌نحوی‌که زندگی او در مسیر و راه جدیدی قرار بگیرد. ایمان اتخاذ مشی تازه‌ای در زندگی است و صبقه فردی دارد، برخلاف عده‌ای که ایمان را حقیقت جمعی می‌دانند.

پارادوکسیکال بودن شناخت خدا
كی‌یركه‌گور ایمان را  وضعیتی بشری توصیف می‌كند؛ یعنی رابطۀ بشر با امر ابدی یا تجلی امر ابدی در انسان، این همان معنای پارادوكس ایمان است. «پارادوكس یعنی حقیقت ازلی در زمان پا به‌ عرصۀ وجود گذاشته و این بدان معناست كه خدا دقیقـاً مثل یك انسان، به‌‌وجود آمده است». (سورن كي‌يركه‌گور، ۱۳۸۴: 81.) ازاین‌رو پارادوكس از طرفی با ازلیت در ارتباط است و از طرف دیگر با تاریخیت، یعنی امر بی‌‌زمان، زمان‌مند شده یا اینكه نامتناهی در متناهی محدود شده است.
این پارادوكس عبارتٌ اخرای تجسد در مسیحیت است. درواقع او معتقد است «خدا هیچ شباهتی به انسان ندارد و برای اینكه بخواهد این اختلاف را رفع كند، به‌صورت انسان درآمده است.» (KierKegaard, 1983: 229) و این امری است كه عقل به‌هیچ‌وجه قادر به فهم آن نیست؛ ولی این عدم درك، مجوزی برای محکوم کردن پارادوکس از جانب عقل نمی‌شود. «پارادوكس به روشی ایجاد شده كه عقل به‌هیچ عنوان به اثبات آن قادر نیست؛ اما از این ادعا، این نتیجه به‌دست نمی‌آید كه آن فاقد معناست.» (Ibid: 237)
پس فرد نباید به‌سادگی از پارادوكس بگذرد؛ زیرا كلیدِ فهم مسیحیت، همین پارادوكس است، به‌عبارتی «پارادوكس شور فكر است». (Ibid: 223) این پارادوكس در مسیحیت بالفعل است نه بالقوه؛ ازاین‌رو نباید آن‌را به حداقل رساند یا حذف كرد؛ چراکه وجودش برای مسیحیت حیاتی است، سپس او به این نتیجه می‌رسد که ما فقط ازطریق انسان شدن خداست كه می‌توانیم او را بشناسیم و به او عشق ورزیم.
ابراهیم از ویژگی پارادوكسیكال ایمان باخبر بود؛ ازاین‌رو به وعدۀ الهی تردید نكرد. یقین، پایۀ ایمان ابراهیم را تشكیل می‌دهد. ابراهیم یقین داشت خدا اسحاق را از او دریغ نخواهد كرد، او به محال ایمان داشت. می‌دانست كه برای خدا هر ناممكنی، ممكن است. می‌دانست «پارادوكس ایمان آن‌قدر عظیم است كه می‌تواند از یك جنایت، عملی مقدس و خداپسندانه بسازد». (سورن كي‌يركه‌گور، ۱۳۸۴: 81)
ایمان امری به‌ظاهر متناقض‌نماست؛ ولی محال منطقی را موجه نمی‌داند، ایمان با دوگانۀ اختیار و موهبت الهی از طرف دیگر همراه است، اوج ایمان عشق است. درواقع ایمان متوجه یک پارادوکس است، منتها کیرکگور معتقد بود که پارادوکس ایمان، با تناقض در منطق متفاوت است؛ چراکه تناقض در منطق یک تناقض ذاتی (Self contraction) است و به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. در همین راستا میان دو اصطلاح بی‌معنا (Nonsense) و فهم‌ناپذیر(Incomprehensible) تمایز قائل می‌شود؛ امر بی‌معنا را نباید پذیرفت؛ چراکه فاقد معناست درصورتی که امر فهم‌ناپذیر، فی‌نفسه معنایی دارد که انسان از درک آن قاصر است، از منظر کیرکگور، ایمان از امور فهم‌ناپذیر است نه از امور بی‌معنا، ازاین‌رو انسان می‌تواند به آن باور داشته باشد، حتی اگر آن را نفهمد.
طبق‌نظر کیرکگور مسیحیت به‌مدد پارادوکس، علاوه‌بر اینکه خصوصیت متعالی بودن خدا را حفظ، از اختیار انسان نیز محافظت می‌کند، به‌عبارتی پارادوکس نه‌تنها متعالی بودن خدا را حفظ؛ بلکه انسانیت انسان را نیز محفوظ می‌دارد.
«ایمان دقیقـاً تناقض میان شور بی‌کران روح و عدم یقین آفاقی است، اگر من قادر باشم خدا را به‌طریق آفاقی دریایم، دیگر ایمان ندارم؛ اما دقیقاً ازآن‌رو که قادر به انجام این کار نیستم، باید ایمان بیاورم.» (Soren kierkegaard, 1992: p183) درواقع سعادت ازلی، آن‌قدر ارزش دارد که آدمی تمام هستی خود را بر سر آن قمار کند؛ اما این شورمندی با آفاقی بودن بیگانه است و کسب نمی‌شود مگر با خلوص نیت. (Purity of heart)
کشف حقیقت به‌دست خود انسان است و البته به کمک و راهنمایی معلم‌وارانۀ پرودگار: «معلم (خدا) نمی‌تواند به شاگرد (انسان) اصرار کند که ای بشر حقیقت را چنان که هست بفهم. معلم می‌تواند برای او فرصتی فراهم کند تا شاگرد به یاد آورد در چه موقعیت ضعیفی در مواجه با حقیقت قرار دارد. پس آنکه از همه مهم‌تر و مؤثرتر است، چیزی است که فقط خود انسان آن‌را کشف می‌شود.» (Kierkegaard, 1985: 17)
مالانچاک معتقد است «دائما تفکر و روح کیرکگور درگیر با این سخن مسیح در انجیل است که من راه هستم، حقیقت هستم و زندگی هستم. یعنی مسیح برای بشر صرفاً حقیقت به ارمغان نیاورده؛ او خود عین حقیقت راهنما و راه بوده او زندگی واقعی انسان مظهر متعال بوده است». (malantschuk, 1974: 96-100)
در تجربۀ ایمانی سؤال مهم این است که آیا خدا محوریتی در زندگی شما دارد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش نمی‌توانید به پاره‌ای از کتاب‌هایی که خوانده ايد ارجاع دهید. برای پاسخ به این پرسش باید به خود ‌نظر كرده و احوال شخصی خود را رصد کنید، نه اینکه به برخی از نظریه‌های الهیاتی ارجاع دهید.
ایمان هیچ سنخیتی با استدلال‌ها و بحث‌های کلاسیک مدرسه‌ای که مبنی بر جنبه‌های تاریخی‌اند ندارد. به اطلاعات گسترده نیازی نیست، شاید آگاهی حداقلی لازم باشد؛ ولی آنچه مهم است، تصمیم فرد است. هیچ ضرورتی برای اثبات دین توسط اهل مدرسه نیست. ایمان یک فعالیتِ صرف بشری نیست. گرچه در مفهوم معمولی، عملی مبتنی بر اختیار است، ایمان در مفهوم متعالی به شرط دیگری هم نیاز دارد و آن موهبتی است که از جانب خدا به مؤمن اعطا می‌شود.  كی‌یركه‌گور در«ترس و لرز» حالتی را بیان می‌كند كه شهسوار ایمان را دیده، آن‌گاه او را این‌گونه توصیف می‌كند: «او شبیه یك مأمور مالیات است... حالاتش كاملاً بشری است؛ یك‌سره به متناهی تعلق دارد، به این دنیا.... هیچ نگاهِ آسمانی یا علامت غیرمتعارفی او را لو نمی‌دهد... او نابغه نیست، سعادت نامتناهی را می‌شناسد با این همه متناهی را با لذت همان كسی می‌چشد كه هرگز چیزی برتر از آن را نشناخته است». (کیرکگور، ۱۳۸۴ 64-66) قرائت كاملاً بشری کیرکگور از دین در این بخش از «ترس و لرز» مشهود است.
درنهایت می‌توان گفت شناخت خدا از منظر کیرکگور از مسیر شناخت انسان می‌گذرد و بدون شناخت انسان، شناخت خدا میسر نیست. انسانی که او با آن سروکار دارد انسانی زمینی است با مختصات زمینی نه انسانی متعالی و دست‌نیافتنی.

*دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران 

کتابنامه
1. اسکروتن، راجر، تاریخ مختصر فلسفۀ جدید، ۱۳۹۵، ترجمۀ اسماعیلی سعادتی خمسه، تهران: انتشارات حکمت. // 2. پترسون، مایکل، 1377، عقل و اعتقاد دینی، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، چاپ دوم، تهران: طرح نو. // 3. ژیلسون، اتیل، 1378، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمۀ شهرام پازوکی، تهران: گروس. // 4. جمال‌پور، بهرام، ۱۳۷۱، انسان و هستی، چاپ اول، تهران: نشر هما. // 5. کاپوتو، ۱۳۸۸، چگونه کیرکگور بخوانیم، ترجمۀ صالح نجفی، چاپ اول، تهران: رخداد نو. // 6. کلنبرگر، جی،۱۳۷۴، کیرکگور و نیچه، ترجمۀ ابوتراب سهراب و الهام عطاردی، تهران: نگاه. // 7. کیرکگور، سورن آبوا، 1377، بیماری به سوی مرگ، ترجمة رویا منجم، چاپ اول، آبادان: نشر پرسش. // 8. کیرکگور، سورن‌آبوا، ۱۳۸۴، ترس و لرز، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی. // 9. لی‌اندرسن، سوزان، 1385، فلسفۀ کیرکگور، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو. // 10. نصری، ۱۳۷۶، سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. // 11. ورنو، روژه و وال، ژان، پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، 1372، ترجمۀ یحیی مهدوی، چاپ اول، تهران: خوارزمی.
12. C. Stephen Evans, 2006, Kierkegaard on Faith and the Self, Baylor University. Press. // 13. Ferreira, Jamie w. 1998, the Cambridge companion to Kierkegaard, edited by alstair hannay and cordon d. marina, cambrige University press.  // 14. Kierkegaard, Soren Abya, 1971, Either; or, v2, tr. By David F.Swensom, prinston university press. // 15. Kierkegard, , Soren Abya ,1980, Sickness un to Death, Edna H. Hong, Princeton University Press. // 16. Palmer, Kierkegard for begineers, write a review, 2007, Comic book. // 17. taylor, mark, C, 1975, Kierkegaard’s pseudonymous authorship: astudy of time and self, prinston university press.  // 18. malantschuk, Kierkegaard’s though, 1974, Princeton, Princeton university press. // 19. Kier Kegaard, Soren Abya (Johannes Climacus), 1983, Philosophical Fragment, Tr. by Stephan Evans, Humanites press international. // 20. Kier Kegaard, Soren Abya,1962, works of love, trans,howard and enda Edna H. Hong, Princeton University Press. // 21. Kier Kegaard, Soren Abya , Concept of Anxiety,Tr. by Reider Thomte and Albert B. Anderson, Princeton University Press, 1981. // 22. Kierkegaard, Soren Abya, 1992, Concluding Unscientific Postscrip, Tr.by Howard V. Hong, Edna H. Hong, Princeton University Press.