معرفي كتاب

PDF چاپ نامه الکترونیک

معرفي كتاب

 نسبي گرايي اخلاقي

 نيل لوي
اسفنديار زندپور
ناشر: اميرکبير
چاپ اول:1390
179 صفحه

 نسبي گرايي اخلاقي موضعي بسيار بحث برانگيز است و معتقد است که چيزي به نام قانون مطلق اخلاقي وجود ندارد. « بر طبق ديدگاهي بسيار مشهور معيارهاي لازم براي قابل قبول بودن يک قضاوت اخلاقي به فرهنگ و گروه اجتماعي که قضاوت در آن صورت مي گيرد، بستگي دارد. اين ديدگاه نسبي گرايي ناميده مي شود و مقبوليت خود را از اين حقيقت مي گيرد که فرهنگ ها و گروه هاي اجتماعي در ظاهر معيارهاي متفاوتي براي زندگي دارند. ص7» اين اثر با ارائه تعريفي جامع از نظريه نسبي گرايي تعريفي، تمامي ادله موافق و مخالف آن و همين طور تبعاتي که براي اخلاقيات دارد بررسي مي کند و حتي نقشي که بيولوژي انسان و دشواري جداسازي ارزش هاي فرهنگي از رفتارهاي ذاتي دارد را واکاوي مي کند. در فصل نخست با نام نسبي گرايي اخلاقي و اهميت آن، به تعيين حدود قلمرو مبحث نسبي گرايي پرداخته است. فصل دوم با نام نسبي گرايي اخلاقي: موضعي فکري اين موضوع را پي مي گيرد که آيا نسبي گرايي اخلاقي آموزه اي منسجم است يا خير و در پي اين هدف است آيا نسبي گرايي مي تواند درست باشد يا خير؟ الزامات اخلاقي نسبي گرايي عنوان فصل چهارم است و در آن انگيزه هاي اصلي مخالفان و موافقان نسبي گرايي و رابطه ميان نسبي گرايي اخلاقي و سياست و تساهل بررسي مي شود. فصل چهارم به بررسي شواهد تجربي مربوط به نسبي گرايي مي پردازد.فصل پنجم سعي دارد در طبيعت انسان پايه و بنياني براي اخلاق بيابد و فصل ششم به اين مشکل مي پردازد که غالبا آگاهي غلط خوانده مي شود و اين که آيا مي توان به مردم نشان داد که آن ها مي توانند به واسطه فرايند اجتماعي شدن شان در ارزش هايي که به آن باوردارند دچار اشتباه شوند. در آخرين فصل ميان نسبي گرايي و مطلق گرايي راهي ميانه ترسيم مي شود.

 درآمدي بر شبکه هاي اجتماعي

 يرون، بروگمن
خليل ميرزايي
ناشر: جامعه شناسان
چاپ اول :1389
256 صفحه

 انسان ها اجتماعي ترين موجودات در ميان همه ي حيوانات هستند که با هم ارتباطات وسيعي دارند. اين روابط، جامعه جهاني پيچيده ما را شکل مي دهد.اکنون مي توان پيچيده ترين جامعه ها را که به کمک ابزارهاي نوين سخت افزاري و نرم افزاري از سوي تحليل گران شبکه اجتماعي به جهان کوچک تبديل کرد و روي ميز قرار داد و سپس به تحليل آن پرداخت. بنابراين، ورود جامعه شناسي به علمِ به نسبت نوپاي تحليل شبکه ي اجتماعي نه تنها جهان امروز را به جهاني کوچک براي تحليل تبديل کرده بلکه تبيين هاي مربوط را نيز تا حد بسياري کمَي نموده و نزديکي علوم اجتماعي به علوم دقيق را ميسر کرده است. کتاب «درآمدي بر شبکه ي اجتماعي» کتابي است که مي تواند دريچه مهمي را در زمينه شبکه هاي اجتماعي و تحليل هاي آن به روي مخاطبان باز کند. اين اثر از 8 فصل تشکيل شده است. فصل اول، يک فصل مقدماتي درباره شبکه است و در آن روابط اجتماعي، رويکردها به آن و ملاک هاي گزينش کتاب معرفي مي شوند. فصل دوم با عنوان «بازنمود و مفهوم سازي» به بازنمود روابط اجتماعي و مفهوم سازي و طرح نگاره ها اختصاص دارد و در اين راستا مفهوم هاي مورد نظر در نگاره هاي شبکه اي معرفي مي شوند. فصل سوم «جهان هاي کوچک» نام دارد. مؤلف در اين فصل مي کوشد اين عقيده به خوبي جا انداخته شود که جهان بزرگ اکنون ديگر براي تحليل، يک جهان کوچک است و امکان تحليل آن با رايانه هاي شخصي کاملاً امکان پذير مي باشد. مؤلف فصل پنجم را «اجتماع ها: کشف، کشمکش، انسجام و فرهنگ» ناميده است و در آن مسائلي نظير کشف اجتماع و شبکه هاي موجود در آن، انسجام اجتماعي، کشمکش، فرهنگ و تکامل را بررسي مي کند. فصل ششمتا هشتم اين اثر به ترتيب عبارت از: «نا برابري اجتماعي: وجهه، قدرت، واسطه گري و نقش ها»، «سازمان ها به عنوان شبکه ها»، «روش ها: داده ها و نرم افزارها» هستند.

 مباني هنر مسيحي

 تيتوس بورکهارت
امير نصري
ناشر: حکمت- موسسه پژوهشي
حکمت وفلسفه ايران
چاپ اول:1390
145 صفحه

 «از ديدگاه مسيحي، خداوند به عالي ترين معناي کلمه هنرمند است، چرا که انسان را به صورت خود خلق کرد. علاوه  بر اين از آن جا که تصوير نه تنها شباهت، بلکه همچنين عدم شباهت تقريبا مطلقي با الگوي خود دارد، نمي توانست زوال نيابد... در مسيحيت، صورت انساني مسيح تصوير الهي تمام عيار است؛ بنابراين از اين جاست که هنر مسيحي صرفا يک غايت دارد: استحاله انسان و استحاله عالمي که وابسته به انسان است از راه اقتداي آن به مسيح. ص 17» نويسنده کتاب مباني هنر مسيحي تيتوس بورکهارت، مورخ هنر، انسان شناس فرهنگي متأخر سوئيسي  است و کتاب او خواننده را به سفري تاريخي مي برد که ظهور هنر مقدس مسيحي از نسخه هاي مُذهّب را در بردارد. مقالات بورکهارت در اين اثر شکوفايي تمدن و هنر مسيحي از جمله معماري، شمايل نگاري و اصناف هنرها و صنايع را تا نيمه هزاره دوم مسيحي ترسيم مي کند. نکته مهمي که بورکهارت در اين اثر سعي در بيان آن دارد اين است که فرهنگ و معنويت به نحولاينفکي به هم مرتبط اند، زيرا فرهنگ ظاهري هر جامعه اي ترجمان اجتماعي و هنري دين اصلي آن جامعه است. کتاب پس از درآمدي بر هنر مقدس مسيحي از سه فصل تشکيل شده است که عبارتند از: نقش نسخه هاي مذهب در هنر مسيحي، مباني هنر مسيحي، زوال و احياي هنر مسيحي. مولف در فصل دوم به درگاه سلطنتي کاتدرال شارتر، دو نمونه از نمادپردازي مسيحي، درگاه قديس گال، سيمونه مارتيني، پيام الهياتي شمايل هاي روسي  مي پردازد و در آخرين فصل رنسانس متأخر و باروک: تراژدي هنر مسيحي را بررسي مي کند. کتاب مباني هنر مسيحي را مي توان مکملي براي دو کتاب ديگر بورکهارت در باب هنر و تمدن مسيحي يعني سيئنا، شهر مريم عذرا و شارتر و پيدايي کاتدرال دانست که هر سه گواه توانايي او در اين حوزه هستند.

 فلسفه تعليم و تربيت

 نل نودينگز
عليرضا شواخي و ديگران
ناشر: نوشه
چاپ اول:1390
394 صفحه

 «فلسفه تعليم و تربيت، مطالعه فلسفي تعليم و تربيت و مسائل آن است. فيلسوفان تعليم و تربيت، مشکلات و مسائل تعليم و تربيت را از منظر فلسفي مطالعه مي کنند. براي اين کار آنان نياز به دانستن چيزهايي در مورد شماري از شاخه هاي معمول فلسفه دارند، از قبيل شناخت شناسي، فلسفه زبان، فلسفه اخلاق، فلسفه سياسي يا اجتماعي، فلسفه علم و شايد فلسفه ذهن و فلسفه هنر.» نل نودينگز استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه استنفورد است. رويکرد او تلفيقي از فلسفه قاره اي، تحليلي و فلسفه فمنيسم است و علاقه وافري به مباحث اخلاق و به ويژه اخلاق مراقبتي و کاربرد آن در تعليم و تربيت دارد. اين اثر مشتمل بر ده فصل است. چهار فصل نخست با نام هاي فلسفه تعليم و تربيت قبل از قرن بيستم، تفکر فلسفي و تربيتي جان ديويي، فلسفه تحليلي و فلسفه قاره اي زمينه را براي آشنايي خوانندگان درباره برخي از پرسش هاي تربيتي که از زمان سقراط داراي اهميت بوده و شيوه هايي را که فيلسوفان در برخورد با اين پرسش ها به کار مي برند، فراهم آورد. مولف پس از فصول اوليه مشکل هاي ويژه تربيتي را بررسي مي کند و همچنين موضوع هاي فلسفي و تربيتي را مورد مطالعه قرار مي دهد که تحت عنوان کلي شناخت شناسي، فلسفه اخلاق، فلسفه علم و مانند آن قرار مي گيرد. فصول پنجم تا دهم اين اثر عبارتند از منطق و تفکر انتقادي، شناخت شناسي و تعليم و تربيت، فلسفه علم اجتماعي و تحقيق تربيتي، علم اخلاق و تربيت اخلاقي، فلسفه سياسي و اجتماعي، فمنيسم و فلسفه تعليم و تربيت. فصل آخر خلاصه شده فصول قبلي از منظر طرفداران فمنيست است. اين اثر به قلم نل نودينگز و ترجمه عليرضا شواخي، مريم انصاري، شقايق نيک نشان و سيروس محمودي است و رسول برجيسيان ويراستاري آن را به عهده داشته است.

 دايرة المعارف تشيع

 جلد چهاردهم
کربلا- ليله المبيت
ناشر: حکمت
چاپ اول:1390

 سازمان ديره المعارف تشيع به همت مرحوم حاج سيد ابوالفضل  توليت و به تصدي مهدي محقق در سال 1360 تشکيل شد. جلد نخست اين دانش نامه در سال 1366 به همت بهاء الدين خرمشاهي و کامران فاني و جمعي از اسلام شناسان به سرپرستي احمد صدر حاج سيد جوادي منتشر شد. به دليل فوت مرحوم توليت انتشار اين دانش نامه به تعويق افتاد تا اين که خانم فهيمه محبي سرمايه مادي ومعنوي خود را صرف اين اثر و ادامه انتشار آن نمود. احمد صدر سيد جوادي درباره او مي گويد: «ناگهان قدوم بانوي فداکار و بلند همت خانم فهيمه محبي با تمام کوشش و جديت وصف ناپذير در اين صحنه مغشوش ظاهر گرديد و ايشان از همان آغاز مديريت اجراي و اداري و سازماندهي منظم اين موسسه را با صرف تمام مال موروثي همسر مرحوم خود، سرگرد شهيد رضا محبي و اموال موروثي فرزند دانشجويش شهيد سعيد محبي عهده دار شد.» با ورود خانم محبي و همکاري ويراستان ارشد و جمعي از نويسندگان جلدهاي ديگر اين اثر روانه بازار شد و «اين فرهنگ شيعه اثني عشريه براي اولين بار به زبان فارسي باقيات صالحاتي است که با نام اين بانوي بزرگوار پيوند خورده است و همان طور که خود اراده کرده بود اين مجموعه چهارده جلدي فرهنگ ارزشمند تشيع به پيشگاه الهي و مقام والاي چهارده معصوم (ع) تقديم مي گردد.» فهيمه محبي در بهمن 1388در هفتاد و شش سالگي درگذشت. جلد چهاردهم دايره المعارف تشيع: کربلا – ليله المبيت  زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادي، بهاءالدين خرمشاهي و کامران فاني چاپ و منتشر شده است. برخي از مدخل هاي اين اثر عبارتند از: کربلا، کربلايي، هانري کربن، کساء، کشف، کشاف، کشمير، کعبه، کفران، کفو، کلام، کمال الدين، کمال کافي، کمره اي، کوفه، کوي صوفيان، کيش، گلپايگاني، گنبد، گيلان، لسان الارض، لقب، لوامع المشرق، لواساني، لوط، لهب و ليله القدر.

 گفت و گوهايي با جنبش هاي کنوني آمريکاي لاتين

 بهرام قديمي- فليسيتاس ترويه
ناشر: نيکا
چاپ اول:1389
320 صفحه

 مولفان اين اثر تعبير بسيار جالبي درباره آمريکاي لاتين به کار برده اند؛ آن ها در مقدمه کتاب شان چنين مي گويند: «در نيم قرن اخير، آمريکاي لاتين را شايد بتوان آزمايشگاه ايده هاي راهگشا در مبارزه طبقاتي، سياسي و اجتماعي خواند. جنبش هاي انقلابي و مبارزات کارگران، دهقانان و بوميان اين قاره همواره سرمشق پيکارهاي طبقاتي در ديگر نقاط گيتي بوده است. امروزه در حالي که بسياري از جنبش هاي جهاني، از جمله در نتيجه تک قطبي شدن جهان، تضعيف شده يا موقتا سرکوب و نوميد گشته اند، مبارزات توده اي در آمريکاي لاتين از تحرک و ابتکار چشمگير و آموزنده اي برخوردار است. ص8» اين اثر گفت و شنودهايي است که بهرام قديمي و فليستياس ترويه در کشورهاي مختلف آمريکاي لاتين داشته اند. اين مصاحبه ها به انگليسي، اسپانيايي و آلماني نيز ترجمه شده اند. مولفان در اين اثر به جنبش هاي توده اي پرداخته اند.  به زعم مولفان هرگاه يک جريان چريکي به يقين از پايگاه توده اي برخوردار باشد مي توان آن را يک جريان توده اي مسلح ناميد. از آن جايي که هر يک از اين جنبش ها ويژگي ها و نکات به خصوصي دارند مولفان کوشيده اند از زواياي مختلفي اين جنبش ها را بررسي کنند. گفت و گو ها را گاه هر دو مولف با هم و گاه هر يک به تنهايي انجام داده اند و برگردان اين اثر به زبان فارسي را بهرام قديمي انجام داده است. گفت و گوهاي اين اثر با افراد مختلف از کشورهاي مکزيک، برزيل، آرژانتين، السالوادر صورت گرفته است. اين افراد داراي سمت هاي مختلفي از جمله: عضو کميته هماهنگي سراسري جبهه زاپاتيستي آزادي بخش ملي و رابط بين اين جبهه با ارتش زاپاتيستي آزادي بخش ملي، دبير روابطه بين المللي سنديکاي برقکاران مکزيک، بنيانگذاران ارتش چريکي توپاک و... هستند.
 تحليل مضامين جهان شناختي نقوش اسلامي

 کيت کريچلو
سيد حسن آذرکار
ناشر: حکمت- موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
چاپ اول:1390
218 صفحه

 از آن جايي که بنا به حديثي مشهور از پيامبر اسلام (ص)، مسلمانان از ترسيم و تجسم شکل انسان، حيوانات و ديگر موجودات زنده به علت تبعات احتمالي بت پرستانه منع شده اند، ما شاهد فقدان تصاوير شبيه سازي شده در هنر اسلامي هستيم که البته برخي اين را وجه مميزه اين هنر مي شناسد. هنر اسلامي براي ظهور و بروز خودش راه هاي ديگري را جستجو کرد مثل خوشنويسي آيات قرآن کريم، از طريق رياضيات و اقتباس از فرهنگ هاي يوناني قديم، ايراني و هندي، و از همه مهم تر استفاده از نقوش هندسي. « متأسفانه هنر انتزاعي نقوش هندسي در اسلام براي قرون متمادي در مغرب زمين به اشتباه به عنوان نوعي تزيين و آرايه صرف قلمداد شده و پيام اصلي اسلام، يعني توحيد، که در معناي اين نقوش از طريق تجلي وحدت در کثرت و بالعکس بيان مي شود هرگز مورد مداقه قرار نگرفته است. ص 9» هدف کريچلو اين بوده است که نشان دهد بر خلاف هنر مسيحي قرون وسطي که در آن صور و نقوش به پيش زمينه اي رانده مي شود تا در مقابل آن شمايل هاي مقدس بتواند نشان داده شود، نقوش هندسي هنر اسلامي في نفسه از قوانين ذاتي جهان شناختي موثر در کل عالم خلقت پرده بر مي گيرد. کتاب پس از درآمد از نُه فصل تشکيل شده است که عبارتند از: نقطه آغاز، ظهور شکل، مربع هاي وفقي، نقش و جهان شناسي، پنج ضلعي، چهارپاره، رياضيات عناصر جاپرکن دو بعدي، دايره و چرخه هاي کيهاني، نمونه هايي از نقوش اسلامي.  دکتر سيد حسن نصر در مقدمه اش بر کتاب به کيت کريچلو تبريک مي گويد.«تحليل کريچلو از نقوش هندسي هنر اسلامي چيزي نيست مگر کمک به کشف برخي از اصول که نه تنها به هنر اسلامي تعلق دارد، بلکه به سبب نهفته بودن شان در ذات اشيا، از آنِ مردمان همه دوران ها و همه اقليم ها هستند.»

 سيد جمال الدين واعظ اصفهاني و مشروطيت

 رسول عربخاني
ناشر: خجسته
چاپ اول:1390
248 صفحه

 انقلاب مشروطيت فصل جديدي در تاريخ تحولات سياسي- اجتماعي ايران به شمار مي رود و هيچ متفکري نمي تواند بي توجه و يا بي دغدغه از اين دوران بگذرد. «طي اين دوره بسياري از مفاهيم و باورهاي سنتي که ساليان دراز در عرصه سياست و اجتماع حاکميت داشت، جاي خود را به مفاهيم نويني چون آزادي، قانون، ملت، مجلس و نظير اين ها داد... تغيير قالب نظام سياسي از سلطنت مستبده فردي به مشروطه سلطنتي، طرح بحث حقوق ملي و ظهور نام مجلس شوراي ملي در فرهنگ سياسي ايران از آشکارترين نتايج انقلاب مزبور است. ص15» در شکل گيري و پيروزي انقلاب مشروطيت گروه هاي مختلفي سهم داشتند و يکي از آن ها روحانيان بودند. وعاظ  و اهل منبر به عنوان يکي از گروه هاي عمده درون اين نهاد نقش مهمي را در مبارزه با استبداد به عهده گرفتند. رسول عربخاني در اين اثر به بررسي نقش سيد جمال واعظ اصفهاني به عنوان يکي از اعضاي برجسته جامعه وعاظ در شکل گيري انقلاب مشروطيت ايران مي پردازد. به گفته مولف تا کنون پژوهش جامع و شايسته اي درباره آراي سيد جمال انجام نشده است و او به دليل اهميت نقش اين شخصيت به پژوهش در اين مورد پرداخته است. مولف با دو پرسش اساسي تحقيق خود را آغاز کرده است: 1) علل موفقيت سيد جمال در فعاليت هاي سياسي و نفوذ در مردم چه بود؟ 2) سيد جمال به عنوان يک رهبر مشروطه خواه چه دريافتي از حکومت مشروطه و مفاهيم نظام نوين داشت؟ مولف براي پرسش هاي پژوهش خود فرضياتي مطرح کرده و سپس به ارائه مستندات مي پردازد. کتاب از سه بخش با نام هاي زندگي و فعاليت هاي سيد جمال در اصفهان، سيد جمال از ورود به تهران تا صدور فرمان مشروطه، سيد جمال واعظ و فعاليت هاي ضد استبدادي در آستانه مشروطيت. اين اثر همچنين مشتمل بر مقدمه دکتر باستاني پاريزي است.

 کارل گوستاو يونگ: واژه ها و نگاره ها

 آنيلا يافه
رضا رضايي- مهناز خزائيلي
ناشر: نقد افکار
چاپ اول:1390
242 صفحه

 يونگ (1875-1961)، روان شناس و روان پزشک بزرگ سوئيسي يکي از مهم  ترين چهره هاي قرن بيستم است و مهم ترين انديشه هاي او در زمينه هايي چون تداعي هاي ذهني، عقده هاي رواني، شخصيت هاي درون گرا و برون گرا و ناخودآگاه جمعي عملا مسير افکار و عقايد را در بسياري از رشته هاي علوم انساني تغيير داده است.«کارل گوستاو يونگ آدم درون گرايي بود. زندگي اش پر حادثه نبود، طوري که حوادث خارجي زندگي اش صرفا نقاط عطفي به نظر مي رسند که سلوک روحي او را به چند پهنه تقسيم مي کنند. يونگ وجود خود را به يکسان وقف تجربه هاي دروني و پديده هاي بيروني کرد و اين دو براي او يکي بودند. او در رويدادهاي بزرگ و کوچک معنايي مي جست. ص3» همزمان با نمايشگاه 26 ژوئيه 1975 صدمين سالگرد يونگ، شهرداري زوريخ نمايشگاهي براي پاسداشت زندگي و آثار يونگ برگزار کرد. از آن جايي که براي اين نمايشگاه مواد و مصالح بسيار ارزنده اي فراهم شده بود، آنيلا بافه با پيشنهاد صاحب انتشارات والتر- ورلاگ تصميم به تدوين کتابي مصور درباره يونگ گرفت و وارثان يونگ نيز با گشاده دستي مواد ومصالحي را از آرشيوهاي يونگ و اموال شخصي خود در اختيار مولف قرار دادند. مطالب اين اثر بيشتر مربوط به کتاب هاي خاطرات، روياها، تأملات و نامه هاي او هستند. برخي از موضوعات اين کتاب جذاب و خواندني درباره يونگ عبارتند از: کودکي، فرويد، روان درماني، خانه و خانواده، سفرها، نکته هايي درباره هند و اروپا، سفرهاي داخلي، دين، زندگي و مرگ، تقويم زندگي، اصطلاحات و مجموعه آثار يونگ. در کتاب «کارل گوستاو يونگ: واژه ها و نگاره ها» علاوه بر چند متن به قلم يونگ که قبلا منتشر نشده بود، نوشته هايي از دوره کودکي، دانشجويي، نامه به همسر و نقاشي هاي يونگ از منظره ها و شکل هايي از ناخودآگاه آمده است.

 

 آثار جعلي و تقلبي

 مولفان اين اثر مي کوشند مخاطبان خود را با يکي از چالش برانگيزترين مسائل هستي شناسي هنر آشنا سازند: «جعل و تقلب در هنر، سال هاست که در محور مباحث مربوط به جايگاه اثر در عالم هنر، مسأله اصالت و بداعت و ادراک زيبايي شناسي قرار گرفته است. ص8» اين اثر پس از مقدمه از دو مقاله با نام هاي اثر جعلي چه ايرادي دارد؟ و جرايم هنري تشکيل شده است. اين اثر چهارمين جلد از مجموعه مقالات مسائل هنر و زيبايي شناسي معاصر از سوي فرهنگستان هنر و موسسه متن است.

 مولفان اين اثر مي کوشند مخاطبان خود را با يکي از چالش برانگيزترين مسائل هستي شناسي هنر آشنا سازند: «جعل و تقلب در هنر، سال هاست که در محور مباحث مربوط به جايگاه اثر در عالم هنر، مسأله اصالت و بداعت و ادراک زيبايي شناسي قرار گرفته است. ص8» اين اثر پس از مقدمه از دو مقاله با نام هاي اثر جعلي چه ايرادي دارد؟ و جرايم هنري تشکيل شده است. اين اثر چهارمين جلد از مجموعه مقالات مسائل هنر و زيبايي شناسي معاصر از سوي فرهنگستان هنر و موسسه متن است.

 حسين شهيدزاده
ناشر: اطلاعات
چاپ اول:1390
376 صفحه

 کتاب «راه بي بازگشت: زندگي نامه، همراه با تحليل هاي مقطعي از وضع اجتماعي ايران در نيم سده 1360-1310» مجموعه خاطرات دکتر حسين شهيد زاده (1301-1389) نويسنده، مترجم و هنرمندي است که سال هاي متمادي در عرصه سياست و ديپلماسي مشغول به کار بوده است. غلامرضا اميرخاني مي گويد اين اثر مي تواند گوشه هايي از تاريخ نانوشته عصر پهلوي را از زبان شخصيتي مستقل و آزاد انديش بازگو کند. اين اثر همچنين دربردارنده کتاب شناسي آثار شهيدزاده و همچنين تصاويري از زندگي او در کنار دوستانش است.

 شهر در جهان اسلام

 الگ گرابار
مهرداد وحدتي دانشمند
ناشر: بصيرت
چاپ اول: 1390
80 صفحه

 اين اثر بخشي از کتاب «جهان اسلام» ويراسته برنارد لوييس است که ابعاد مختلف فرهنگ، تمدن و تاريخ جهان اسلام را بررسي مي کند. هر بخش اين اثر به قلم يک نويسنده است. الگ گرابار ازنويسندگان برجسته هنر اسلامي در اين اثر به شهر و حيات شهري در جهان اسلامي مي پردازد. هدف اصلي او تصوير وضعيت زندگي طبقه متوسط در جهان گذشته اسلامي و همچنين واکاوي ساختار شهر، طبقات و محله هاي آن، نحوه کسب و کار و داد و ستد در شهر، معماري و ويژگي هاي شهرسازي است

 اينشتين و نسبيت

 پل استراترن
ابوالفضل حقيري
ناشر: بصيرت
چاپ اول:1389
90 صفحه

 نظريه نسبيت اينشتين درک ما را از جهان هستي دگرگون کرد و او را به عنوان بزرگ ترين چهره علمي پس از نيوتن تثبيت کرد. با اين که نظريه نسبيت او پيچيده است اما مولفان مختلفي کوشيده اند اين نظريه را تا حد بسياري براي علاقمندان غير متخصص قابل فهم سازند. پل استراترن که البته به اين ساده سازي شهره است اين بار به سراغ اينشتين و نظريه نسبيت او رفته است. او علاوه بر نظريه اينشتين، زندگي نامه، آثار و گاه شمار زندگي او را به خواننده معرفي مي کند.

 ساختارگرايي و پساساختارگرايي

 استوارت سيم
بابک محقق
ناشر: فرهنگستان هنر- متن
86 صفحه

 اين اثر هفتمين جلد از مجموعه مقالات فلسفه هنر و زيبايي شناسي است که فرهنگستان هنر منتشر کرده است. کتاب از دو بخش جداگانه با عنوان ساختارگرايي و پساساختارگرايي تشکيل شده است. يکي از ويژگي هاي اين کتاب مفيد و مختصر، علاوه بر آشناسازي خواننده با مباني دو نظريه مهم در حوزه زيباشناسي، اين است که مولف مطالبش با انسجام و پيوستگي بيان مي کند و مي کوشد با نگاهي بي طرفانه موضوع را به چالش بگيرد. اين اثر مقاله اي از کتاب «مقدمه اي بر زيبايي شناسي فلسفي» است.

 کيهان شناسي

 پيتر کلز
ناديه حقيقي
ناشر: بصيرت
چاپ اول:1390

 کيهان شناسي يکي از شاخه هاي نسبتا جديد علم فيزيک است. به گفته مولف اين اثر کيهان شناسان امروزي از زبان و نشانه هاي بسيار متفاوتي استفاده مي کنند اما محرک کلي همه تا حدود زيادي مشابه نياکان دور ماست. کيهان شناسي درصد يافتن پاسخ پرسش هاي مثل اين است که آيا عالم نامحدود است؟ آيا عالم از ابتدا همين طور بوده است؟ آيا زماني به اتمام مي رسد؟ است. اين کتاب با هشت فصل مانند تاريخچه مختصر، عالم در حال انبساط، ساختارهاي کيهاني موضوع را بررسي مي کند.
 عبيد زاکاني

 علي اصغر حلبي
ناشر: طرح نو
چاپ دوم:1389
236 صفحه

 نکته بسيار مهمي که درباره نگاه مولف به عبيد زاکاني در اين کتاب نمي توان از نظر دور داشت اين است که عبيد علاوه بر مقام شاعري و طنز گويي از بزرگ ترين علماي سياسي و اجتماعي بوده و از لحاظ روان شناسيِ اجتماعي و سياسي مردي بسيار تيزبين بوده است. اين اثر علاوه بر مقدمات و زندگاني، روزگار عبيد و معاصران او مشتمل بر آثار عبيد، بحثي در طنز و شوخ طبعي و علل گرايش به آن و همين طور انديشه هاي عبيد و کتاب نامه برگزيده است.

 اسلام و قرآن

 حسينعلي راشد
ناشر: اطلاعات
چاپ سوم:1390
388 صفحه

 کتاب «اسلام و قرآن» چهل سخنراني از حسينعلي راشد در معرفي اسلام به زبان ساده است. در ابتداي اين اثر حسن فقيه عبداللهي شرح حالي از استاد حسينعلي راشد نگاشته است. چاپ نخست اين اثر در سال 1340 بوده است و از عناوين اين چهل سخنراني مي توان به معناي دين، تعريف دين اسلام، بهشت و دوزخ، مبدأ ايمان، سياست اسلامي، نهضت اسلامي، توجه به نتايج دين، علل گناه، قوه عشق و استفاده از آن، تحولات اجتماعي، مسئول سعادت و شقاوت، عقل و عشق اشاره کرد.

 قانون، اخلاق، آزادي: درآمدي بر فلسفه حقوق عمومي و کيفري

 هربرت هارت
محمد راسخ
ناشر: طرح نو
چاپ دوم:1389

 اگر در نوشته هاي فيلسوفان باستان و انديشمندان پس از آن ها جست و جو کنيم خواهيم ديد که ايجاد و تحقق خير و منفعت عمومي به عهده دولت ها بوده است.«خير يا مصلحت يا منفعت عمومي در طول تاريخ و در جوامع گوناگون از سوي دانشمندان و نويسندگان معاني مختلفي به خود گرفته است؛ اما تقريبا در تمامي متون سياسي و اجتماعي سخن از خدمت دولت و حکومت به خير عمومي بوده است و در بسياري از نوشته ها خير يا مصلحت عموم معادل عدالت يا دست کم عنصر مقوم آن به شمار آمده است. ص9 » حقوق عمومي و کيفري هر دو با آزادي هاي فردي سر و کار دارند. در حقوق عمومي مباني و چهار چوب هاي رفتاري در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي انسان پايه گذاري مي شود. بر اساس آن چه آمد جمع ميان سامان دهي زندگي فرد و اجتماع و تعريف آزادي هاي فردي از مباني اصلي حقوق عمومي به حساب مي آيد. «حقوق کيفري با فرض قابل جمع بودن قانون و آزادي در پي تعيين اعمال مجرمانه و مجازات هاست، تعيين اعمال مزبور اما محتاج دليل و توجيه است.» در اين اثر پروفسور اچ.ال.اي.هارت به بررسي و نقد تحقق آزادي فردي در عين وجود قانون اجتماعي مي پردازد. به همين خاطر مولف به بررسي رابطه ميان قانون، اخلاق و آزادي مي پردازد. مترجم بر اين نظر است که «اگر چه به لحاظ مفهومي و تحليلي يک رابطه ضروري ميان حقوق و اخلاق وجود ندارد ولي به لحاظ وجودي و در واقعيت بيروني حقوق و اخلاق نمي توانند بدون يکديگر وجود يافته و به حيات خود ادامه دهند.» اين اثر از سه فصل تشکيل شده و هر فصل دربردارنده بخش هاي مختلف است که برخي از آن ها عبارتند از: الزام قانون اخلاقي، روسپي گري و همجنس بازي، بي اخلاقي خصوصي و ابتذال عمومي، نظريه هاي معتدل و افراطي.

 دو فيلسوف شرق و غرب: صدرالمتألهين و اينشتين

 حسينعلي راشد
ناشر: اطلاعات
چاپ پنجم:1390
148 صفحه

 حسينعلي راشد (1284-1359) مبلغ و واعظ مذهبي بود و از استادان مسلم فلسفه اسلامي بود. «اخلاص و نيت بي شائبه اين روحاني دانشور که به تأسي از پدر بزرگوارش مرحوم حاج آخوند ملاعباس تربتي با لحني گرم، دردمندانه هر هفته سخنراني مي کرد، سبب مي شد حرف هاي برآمده از جانش بر دل شنوندگان بسيارش بنشيند. ص9» کتاب «دو فيلسوف شرق و غرب: صدرالمتألهين و اينتشتين» نمودي از توجه او به تمدن جديد و علوم غربي است. اين اثر دربردارنده پيش گفتاري به قلم استاد سيد حسين نصر است و در بخشي از آن راشد را چنين معرفي مي کند: «از دهه بيست تا سه دهه بعد هرکس به راديو گوش فرا مي داد و در عين حال به مسائل ديني و اخلاقي علاقمند بود با نام حسينعلي راشد کاملا آشنايي داشت و صداي گرم با لهجه خاص او در گوش آن شنونده طنين افکنده بود.... البته او يکي از وعاظ معروف زمان خود بود، ولي نه يک واعظ عادي. علاوه بر برخورداري از هنر بلاغت و فصاحت و دانش وسيع، استاد راشد مردي کاملا اخلاقي و معتقد به اصول بود که در تعيين مطالبي که درباره آن وعظ ميکرد، هيچ گاه تسليم زر و زور نمي شد. ص12» نصر علاوه بر احترام خاصي که براي راشد قائل است، و دنبال کردن علوم و تمدن غربي از سوي او را مي ستايد ولي دانش راشد را در زمينه علوم غربي کامل نمي داند او اذعان مي کند با اين که «استاد راشد کاملا به فلسفه صدرالمتألهين واقف بود اما نمي توان انتظار داشت که به همان اندازه با فرضيه نسبيت و افکار اينتشتين آشنايي داشته باشد. ص14»  با اين حال نصر هم اين کتاب را آغاز مهمي مي داند. اين اثر از بيست فصل تشکيل شده که برخي از فصول آن عبارتند از: نظريات فلاسفه، حرکت يا جنبش، حرکت نزد قدما، نظريه صدرالمتألهين،نظريه اينتشتين، بعد چهارم. 

 نگاهي به زبان: يک بررسي زبان شناختي

 جورج يول
نسرين حيدري
ناشر: سمت
چاپ نهم:1389
336 صفحه

 در طول بيش از دو هزار سال زبان همواره موضوعي مهم و پرسش برانگيز براي بررسي هاي مختلفي بوده که از سوي متفکران صورت مي گرفته است از اين ميان مي توان به منشاء زبان، پيدايش زبان، ماهيت معنا، کاربرد صحيح و ... اشاره کرد. در اواخر قرن هجدهم بسياري از محققان به بررسي هاي زباني توجه کردند و البته بيشتر اين تلاش ها در قالب فقه اللغه شناخته شد؛ تا اين که از دهه 1960 به بعد بررسي هاي زباني صورت علمي تري به خود گرفت و به «زبانشناسي» مشهور شد. «در عصر حاضر موضوع زبان به قدري گسترش يافته که مجموعه وسيعي از موضوع هاي مرتبط ديگر را در برگرفته و علم زبان شناسي جاي خود را به عنوان يک رشته علمي متداول در ميان علوم ديگر باز کرده است. ص11» کتاب «نگاهي به زبان: يک بررسي زبان شناختي» از جمله متون درسي است که تقريبا اهّم مباحث بنيادي زبان شناسي را در اختيار خواننده قرار مي گذارد. طبقه بندي مناسب و ارائه گام به گام مطالب اين اثر مي تواند نه تنها اطلاعات جديدي را به خواننده متخصص ارائه کند بلکه مي تواند براي خواننده غير متخصص نيز آکنده از اطلاعات جديد باشد. کتاب داراي بيست فصل است و در پايان هر فصل پرسش ها، موضوعات و پيشنهادهاي مورد بحث، منابعي براي مطالعه بيشتر عرضه شده تا خواننده ميزان درک خود را از مطالب آن فصل بسنجد. برخي از فصول کتاب عبارتند از: پيدايش زبان، تکامل خط، خصوصيات زبان، زبان حيوانات و زبان انسان، واژه ها و فرايندهاي واژه سازي، واژه شناسي، عبارت ها و جمله ها: دستور، نحو، معناشناسي و کاربردشناسي، زبان و ماشين ها، زبان و مغز، فراگيري زبان اول، فراگيري زبان دوم، زبان اشاره اي، گونه هاي زباني، زبان، جامعه و فرهنگ. مولف بازخورد کتابش را در ميان دانشجويان سنجيده و از آن ابزار رضايت کرده است.

 ديالوگ با انديشمندان مسيحي: دين در جهان معاصر

 سيد محمد علي ابطحي
ناشر: طرح نو
چاپ دوم:1389
147 صفحه

 مولف در زماني که به عنوان نماينده صدا و سيما به لبنان رفته بود، بر آن شد تا مهم ترين پرسش هايش درباره دين را اين بار در ديالوگ و گفت و گو با انديشمندان مسيحي از منظري متفاوت بررسي کند.  پرسش هايي مانند اين که: گوهر دين چيست؟ دين به کدام دسته از نيازها و پرسش هاي انساني بهترين پاسخ را مي دهد؟ به عبارت ديگر دين در کدام قلمرو جانشين ناپذير است؟ کدام بخش از دين ثابت است و کدم بخش متغير؟ دين در جهان معاصر چه جايگاهي دارد؟ پديد آمدن علوم جديد چه تأثيري بر درک ما از دين و جايگاه دين در جهان امروز گذاشته است؟ علما و نهادهاي ديني چه نقشي در ناکامي هاي احتمالي اديان داشته است؟ کتاب «ديالوگ با انديشمندان مسيحي» از پنج گفت و گو با پنج متفکر برجسته مسيحي تشکيل شده است که اين افراد عبارتند از: حنا فاخوري، کِرلُس سليم بِسترس، عادل تئودور خوري، طارق متري، جرج خُضُر، مشير باسيل عون. نکته قابل توجه اين است برخي از اين متفکران به نحو تخصصي موضوع «گفت و گوي اديان» را محور پژوهش هاي خويش قرار داده و کتاب هاي بسياري را در اين حوزه تأليف کرده اند. مولف بر اين نظر است که «در عصر ما گفت و گوي بين الادياني صرفا نيازي ملي يا منطقه اي نيست بلکه ضرورتي جهاني و بين المللي است. زيرا اولا انسان معاصر از توانايي هاي علمي و فني خيره کننده اي برخوردار شده است. ثانيا در جهان معاصر بيش از آن که  اين يا آن دين خاص به خطر افتاده باشد، اساس ديانت به چالش فراخوانده شده است. ص9» ابطحي بر گفت و گو و يژگي آن ها بسيار تأکيد مي کند زيرا به زعم او گفت و گو به اين معناست که طرفين گفت و گو بايد يکديگر را بفهمند و در هر زمان براي اصلاح اشتباهات خود آماده باشند.

  گفتمان در ادبيات سياسي ايران در آستانه دو انقلاب

 علي اکبر اميني
ناشر: اطلاعات
چاپ دوم:1390
381 صفحه

 علي اکبر اميني درباره ادبيات معاصر ايران چنين مي گويد: «بر پيشاني ادبيات معاصر، مهر حوادث و رويدادهاي مهمي خورده است؛ سينه اي شرحه شرحه و دلي پردرد و داغ دارد. اين ادبيات از گريوه بحران هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فلسفي و فرهنگي گذر کرده، کشتارهاي بي رحمانه و نسل کشي ها را به چشم ديده و بارها شاهد جا به جايي در قدرت بوده است.ص 23» توجه دلسوزانه  و البته نگاه نو مولف به مقوله ادبيات معاصر منجر به نگارش اين اثر شده است؛ نگاهي که از مطالعات ميان رشته اي و همين طور انواع نقد ناشي مي شود. علي اکبر اميني در اين اثر براي بررسي تأثير ادبيات بر انقلاب به عنوان يک پديده اجتماعي متمرکز بر دو دهه مهم در تاريخ ايران است که عبارتند از دهه پيش از انقلاب مشروطه يعني سال هاي 1285- 1275 و ديگري دهه يا هفت سال پيش از انقلاب اسلامي ايران يعني 57-1350. از اين رو چهره هاي شاخص مورد بررسي مولف چهره هايي هستند که دراين بازه زماني مي گنجند. او مي گويد: «در مورد وقوع اين دو انقلاب فرضيات گوناگوني مطرح شده است، فرضيه اي که به گمان نويسنده اين اثر از روايي و کاريي بيشتري برخوردار است، فرضيه فرهنگي است. به اين معني که فرهنگ در معني گسترده اش مهم ترين عامل شکل گيري و پيروزي اين دو انقلاب بوده است. ص 15» اين اثر از سه بخش با نام هاي کليات، گفتمان ادبيات مشروطه (1324-1314 ه.ق) و گفتمان ادبيات سياسي سال هاي (1357-1350) و دوازده فصل تشکيل شده است. برخي از فصول دوازده گانه اين اثر عبارت از: سبک و شيوه کار، مباني نظري و تعاريف، ادبيات و سياست، تبارشناسي ادبيات پيش از مشروطه، زمينه هاي شکل گيري مشروطه، چهره هاي برجسته گفتمان سياسي مشروطه، گفتمان غيرت پرور، رآليسم سوسياليستي، گفتمان عاطفه گري و جلوه هايش، تأثير گفتمان مجاور است.

 درباره دين

 النور استامپ و ديگران
مالک حسيني و ديگران
ناشر: هرمس
چاپ دوم:1389
167 صفحه

 کتاب «درباره دين» در واقع ترجمه برخي از مقالات مربوط به دين از «دائره المعارف فلسفي راتلج» است. مترجمان به دلايل متعددي اين مقالات را شايسته ترجمه دانسته اند که مي توان به چند از مورد از آن ها اشاره کرد: 1- در اين مقالات از وجهه نظر تاريخي به مباحث نظر شده است. 2- با وسعت نظر و به دور از تعصب تدوين شده اند. 3- نويسنده مقالات اگر نه در همه موارد از فيلسوفان نامدار ان حوزه بوده است، دست کم در حوزه مورد بحث متخصص و صاحب نظر بوده است. 4- مقالات در کنار هم اين امکان را فراهم مي آورند که دين از منظرهاي مختلف نگريسته شود. مقاله نخست با نام «فلسفه دين» به قلم النور استامپ است و به فلسفه و باور به خدا، فلسفه و عقايد و اعمال ديني مي پردازد. «تاريخ فلسفه دين» به قلم ويليام پي.آلستون است و موضوعاتي مانند: چيستي فلسفه دين، دلايل وجود خدا را در براهين جهان شناسانه، غايت شناسانه، وجود شناسانه و اخلاقي بررسي مي کند. ماتياس لوتز- باخمن  مقاله «نقد دين» را نوشته و به مفهوم نقد دين، دين پس از هگل و دين در قرن بيستم مي پردازد. آلوين پلاتينگا در مقاله «دين و معرفت شناسي» بر قرينه گرايي، مشخصه هاي آن، نقدش و تحويل اصولي به ناظر واقع متمرکز است. دو مقاله «تجربه ديني» و «زبان ديني» به قلم ويليام پي.آلستون است. مقاله «پديدار شناسي دين» به قلم مرولد وستفال از سه قسمت فلسفه دين توصيفي، پديدار شناسي علمي و وجودي، امر قدسي تشکيل شده است. چهار مقاله پاياني کتاب به ترتيب عبارتند از: دين و اخلاق: ريچارد جي.مو، دين وعلم: نانسي مورفي، دين و فلسفه سياسي: پل.جي. وايتمن، کثرت گرايي ديني: فيليپ ال. کويين. ترجمه مقالات اين کتاب به عهده مالک حسيني، فاطمه مينايي، محمد منصور هاشمي و ليلا هوشنگي بوده است. مطالعه اين اثر زمينه آشنايي بهتر خواننده را با فلسفه دين و موضوعات ديگر اين حوزه فراهم سازد.
 دموکراسي و توسعه

 آدريان لفت ويچ
احد عليقليان- افشين خاک باز
ناشر: طرح نو
چاپ سوم:1389
418 صفحه

 به اعتقاد آدريان لفت ويچ، موج دموکراسي به ويژه روند ايجاد دموکراسي، دوباره به راه افتاده است. تمامي قاره ها در شمال، شرق، غرب و جنوب شاهد ظهور يا بازگشت حکومت هاي دموکراتيک هستند. «در کشورهايي که در برابر روند دموکراسي مقاومت وجود دارد، فشارهاي قابل توجه مستقيم و غير مستقيم بين المللي به منظور تغيير روش رژيم هاي حاکمه اعمال مي شود. ص2» اما فرايند تغيير حکومت و ايجاد دموکراسي فرايندي است که در آن مجموعه اي از عوامل دخيل اند. براي چنين امري بايد به پرسش هاي بنياديني پاسخ داد مانند اين که براي گذار به دموکراسي بايد چه بهايي پرداخت؟ کدام نظريه را بايد براي موفقيت همزمان «دموکراسي» و «توسعه» انتخاب کرد؟ آيا دموکراسي سياسي شرط توسعه اقتصادي پايدار است يا پيامد آن؟ آيا مي توان دموکراسي سياسي و رشد اقتصادي را با هم ترکيب کرد؟ وضعيت توسعه و دموکراسي در کشورهاي ديگر چگونه است؟ کتاب «دموکراسي و توسعه» يکي از کتاب هاي جامعي است علاوه پاسخ به پرسش هاي مذکور، به طرز ظريفي سعي در موشکافي و تحليل رابطه ميان دموکراسي و توسعه دارد. در اين اثر علاوه بر طرح مباحث نظري و بهره گيري از آراي نظريه پردازاني چون ليپست و فوکوياما، تعامل ميان شيوه هاي دموکراتيک و راهبردهاي توسعه در کره جنوبي، هند، شيلي، بوتسوانا، چين، روسيه، آفريقاي جنوبي به تفصيل مورد واکاوي قرار گرفته است. اين اثر از سيزده فصل تشکيل شده است و برخي از فصول آن عبارتند از: در باب اولويت سياست در توسعه، به سوي نظريه دموکراسي توسعه  گرا، دموکراسي و توسعه: پژوهشي آماري، حکومت؛ دموکراسي و توسعه: ديدگاه قراردادي، توسعه، دموکراسي و جامعه مدني در بوتوتسوانا، دشواري هاي توسعه دموکراتيک در هند، توسعه، سياست و دموکراسي در کره جنوبي، شيلي: دموکراسي و توسعه در جامعه اي دو قطبي، آفريقاي جنوبي: دموکراسي و توسعه پس از آپارتايد، دو هورا براي دموکراسي.

 جلوه مسيح (ع)

 محمدجواد حجتي کرماني
ناشر: اطلاعات
چاپ دوم:1390
235 صفحه

 چاپ نخست کتاب «جلوه مسيح» در سال 1342 در چاپخانه گلبهار کرمان انجام گرفت. ماجرا از اين جا آغاز مي شود که وقتي مولف کتاب در يکي از روزهاي پاييز 1338 به اطاق انتظار کلينيک دندان پزشکي وارد مي شود مردي ارمني را مي بيند و گفت و گوي آن ها درباره حرام بودن شراب از يک سو و سخن از شراب در بندهاي کتاب مقدس از ديگر سو بالا مي گيرد که البته آن مرد ارمني به دليل ضعف اطلاعاتش بحث را عوض مي کند. مولف در سال 1341به کليسايي در کرمان و نزد کشيش آن کليسا به نام «ارسطو سياح کرماني» مي رود و او را به گفت و گويي روشن گر و خالي از تعصب درباره دين اسلام و مسيحيت دعوت مي کند. کشيش به او وعده مي دهد که بناست يکي از اسقف هاي دانشمند به کليساي آن ها بيايد و اين امر گفت و گوهايي را ميان مولف و اسقف به همراه مي آورد. بر اين اساس کتاب «جلوه مسيح»(ع) از دو بخش تشکيل شده است: بخش نخست که مسأله تثليث را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد و پس از گفت و گوي نويسنده با کشيش کليساي کرمان ارسطو سياح کرماني به نگارش درآمده است. نخستين فصل بخش اول درباره علت نگارش اين اثر و ماجراهاي ديدار مولف با مرد مسيحي و کشيش کليساي کرمان است. فصل دوم با عنوان «تثليث مسيحي» به موضوعاتي چون توحيد در عين تثليث، تشريح تثليث، استدلال بر تثليث، خداي مسيحيان،اجزاي تثليث و غيره مي پردازد.  عناوين فصول دوم تا چهارم بخش نخست اين اثر عبارتند از: بنيانگذار مسيحيت کيست؟ مسيح و تثليث در قرآن، رجعت مسيح. بخش دوم کتاب «گفت و گو با اسقف دانشمند مسيحي» نام دارد که گفت و گوهاي مولف با اسقف حسن دهقاني تفتي است. اين اثر دربردارنده يادداشت هاي استاد فتح الله مجتبايي و ضميمه اي از اکبر ثبوت است.

 Islamophobia: The challenge of Pluralism in the 21st Century

 John L.Esposito & Ibrahim kalin
Oxford university Press

 اسلام‌هراسي: چالش پلوراليسم در قرن
بيست و يكم
اين كتاب مجموعه مقالاتي را در بر مي‌گيرد كه جان اسپوزيتو و ابراهيم كالين ويراستاري آنها را بر عهده داشته‌اند. اسپوزيتو در ايران نام شناخته شده‌اي است. استاد اديان و مطالعات بين‌الملل،‌رئيس بنيادگذار مركز شاهزاده وليدبن طلال براي فهم مسيحي ـ مسلمان در دانشگاه جورج تاون، استاديار امور خارجي در همان دانشگاه و نويسنده كتاب‌هاي همچون اديان جهان،‌چه كسي براي اسلام سخن مي‌گويد، آن چه كه هر كس بايد درباره اسلام بداند، تاريخ اسلام اكسفورد، اسلام: راه مستقيم، و فرزندان ابراهيم. ابراهيم كالين هم پيش از اين كتاب‌هايي مثل دانش در فلسفه اسلامي متاخر (درباره ملاصدرا) و پانصد متفكر ذي‌نفوذ اسلام و مدخل‌هايي همچون هانري كربن، تاريخ اپيستمولوژي، سيد حسين نصر و ملاصدرا را براي دانشنامه فلسفه نگاشته است. اكنون آنها ويراستاري كتابي را بر عهده گرفته‌اند كه 280 صفحه دارد، در سال 2011
منتشر شده و حاوي بخش‌هاي زير است: مقدمه نوشتة اكمل‌الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي، پيشگفتار، بسترهاي ايجاد اسلام هراسي نوشته جان اسپوزيتو، فصل اول: اسلام‌هراسي و محدوديت‌هاي چند فرهنگي نوشته ابراهيم كالين. فصل دوم: اسلام هراسي در غرب، مقايسه بين اروپا و امريكا نوشته جوزلين سزاري، مطالعات موردي. فصل سوم: اسلام‌هراسي در آلمان، استراليا و هلند نوشته سام چريبي. فصل چهار: اسلام‌هراسي در انگليس: وجوه تاريخي و معاصر نوشته طاهر عباس. فصل پنج: دايره‌هاي تودرتوي اسلام‌هراسي و امريكاستيزي نوشتة محمّد نيمر. فصل شش: مسلمانان، اسلام و نژاد در آمريكا نوشته شمان اي.جكسون. فصل هفت: اسلام‌هراسي و جنگ بر عليه تروريسم، جوانان و شهروندان نوشته سوناينا مايرا. فصل هشت: اسلام‌هراسي و سياست خارجي امريكا نوشته جوآن كول. فصل نُه: اسلام‌هراسي در هنر و ادبيات، نبرد با اسطوره‌ها نوشته اَنَس شيخ علي. فصل ده: مضامين شرق‌شناسانه در اسلام‌هراسيِ معاصر بريتانيا نوشتة كيت زبيري. و سرانجام فصل يازده: از محمّد(ص) تا اوباما: كاريكاتورها، كارتون‌ها و فيلم‌هايي كه بر ضد مسلمانان ساخته شده نوشتة پيتر گوتشاك و گابريل گرين‌برگ.
همان‌گونه كه از عناوين فصول يازده‌گانة كتاب پيداست، رويكرد اصلي در تدوين و نگارش آن، رويكردي ميان رشته‌اي بوده و تجربيات مسلمانان و غيرمسلمانان از سراسر جهان را مورد توجه قرار داده است. از خلال مطالعة كتاب، خواننده با نشانه‌ها و مظاهر اسلام‌هراسي آشنا مي‌شود و درمي‌يابد كه برخي از علل و عوامل اين پديده دروني و بخش اعظم آن بيروني است. مسائلي مانند اختلافات تمدني، فقر اقتصادي، تفاوت‌هاي فرهنگي، تعارض منافع ميان اسلام و غرب، بحران‌هاي جهان معاصر و غيره.

 A suitable Enemy: Racism, Migration and Islamophobia in Europe
Liz Fekete & A.Sivananda
Pluto Press

 يك دشمن مناسب: نژادپرستي، مهاجرت و اسلام‌هراسي در اروپا

 سياست ترس: جامعة مدني و دولت امن (2004)، اروپا: راه انداختن نژادپرستي (1997)، نژادپرستي اروپا: ضد تروريسم و حقوق بشر (2004)، نژادپرستي: وجه پنهان، يازده سپتامبر (2002)، به اضافة چند كتاب ديگر از جمله آثار ليزفِكِت هستند؛ رئيس انستيتو روابط نژادي و متخصص حوزة نژاد و مهاجرت در اروپا كه به همراه آمبالاوانر شيواناندا يك دشمن مناسب: نژادپرستي، مهاجرت و اسلام‌هراسي در اروپا را تأليف كرده است. شيواناندا نيز فعال حوزة فرهنگ و نژاد است و از جملة آثار وي مي‌توان به عناوين زير اشاره كرد: وقتي خاطره‌ها مي‌ميرند (2007)، جوامع مقاومت (1990)، نژاد، فرهنگ و جهاني شدن (2008)، عطشي متفاوت: نوشته‌هايي دربارة مقاومت سياه (1991)، نژاد و طبقه (2000)، نژاد و مقاومت (1974). كتاب از 240 صفحه و هشت فصل تشكيل شده است و رابطة بين نژادپرستي و اسلام‌هراسي را مورد واكاوي قرار مي‌دهد. كتاب با معرفي اثر فيلسوف پرآوازة عصر روشنگري فرانسه ولتر آغاز مي‌شود كه در قرن هجدهم و با عنوان «تعصب يا محمدنبي» انتشار يافت و سرشار بود از نسبت‌هاي ناروا به اسلام و حضرت محمّد(ص). اين روند ادامه يافت تا در سال‌هاي اخير با ترسيم كاريكاتورهاي تحقيرآميز و انتشار مطالب رعب‌آور در مورد تروريست بودن مسلمانان به اوج خود رسيد. ايجاد تفرقه در بين مسلمانان از يك سو و در ميان مسلمانان و اقليت ديني غير مسلمان از سوي ديگر، يكي ديگر از نشانه‌هاي اسلام‌هراسي در ميان غربيان است. اوج اين پديده را البته در حضور نظامي آمريكا و غرب در كشورهاي اسلامي مثل عراق و افغانستان مي‌توان مشاهده كرد. در سال‌هاي اخير، فعاليت‌هاي بيشتري صورت گرفته از سوي مسيحيان براي مسيحي  كردن مسلمانان و به اصطلاح وارد كردن آنها به محبت مسيح از ديگر عواقب و نشانه‌هاي اسلام هراسيِ ساير اديان است. نويسندگان با تحليل پديدة پيچيدة نژادپرستي در اروپاي امروزي نشان مي‌دهند كه نژادپرستي تا حدودي ناشي از اسلام هراسي است. آن‌گونه كه در مقدمه آمده، اين اثر حاصل 16 سال پژوهش در حوزة مهاجرت، نژاد و امنيت سياسي است و در پايان به اين نتيجه مي‌رسند كه اروپا مرزهاي خويش را بر روي مهاجران و مسلمانان نيمه‌باز گذاشته است. يعني با گونه‌اي ترديد و تزلزل، نه كاملاً به آن‌ها را در خود مي‌پذيرد و نه يكسره از آن‌ها روي مي‌گرداند. پس از يك صفحه قدرداني، يك مقدمه كه توسط شيواناندا نوشته شده و يك پيش‌گفتار، عناوين و سرفصل‌هاي هشت‌گانة كتاب به ترتيب از اين قرار است: يك ـ بيگانه هراسي، نژادهراسي و دولت امن، شامل 1ـ ظهور نژادهراسي 2ـ اسلام‌ستيزي و دولت امن. دو ـ اسلام هراسي و فرايندهاي اتهام‌آميز كه مضامين زير را در برمي‌گيرد: 3ـ بنيادگرايي آشكار؟ مهاجرت، فمينيسم و حقوق 4ـ مك كارتيسم جديد. سه ـ توقيف و تبعيد حاوي 5 ـ ماشين تبعيد 6ـ جرم گفتاري و تبعيد. چهار ـ نبرد براي حقوق مدني شامل 7ـآيا كودكان نيز؟ 8ـ اسلام هراسي، مقاومت جوانان و معناي آزادي.

 Islamophobia

 Christopher Allen
Ashgate

 اسلام هراسي

 كريستوفرآلن، پژوهشگر موسسه مطالعات اجتماعي كاربردي در دانشگاه بيرمنگام كه در سال 2003 كتاب پرفروش اسلام‌هراسي در اروپا پس از يازده سپتامبر 2001 را به چاپ رسانده، اكنون و در سال 2010 كتاب ديگري را در همين زمينه منتشر كرده كه اسلام‌هراسي نام دارد. در اين كتاب مي‌خوانيم كه پديده پيش داوري يا تبعيض عليه اسلام و مسلمانان، اسلام‌هراسي نام دارد و اين اصطلاح از اواخر دهه 1980 به فرهنگ واژگان دنيا ورود پيدا كرد. كتاب با تعريف و فهم صحيح اسلام‌هراسي آغاز مي‌گردد و سپس تكامل تاريخي آن تا روزگار معاصر ـ با توجه به رويدادهاي اخير و نتايج آنها ـ پيگيري مي‌شود. نقش گروه‌هاي فشار يهودي در اسرائيل و متصف كردن اسلام به تروريسم و عدم تسامح البته از مهم‌ترين اين عوامل است. كتاب به طور كلي از شش فصل، يك مقدمه و يك نمايه تشكيل شده است. فصل اول نخستين دهه اسلام ستيزي نام دارد. فصل دوم كه خود حاوي چند بخش فرعي‌تر است، مضامين زير را در بر مي‌گيرد: در تاريخ در متن،‌انقلاب تا اصلاح، شرق شناسي و استعمار، از انقلاب تا احياء، سلمان رشدي و برخورد تمدن‌ها. عناوين بخش‌هاي مختلف فصل سه بدين قرار است: يك دهه گزارش بي‌جان، تصديق و بازشناسي، واقعيتي جديد كه بايد نامي بر آن نهاد، پرونده‌اي باز و بسته. فصل چهارم حاوي مطالب زير است: اسلام‌هراسي در بافت اجتماع، همه آنها يكي هستند، اسلام هراسي در انگليس، شكل‌هاي مختلف گفتمان، سخن و عمل، اسلام هراسي در اروپا. اما فصل پنج يا به سوي يك تئوري جديد و تعريف اسلام‌هراسي آغاز مي‌شود و با مطالب ديگري پيش مي‌رود: اسلام هراسي چيست؟ مقايسه‌ها و شباهت‌ها،‌يك ايدئولوژي جديد براي يك نسل رسانه. به سوي يك تعريف جديد از اسلام ‌هراسي، نتيجه‌گيري فصل ششم را تشكيل مي‌دهد گام‌هاي آزمايشي در قرن بيست و يكم نام گرفته است.
 IslamoPhobia: The ideological campaign Against Muslim
Stephen sheehi & ward Churchill
clarity press
 اسلام هراسي:
عمليات ايدئولوژيك بر ضد مسلمين

 استفن  شِهي استاديار زبان و فرهنگ‌هاي عربي و رئيس برنامه‌ عربي در دانشگاه كاروليناي جنوبي است كه پيش از اين بنيادهاي هويت مدرن عرب و تاريخ اجتماعي مردمان بومي را توسط انتشارات دانشگاه پرينستون منتشر كرده است. وارد چرچيل نيز علاوه بر تدريس و تاليف كتاب، در مجلاتي همچون ژورنال بين‌المللي مطالعات خاورميانه، ژورنال بريتانيايي مطالعات خاورميانه، مجلة عربي ادبيات، مجلة تطبيقي مطالعات آسياي جنوبي، آفريقا و خاورميانه و... به نوشتن مقاله مشغول است. كتاب حاضر از 290 صفحه تشكيل شده و مضامين زير را در برمي‌گيرد: قدرداني / مقدمه / گفتار نفرت‌آميز در جامعة آمريكا / اسلام هراسي به‌عنوان يك فرم ايدئولوژيك در آمريكا / كلينتون ـ بوش ـ اوباما: تداوم اسلام هراسي / نوسانات اسلام هراسي: تنوع تاريخي / شبكة نخبگان سياست خارجي: چگونه اسلام هراسي تنها يك ايدئولوژي نيست / شبكة رسانه‌اي / روشنفكران / مؤسسات و نهادهاي سياسي / مراكز پراگماتيستي / گروه‌هاي استراتژي / شبكة نهادينه شدة برنارد لوئيس / گفتمان استاد و سيماي شاگرد / نامة سرگشاده به كلينتون / شبكة جنگي بوش / فؤاد عجمي به مثابه كاخ سفيد عرب‌ها / روزنامه‌نگارها، آكادميسين‌هاي شرور، اطلاع‌رسانان محلي / بررسي تلاش آكادميسين‌ها در رواج اسلام هراسي / دانش‌پژوهي ايدئولوژيك / مأموريت‌هاي پسامدرن / بررسي مورد برنارد لوئيس / تفكرات فريد زكريا / شكست سيستماتيك براي اصلاح نظام‌مند / نيروي يك موفقيت / زنان و اخلاق / ليست B اسلام هراسي بومي / تبليغات: قربانيان قهرمان / سياست احياء / جهاد اسلامي /  واكنش و مسئوليت غرب / جنگ آزادي / آموزش و فعاليت / مطالعات خاورميانه / تشريك مساعي در ايجاد فضاي ترس / اف‌بي‌آي / زندگي كردن در ترس / فرهنگ ملي سركوب / ...
 Islamophobia and Question of Muslim Identity:
 The Politics of Difference and solidarity

Evelyn Leslie Hamdon
Fernwood Publishing co
 اسلام‌هراسي و مسئله هويت اسلامي:
سياست تفاوت و همبستگي

 اِولين لزلي حمدون متخصص علم كلام در دپارتمان مطالعات آموزشي دانشگاه آلبرتاست. در اين كتاب او به گروهي از مسلمانان كانادا مي‌پردازد كه مي‌كوشند رويكرد ديگر اديان و مردم را نسبت به اسلام تغيير دهند. بررسي مسائل و مشكلات درون گروه گام اول اين تلاش است. تنوع عقيدتي پيرامون حجاب، اعمال و آيين‌هاي مذهبي ابتدا از درون خود گروه آغاز مي‌شود و سپس با نتيجه‌گيري‌هاي كلي به رويكردهاي ديگر جوامع بسط مي‌يابد. كتاب در سال 2010 به چاپ رسيده و نويسنده كانادايي آن يك فعال حقوق‌ زنان و يك مسلمان است. او ديدگاه‌هاي بنياد‌گرايان‌ وهابي را با دقت و تفصيل بررسيده و پس از آن به ديگر فرق اسلامي از قبيل تشيع دوازده امامي و شيعيان اسماعيلي مي‌پردازد. مثلاً شيعيان به هيچ وجه در زمره بنيادگرايان و سلفي‌ها قرار نمي‌گيرند و به اعمالي نمي‌پردازند كه موجبات اسلام‌هراسي در ميان ساير جوامع را پديد آورد. مضامين و سرفصل‌هاي اصلي كتاب به ترتيب از اين قرار است: مقدمه (مسلمان بودن در كانادا) / هويت‌بخشي به عنوان يك مسلمان / برخورد يا گفت‌و‌گوي تمدن‌ها / واكنش‌هاي جمعي / مسئله‌ رسانه‌ها / سياست مسلمان بودن: ظهور مجامع اسلامي در غرب / نوشته‌هايي از آن خود / انديشيدن دربارة هويت /شرق‌شناسي/چرا اكنون؟/ ميراث شرق‌شناسي/فرهنگ‌گرايي و شرق‌شناسي/نژادپرستي/‌اسلام‌هراسي: يك واقعيت موجود/ساختن‌ پل‌هاي ارتباطي/ برجاي ماندن اثرات اسلام‌هراسي/تعريف ما از مسلمان چيست؟/مشكل ما با ذات باوران/ ظاهرگرايي و هويت اسلامي/ چندفرهنگي/ پلوراليسم/امت جديد؟/هويت گروهي: به سوي سازماندهي تفاوت‌ها/جوامع اسلامي/همبستگي‌ها و تفاوت‌ها/زبان‌ طبقه/راست‌انديشي به مثابه يك تفاوت/تفاوت‌هاي فرقه‌اي/ جنسيت/تمركز بر اهداف استراتژيك/استراتژي‌هاي مذاكره/رهبري قوي/ آموزش/گفت‌و‌گو براي آينده/ پيدا كردن تفاوت‌ها براي ايجاد همبستگي و ...