معرفي كتاب

PDF چاپ نامه الکترونیک

معرفي كتاب

منيره پنج تني


درآمدي به فلسفه زبان
ويليام جي. لايکن
ميثم محمداميني
هرمس
چاپ اول: 1392
404 صفحه

ويليام جي. لايکن تحول مهم چهل سال گذشته را توجه فلاسفه زبان به دستور يا نحو صوري مي داند، البته بدان گونه که زبان شناسان نظري آن را صورت بندي مي کنند. او مي گويد: «نظر شخصي من اين است که چنين توجهي براي موفقيت در فلسفه ورزي در باب زبان حياتي است». از حدود سال 1980 برخي فيلسوفان زبان به فلسفه ذهن هم توجه کرده اند و برخي ديگر جستاري متافيزيکي در باب وجود يا عدم وجود رابطه اي ميان زبان و حقيقت را مد نظر قرار داده اند و کتاب هايي هم تأليف کرده اند اما  ويليام جي. لايکن راهي ديگر برگزيده است، او بر اين نظر است که «از ديد من کتاب هاي اين چنيني، علي رغم محاسن بسيار، هيچ يک فهم کافي از ساز و کارهاي مختص زبان يا مسائل محوري در خود فلسفه زبان به دست نمي دهند. اما اين کتاب بر اين ساز و کارها و اين مسائل تمرکز دارد. ص2» کتاب «در آمدي به فلسفه زبان» از چهار بخش کلي و چهارده فصل تشکيل شده است: اين بخش ها عبارتند از: مرجع و ارجاع، نظريه هاي معنا، کاربردشناسي و کنش هاي گفتاري، نيمه تاريک. ويليام جي. لايکن در فصل نخست با عنوان «معنا و ارجاع» به معناي  فاهمه و نظريه ارجاعي مي پردازد. «وصف هاي خاص» عنوان فصل دوم است و عناويني چون: لفظ هاي مفرد، مسئله ارجاع ظاهري به ناموجودها، مسئله جملات وجودي منفي، معماي فرگه در مورد اينهماني، نظريه وصف هاي راسل، ارجاع ظاهري به ناموجودات را در بر مي گيرد. دوازده فصل ديگر اين اثر عبارتند از: اسامي خاص: نظريه وصف، اسامي خاص: ارجاع مستقيم و نظريه علّي و تاريخي، نظريات سنتي معنا، نظريات کاربرد، نظريات روان شناختي: برنامه گرايس، نظريات شرط صدق: برنامه ديويدسن، نظريات شرط صدق، کاربردشناسي معنايي، کنش هاي گفتاري و توان گفت- کنشي، روابط در-بر-داشتي، استعاره. همچنين هر فصل دربردارنده چکيده، پرسش ها و منابع تکميلي است.

ايده هاي بزرگ براي
بچه هاي کوچک
توماس وارتنبرگ
نسرين ابراهيمي لويه
ناشر: شهرتاش
چاپ اول: 1390، 159 صفحه

ناشر کتاب «ايده هاي بزرگ براي بچه هاي کوچک» در سال  1386 از طريق واحد درسي 280 کالج مونت هولي يوک ميشيگان با دکتر توماس وارتنبرگ آشنا شد. ناشر پس از آشنايي با آثار اين نويسنده و پژوهشگر، اجازه چاپ اين کتاب را به زبان فارسي از ناشر اصلي مي گيرد. توماس وارتنبرگ نه تنها در اين اثر آموزش فلسفه و ادبيات کودکان را تلفيق مي کند بلکه روش آموزش «فلسفه براي کودکان» در مدارس ابتدايي را به روشني توضيح مي دهد. «بهره گيري از کتاب هاي ادبيات کودکان در آموزش فلسفه به کودکان مقوله تازه اي نيست و اين کار توسط افراد ديگري چون گرت متيوز و فيليپ کم نيز توصيه شده بود ولي عملياتي کردن اين پيوند سه گانه  (کودک، فلسفه، ادبيات کودکان) و آن را در قالب يک واحد درسي دانشگاهي براي دانشجويان کارشناسي ارشد فلسفه بردن از ابتکارات ايشان است که براي آموزش فلسفه براي کودکان در کشور ما نيز مي تواند الگو قرار بگيرد. ص 5» کتاب ايده هاي بزرگ براي بچه هاي کوچک از چهار بخش تشيکل شده است. مولف در بخش نخست با عنوان «آموزش فلسفه در مدارس ابتدايي» به مباحثي چون فيلسوفان ذاتي، من چگونه معلم فلسفه کودکان شدم، آموزش يادگيرنده محور، بازي ِ فلسفه مي پردازد. «آماده شدن براي تدريس» عنوان بخش دوم است و مباحثي شامل درس آشنايي با فلسفه در مدارس ابتدايي، آماده کردن طرح درس، اداره بحث فلسفي را در بر مي گيرد. بخش سوم اين اثر شامل داستان ها است.  مولف از هر داستاني با هدف آموزشي خاصي بهره مي گيرد که عبارتند از: اژدها و غول: آموزش اخلاق، فردريک، آموزش فلسفه اجتماعي و سياسي، کتاب مهم آموزش متافيزيک، جادوگر شگفت انگيز آز: آموزش فلسفه ذهن، درخت بخشنده: آموزش فلسفه محيط زيست، موريس موسه: آموزش معرفت شناسي، نافل باني: آموزش فلسفه زبان، هنر اميلي: آموزش زيبا شناسي. بخش چهارم با عنوان «سرانجام» به فعاليت هاي تکميلي پيشنهادي بعد از بحث هاي فلسفي و نتيجه گيري مي پردازد.

ترکان، اسلام و علوي گري بکتاشي گري در آناتولي
محمدتقي امامي خوئي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
چاپ اول: 1392
438 صفحه

يکي از بزرگ ترين و با سابقه ترين ملتها در تاريخ «ترک» ها بوده اند که از هزاران سال پيش در قاره?هاي آسيا، اروپا و آفريقا مستقر شده اند. «ولي با وجود اين پراکندگي و مهاجرت هاي مداوم، آن ها در سرزمين هاي اصلي خود يعني آسياي مرکزي، نقش درخور فعاليت شان را ايفا نکردند. علت اين امر به سبب پراکندگي در مناطق مختلف و گسترش دگرگوني ها آن ها با شرايط محيطي و هم چنين به سبب پراکنده شدن در اقليم هاي گسترده گوناگون و جديد و روي آوردن آنان به يکجانشيني بوده است.» ترکان به صورت دسته جمعي در صحرا زندگي مي کردند و کوچ نشين بودند. اساس اقتصاد آن ها را گله و گله داري تشکيل مي داد. البته به جز اين، آن دسته از ترک هايي که در مسير راه هاي ارتباطي شرق و غرب قرار داشتند با به دست گيري امنيت شبکه ارتباطي راه هاي تجاري و کسب آگاهي و آشنايي با تجارت و کالاهاي تجاري وارد گردونه تجارت نيز مي شدند. ترک ها در ادواري توانستند حکومت هاي مقتدر و منسجمي را بر سر کار آورند مانند توکيوها، خزرها، اويغورها، قرقيزها، قراخانيان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان و عثمانيان که به مدت ده قرن حاکميت جهان اسلام را در دست داشتند. مي توان گفت اساس پژوهش محمد تقي امامي خوئي در اين اثر تحقيق بر روي باورها و اعتقادات فکري دوران حاکميت سلجوقيان و عثمانيان است. اين اثر از بيست فصل تشکيل شده است برخي از فصول اين اثر عبارتند از: ترکان و آسياي مرکزي، باورهاي اوليه ترکان، فتح ترکستان به دست اعراب مسلمان، ورود ترکان به عالم اسلام، ترکان  اسلام، استيلاي سلجوقيان بر جهان اسلام، نگاهي به کوچ ومهاجرت هاي دراويش به آناطولي، نقش متقابل ترکان و اسلام، علويان آناطولي، علويان و بکتاشيان آناطولي، بکتاشي گري پس از حاج بکتاش، اعياد علوي- بکتاشي، نقش عاشق ها در گسترش ادبيات علوي – بکتاشي، زن در فرهنگ علوي – بکتاشي، رابطه مسيحيت باعلويان و بکتاشيان.

فلسفه دين ديويد هيوم
محمد فتحعلي خاني
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
317 صفحه

ديويد هيوم يک فيلسوف تجربه گرا و منتقد دين بود، او مي خواست روشي شبيه به علوم تجربي در حوزه علوم انساني تأسيس کند. «از نظر هيوم، درباره عقايد ديني بايد تنها از روش استنتاج علّي تبعيت کرد، که تبيين علّي واقعيات جهان را ممکن مي کند و با آن مي توان به داوري هايي دقيق درباره جهان و عقايد ديني رسيد که اعتبارشان با حساب احتمالات ديني سنجيدني است.» بر اساس چنين خواست و روشي، نتيجه انديشه او در فلسفه دين طبيعت گرايي و تجربه باوري توآمان و در نهايت تبديل شدن به شکاکيتي معتدل است. کتاب «فلسفه دين ديويد هيوم» اثر محمد فتحعلي خاني از سه بخش تشکيل شده است. مولف در بخش نخست با عنوان «روش شناسي فلسفه دين هيوم»، مباحث کلي استنتاج علّي را مطرح، بررسي و نقد کرده و نشان داده است که چگونه کاستي هاي رويکرد تجربه باورانه هيوم به تمسک به محاسبات احتمالاتي و توسل به طبيعت باوري انجاميده است. بخش هاي دوم و سوم با عناوين: برهان هاي اثبات وجود خدا، معجزه و منشأ دين عمدتا به مباحث دليل شناسانه هيوم در قلمرو فلسفه دين اختصاص يافته و بحثي در معرفي و نقد مباحث علت شناسانه است. کتاب از پانزده فصل با نام هاي ساختار و روش فلسفه دين هيوم، عليت، روش و عقيده، چيستي روش استنتاج علّي، عليت به معنايي ديگر، احتمالات، طبيعت گرايي، بررسي و نقد، برهان هاي پيشين بر وجود خدا، برهان پسين، نتايج استدلال علي بر اثبات وجود خداوند،  برهان نظم و طبيعت گرايي، معجزه، بررسي علمي و تاريخي اخبار معجزه، و منشأ دين تشکيل شده است. فتحعلي خاني بر اين نظر است که «نحوه توسل هيوم به طبيعت گرايي هم نمي تواند مشکل او را چاره سازد؛ زيرا او التزام به نتايج استدلال هاي علّي را در نهايت بدان جهت مي پذيرد که آن نتايج را مويد به اجبار طبيعت مي داند. ص 10» 

فرمان کورش بزرگ
حسين بادامچي
نگاه معاصر
چاپ اول: 1391
71 صفحه

کتيبه کورش کبير دربردارنده فرماني است که او هنگام فتح بابل منتشر کرد. اين کتيبه در سال 1879 پيدا شده و درسال 1380 اولين ويرايش و ترجمه آن منتشر شد. «از لحاظ نوع ادبي استوانه کورش در زمره کتيبه هاي شاهي و يادبودي است. کتيبه هاي شاهي آثاري هستند که شاهان براي گرامي داشت واقعه اي خاص مانند پيروزي در جنگ يا ساخت معبدي براي خدايان مي نوشتند و يا در واقع روايت رسمي تاريخ هستند.ص8»  حسين بادامچي، استاديار تاريخ دانشگاه تهران، درباره پرسش اصلي تحقيقش مي گويد که «از ديدگاه تاريخ نگاري کتيبه شاهي روايت يک طرفه تاريخ و همراه با اغراق و زياده گويي است که بيشتر نشان دهنده ايدئولوژي رسمي است تا واقعيت هاي تاريخي. سوال اصلي تحقيق حاضر اين است که آيا اصطلاحات مندرج در کتيبه کورش صرفا تبليغات شاهي است يا سياست کشورداري بوده است؟ آيا در منابع همزمان يا نزديک به دوره مورد مطالعه اطلاعاتي در مورد سياست کشورداري کورش در دست است که بتوان با استناد به آن ها اجرايي شدن اصلاحات کورش اثبات کرد؟» حسين بادامچي در اين اثر ابتدا متن کتيبه را از اصل اکدي به طور کامل ترجمه مي کند و در ادامه با استناد به منابع تاريخي خط ميخي، روايت هاي عبري عهد عتيق و منابع يوناني درباره سياست ديني کورش تحقيق مي کند. بادامچي در اين پژوهش نشان مي دهد که بخش عمده ادعاهاي کورش، براي نمونه، ورود صلح آميز به بابل و حمايت از دين هاي رايج، در منابع آن دوره تأييد مي شود. بادامچي علاوه بر استوانه، دو کتيبه ديگر از کورش را كه به دست آمده است ويرايش كرده و ترجمه آن ها را نيز در اين اثر ارائه داده است. کتاب پس از درآمد و مقدمه، شش بخش با نام هاي تقسيم بندي و ترجمه کامل متن اکدي، دين و سياست ديني کورش، نبوباييد و روحانيون مردوک؛ حمايت بابلي ها از کورش، مسأله سياست ديني آشوريان، رابطه شهر و خدايان، مسأله حقوق بشر تشکيل شده است.

دموکراسي محلي
به کوشش محمد حسين بوچاني
قدياني
چاپ اول: 1391
344 صفحه

کتاب دموکراسي محلي از پانزده گفت و گو و دوازده ميزگرد تشکيل شده است. نويسندگان اين اثر عبارتند از: محمدباقر قاليباف، معصومه ابتکار، عماد افروغ، احمد مسجد جامعي، مرتضي طلايي، حسين بيادي و چهل و هفت متخصص، سياست گذار و برنامه ريز شهري ديگر. کتاب دموکراسي محلي مي کوشد در قالب گفت و گو روش هاي تحقيق الگوواره اي تمرکززدايي و دموکراسي محلي به مثابه توسعه را واکاوي کند. شواهد زيادي وجود دارند که نشان مي دهند براي رسيدن به توسعه پايدار و پيشرفت همه جانبه توجه به موضوعات جهاني شدن، تمرکززدايي، دمکراتيک سازي، محلي گرايي الزاماتي غير قابل انکار و بسيار مهم هستند. «سازمان و يا مديريت محلي به لحاظ مفهومي سازه اي سياسي – اداري است که در نتيجه فرايند توزيع فضايي قدرت سياسي به وسيله حکومت مرکزي پديد مي آيد. ص 12» مي توان چنين گفت که مديريت محلي يک واقعيت انکارناپذير در دوره کنوني است و دولت مرکزي ناگزير از به رسميت شناختن و ايجاد آن در سطح محلي به عنوان جزء ساختاري دولت ملي است. اين اثر همسو با دغدغه هاي تمرکززدايي در اداره امور کشور تهيه شده است. احمد مسجد جامعي در مقدمه اش بر اين اثر مي گويد: «رويکرد اين مباحث يافتن راه هاي بهتر براي اجراي اصول شوراها در قانون يا روشن ساختن وجوه پنهان آن است و پيش از آن که جوياي بيان اجزاي يک نگاه باشد در پي معرفي ديدگاه هاي مختلف پيرامون موضوعي واحد است. ص 9» کتاب «دموکراسي محلي» از 12 ميزگرد و 15 گفت و گو تشکيل شده است برخي از عناوين گفت و گوها و ميزگردها عبارتند از: مديريت واحد شهري، نهادينه کردن شوراها، عقلاني شدن توسعه، رويکرد طرح جامع تهران به مسائل اجتماعي، شهردار خوب در ترازوي انتخاب يا انتصاب، شوراها و رويکردي اجتماعي در برنامه ريزي، گام هاي لرزان شورا در مسير برنامه، نسبت شوراها با مسائل فرهنگي، آموزش شورا: برنامه ريزي و مديريت، جايگاه شوراها در حاکميت.

کيمياي خرد
جستارهايي در زمينه دين و اخلاق
انشاء الله رحمتي
سوفيا

چاپ اول: 1391، 464 صفحهاگر بخواهيم مختصر و صريح بگوييم موضوع کتاب « کيمياي خرد: جستارهايي در زمينه دين و اخلاق» توجه به «آسمان ستاره باران جهان، آسمان جان و آستان جان جهان» بدانيم. به عبارت ديگر مضمون مقالات کتاب «کيمياي خرد» که در طول يک دهه و به صورت متناوب منتشر شده اند، دين و اخلاق با نگاهي فلسفي است. اين مقالات نه تنها روحي واحد دارند بلکه از دغدغه اي يکسان و مشابه برخوردارند. مقالات با اينکه کاملا از يکديگر مستقل هستند اما به لحاظ محتوا يک خط فکري را پي مي گيرند. اين اثر مشتمل بر بيست و يک فصل است. انشاء الله رحمتي در فصول يک و دو ضرورت خردورزي و به طور کلي لزوم فلسفي انديشي براي بشر را در امر دنيا و آخرت تبيين مي کند. «چرا بايد فيلسوفي کرد» و «فلسفه: دعوت به ژرف انديشي» عناوين فصول اول و دوم اين اثر هستند. در فصل سوم با عنوان «دين و خردورزي»، مولف لزوم انديشه ورزي در حوزه فلسفه دين را پي مي گيرد و نشان مي دهد اگر چه در طول تاريخ انديشه تنش هاي فراواني ميان دين و فلسفه وجود داشته است، اما دين و فلسفه همواره به يکديگر نياز داشته و همراه هم بوده اند. به زعم مولف، در مواردي فلاسفه عرصه را براي اصحاب دين تنگ کرده اند، و از اين رو رحمتي در فصل چهارم به بحث تجربه ديني به عنوان دليلي براي کسب معرفت پرداخته است. او مي گويد: «اگر تجربه راه متقن و معتبري براي کسب معرفت است، دليلي براي مستثني ساختن تجربه ديني از اين قاعده وجود ندارد. اما همه بحث?هاي تأسيسي به اين عرصه محدود نشد و فيلسوفان مختلف بر راه هاي ديگر براي تبيين دين، يعني بر ايمان و عقل تأکيد ورزيدند و در اين ميان هم نسبت خود  ايمان و عقل که سابقه اي به قدمت تآملات ديني دارد احياء شد و هم قابليت هاي آن ها مورد استفاده قرار گرفت.» جالب اين جاست که مولف در فصول پنج، شش و هفت بر اين نکته اصرار مي روزد که بحث هاي تأسيسي که از سوي فلاسفه دين در دفاع از دين در برابر فلاسفه مطرح شده به تجربه ديني محدود نبوده است و براهين اثبات وجود خدا از جمله برهان وجودي احياء شده است و برخي فيلسوفان تقرير جديدي از آن ارائه کرده اند. احياء براهين سنتي به مباحث تحليلي فراوان درباره صفات خداوند و فهم عقلاني آن صفات نيز کشيده شده است. عناوين اين فصول عبارتند از:پاسکال: ايمان و عقلانيت، برهان وجودي با نگاهي به فلسفه اسلامي، قدرت مطلق و فهم عقلاني دين. رحمتي در فصل هشتم بيشتر بر فيلسوفاني تمرکز مي کند که اخلاق را بر دين مبتني نمي دانند بلکه حتي از ابتناء منطقي دين بر اخلاق حمايت مي کنند. رحمتي در فصل نهم به عنوان يک موضوع ملموس در حوزه اخلاق، مقاله «دين، اخلاق و محيط زيست» را نگاشته است. واقع گرايي يکي از مسائلي است که در نسبت ميان اخلاق و دين مطرح مي شود، به اين معنا که «چگونه مي توان در مقابل نيست انگاران اخلاقي که هر چيزي چون واقعيت يا ارزش اخلاقي را نفي مي کنند، از وجود اين ارزش ها دفاع کرد. ص 15» افلاطون از اين مساله تقرير کلاسيکي در رساله گرگياس اش ارائه کرده است و رحمتي همين موضوع را در فصل دهم با عنوان «سرود عدالت: تأملي در رساله گرگياس افلاطون» پي مي گيرد. مولف در فصول دوازده و سيزده به اين موضوع پرداخته که آيا فيلسوفان ما نيز مي توانند حضوري درخور در اين مباحث داشته باشند «و به علاوه تفکر ديني و اخلاقي را غنا ببخشند و پاره اي از کژي و کاستي هاي آن را جبران کنند».
يکي از نقاط قوت و شاخصه هاي فلسفه و حکمت اسلامي، درک عميق آن از قوه معرفتي «خيال» و ساحت «عالم مثال» است که در فصول چهارده تا هفده واکاوي شده است. «هانري کربن بر اين وجه از وجوه فلسفي و معنوي اسلام ايراني تأکيد بليغ ورزيده است. ص 15» عنوان فصل هجده «سنت گرايي و موانع فهم آن» است که به مکتب حکمت خالده يا سنت گرايي در دوران معاصر پرداخته است. «مکتب حکمت خالده يا سنت گرايي، در دوران معاصر، کمر به احياء حکمت خالده به عنوان يک حکمت ازلي و اصيل که ريشه در دين حنيف دارد، بسته است. از جمله مصاديق بارز اين حکمت خالده را حکمت و معنويت اسلامي ميداند که ريشه در قرآن کريم و سنت نبوي دارد.»  رحمتي در سه فصل پاياني کتاب «کيمياي خرد» به قابليت هاي سنت گرايي براي حضور در تأملات امروزين در دو عرصه هنر و علوم تجربي تمرکز کرده است. اين کتاب را انتشارات «سوفيا» در سال 1392 در 464 صفحه منتشر کرده است.

نيچه و آري گويي
تراژيک به زندگي
حميدرضا محبوبي آراني
مرکز
چاپ اول: 1392، 384 صفحه

حميدرضا محبوبي آراني در کتاب «نيچه و آري گويي تراژيک به زندگي» کوشيده است به تفسيري از نيچه نايل شود که مقصود نيچه از نيهيليسم و راه چيرگي بر آن را از زوايايي جديد روشن سازد؛ او درباره اين ابعاد جديد مي گويد: «زوايايي که دست کم راه دستاويز قرار دادن انديشه  نيچه در نقدهاي وطني از مدرنيته و فرهنگ غربي را تنگ مي سازند. ص 10» محبوبي چنين اهدافي را در قالب پنج فصل نگاشته است. «مسئله نيچه: نيهيليسم يا مسئله سقراط» عنوان فصل نخست است که مولف علاوه بر پرداختن به دو پرسش اساسي: «آيا زندگي معنايي دارد» و نيهيليسم از کجا مي آيد؟ به آري گويي تراژيک يا باز ارزشگذاري همه ارزش ها چونان راه رهايي از نيهيليسم مي پردازد. فصل دوم «بي ارزش سازي متا اخلاقي همه ارزش ها» نام دارد. او در اين فصل به نيچه فيلسوف طبيعت باور، نيچه فيلسوف ضد واقع باور، نقد روان شناسي اخلاقي کانتي، نقد واقع باوري افلاطوني مي پردازد. مولف فصل سوم را «مواجهه با سرگرداني نيهيليستي» ناميده است و بي ارزش سازي متااخلاقي و سرگرداني هنجارجويانه و  مواجهه با سرگرداني را بررسي کرده است. فصل چهارم کتاب «خواست قدرت چونان مبناي باز ارزشگذاري محتواي همه ارزش ها» نام دارد. مهم ترين مباحث مولف در اين فصل عبارتند از: خواست قدرت و مسئله تفسير آن، بدبيني شوپنهاوري، خواست قدرت و لذت باوري نو نيچه اي. آخرين فصل اين اثر «آري گويي تراژيک يا بازارزشگذاري محتوايي همه ارزش ها» نام دارد. پروفسور برنارد رجينستر، استاد و مدير دپارتمان فلسفه در دانشگاه براون در ايالت رودايلند آمريکا، بر اين اثر ديباچه اي نگاشته است. او در بخشي از ديباچه چنين نوشته است: «مايه افتخار است که حميدرضا محبوبي از من خواسته تا ديباچه اي بر اين کتاب بنويسم. ص 14» رجينستر به تقرير اصول فلسفي اساسي پژوهش محبوبي مي پردازد و برخي از لوازم اخلاقي و فرهنگي وسيع تر آن ها را روشن مي سازد.

کلام زرتشتي
محمد رضائيان حق
موسسه فرهنگي انتشاراتي فروهر
چاپ اول: 1392
216 صفحه

ايراني بودن يکي از مستحکم ترين دلايل براي بررسي و شناخت دين، فرهنگ و تاريخ کشوري است که در آن زندگي مي کنيم. «آيين مزديسنا» (زرتشتي) با قدمتي چند هزار ساله، يکي از اديان کهني است که در آن باور به يکتاپرستي وجود دارد و در واقع بدفهمي از متون مقدس زرتشتي در طول دوره هاي مختلف و سوء استفاده برخي از حاکمان و موبدان ديني از آموزه هاي عميق و فلسفي اين دين سبب شده که آيين زرتشتي بيشتر با ويژگي دوگانه پرستي شناخته شود. ص 26» مولف اين اثر بر اين نظر است که کتاب «گات ها» پاسخ گوي بسياري از پرسش ها و بدگماني هاي مطرح شده درباره اين دين است. او همچنين ارزش بخشي به جايگاه و وجود انسان در اين جهان، به عنوان تعيين کننده سرنوشت و پايان جهان، مهم ترين ويژگي اين دين نسبت به ساير اديان مي داند. محمد رضائيان حق در اين اثر کوشيده است تا با رويکردي بي طرفانه، تحولات کلامي دين زرتشتي را بررسي کند. اين اثر از هفت بخش عمده تشکيل شده است و پس از ديباچه به قلم اردشير خورشيديان و انشاءالله رحمتي، دربردارنده پيش درآمد و پيش گفتار است. بخش نخست «کليات» نام دارد که در آن مولف به تعريف واژگان، تعاريف علم کلام، تعريف دوآليسم مي پردازد. بخش دوم با عنوان تاريخچه به مباحثي همچون آيين زرتشت، دوران زرتشت و زرتشتي گري، معناي واژه زرتشت، خاستگاه آيين زرتشت، سير تحولات آيين زرتشتي در دوران هخامنشيان، اشکانيان، ساسانيان و پس از آن اختصاص دارد. مولف در بخش سوم دوگانه پرستي (ثنويت) را بررسي کرده است. «تقدس آتش» عنوان بخش چهارم است. محمد رضائيان حق در اين بخش به آتش، تاريخچه آتش، آتش پسر اهورامزدا، آتش در ديگر فرهنگ ها، آتشکده پرداخته است. سه بخش پاياني کتاب کلام زرتشتي عبارت از امشاسپندان، فرشکرد و نتيجه گيري است.

نقش آزادي خواهان مازندران در جنبش مشروطه و فتح تهران
سالار فاتح (علي ديوسالار)
نامک
چاپ اول:1391، 224 صفحه

کتاب « نقش آزادي خواهان مازندران  در جنبش مشروطه و فتح تهران» شرح مبارزات آزادي خواهانه ميرزا علي خان سرتيپ (سالار فاتح)، سردار دلير مازندراني و ياران او در راه تحقق حکومت مشروطه است. ميرزا علي خان در دوران استبداد صغير ميان مجاهدان و مبارزان چهره اي شناخته شده بود. برجسته ترين نقش او به جنگ هايي باز مي گردد که به همراه پيرم خان و معزّالسلطان از رشت آغاز و به فتح قزوين، بادامک و سرانجام تهران منتهي شد، او «پس از پناهنده شدن محمدعلي شاه به سفارت روس، لقب "سالار فاتح" گرفت.» در نهايت علي ديوسالار در دوره رضاشاه مغضوب و راهي زندان شد. پس از شهريور 1320 زندگي عادي را از سر گرفت و در 23 آبان 1326 در تهران درگذشت. نزهت ديوسالار دختر علي ديوسالار درباره پدرش مي گويد: «پدرم وصيت کرده بودند که کتب موجود ايشان را تحت نظر جناب آقاي دکتر غلامحسين صديقي، استاد محترم دانشگاه که به لحاظ قرابت و مقام علمي، مورد علاقه خاص و اعتماد و احترام او بودند و وجود ايشان را مايه افتخار کشور ما مي دانستند، به طبع برسانم. ص 9» اين اثر به کوشش منوچهر خواجه نوري، نوه اين مبارز، گردآوري شده است. او درباره اين نوشتار مي گويد: «اين اثر شرح مبارزات آزادي خواهانه و خستگي ناپذير او و يارانش در راه رسيدن به حکومت مشروطه مي باشد که سرانجام به فتح قزوين و بادامک و بالاخره تهران انجاميد و بلاترديد دستاورد گران قيمتي در تاريخ معاصر اين سرزمين به شمار مي رود. ص8» اين اثر پس از مقدمه مشتمل بر سه عنوان: فتح تهران و اردوي برق، يادداشت هاي تاريخي راجع به فتح تهران و اردوي برق است. اين اثر همچنين دربردارنده تصاوير و اسناد و نمايه عمومي است. با اين که ميرزا علي خان در صحنه حساس و سرنوشت ساز ايران نقش مهمي ايفا کرده است، اما هنوز براي برخي از پژوهشگران و بسياري از علاقمندان ناشناخته است.
طرح باشکوه استيون هاوکينگ
لئونارد ملودينو
جميل بصام
افکار
چاپ اول: 1391، 184 صفحه

هاوکينگ کتاب «طرح باشکوه» را که به اختصار درباره نظم در حرکت اجسام نجومي و آفرينش جهان است در هشت فصل با نام هاي راز هستي، حکومت قانون، حقيقت چيست؟ سرگذشت هاي جايگزين، نظريه همه چيز، انتخاب جهان ما، معجزه آشکار و طرح باشکوه نگاشته است. هاوکينگ در اين اثر ادعا مي کند که «فلسفه مرده است، فلسفه نتوانست همپاي پيشرفت هاي نوين علم به ويژه فيزيک قدم بردارد.» اين اثر پيش از اين با عنوان "طرح بزرگ" با ترجمه علي هاديان، سارا ايزدنيا از سوي انتشارات مازيار در سال 1389 منتشر شده است.

گرد آوري اطلاعات
ريچارد مپلر
سيد ضياء الدين تاج الدين
قدياني، 98 صفحه

يک مدل از گردآوري اطلاعات نيازمند سرعت و دقت است و کتاب «گردآوري اطلاعات» بر اساس توجه به دو معيار سرعت و دقت در فرايند پژوهش نگاشته شده است. اين اثر متعلق به مجموعه تفکر سريع مدير است که در اين عين حال که به خواننده مي آموزد سريع و دقيق عمل کند او را از خطرهاي چنين پژوهشي آگاه مي کند. کتاب با زباني ساده راهکارهايي عملي را در اختيار خواننده قرار مي دهد تا بر اساس پيش فرض مهم به روز بودن اطلاعات، بتواند داده هاي مورد نيازش را جمع آوري کند.