معرفی کتاب

PDF چاپ نامه الکترونیک

معرفی کتابواقعیت نمایی و بداهت
منوچهر دین پرست
کتاب پارسه
چاپ اول: 1395، 124 صفحه


سهل و ممتنع بودن یکی از ویژگی های برجستۀ سینمای کیارستمی است. منوچهر دین پرست در کتاب «واقعیت نمایی و بداهت: تأویل های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی» برای بررسی تأویل های فلسفی در سینمای کیارستمی به سراغ آثار و آرای ژان لوک نانسی رفته است. نانسی فیلسوف فرانسوی و علاقمند به حوزه های سیاست، هنر، جامعه و فرهنگ است. برجسته ترین آثار او عبارتند از تجربه گرایی مقولاتی، دربارۀ کانت: ملاحظات نظری، دربارۀ هگل: من هستم. نانسی متأثر از دریدا، باتای، هایدگر و لاکان است. این فیلسوف فرانسوی سینمای علاقمند به سینمای کیارستمی است و در کتابش با نام «بداهت فیلم» بداهت، نوع نگاه و ذات واقع را سه مؤلفۀ سینمای کیارستمی بر می شمارد و در سه بخش به فیلم های «خانۀ دوست کجاست؟»،  «باد ما را با خود خواهد برد» و «زندگی و دیگر هیچ» می پردازد و در انتهای اثر  گفت وگویش را با کیارستمی می آورد. او در پی یافتن ژانر فیلم در سینمای کیارستمی نیست بلکه می خواهد دریابد که سینما چگونه خود را در آثار او اثبات می کند. به زعم او سینما در آثار کیارستمی تجدید حیات می کند. او بر این نظر است که «کیارستمی با استواری و با مهربانیِ سرسختانه خطاب به ما می گوید، چشم های شما تا به حال صد سال از سینما را دیده؛ صد سالی که در خوی یا در آداب شما جای گرفته است. این سینما ریشه در فرهنگ تان یعنی در شیوۀ زندگی تان دارد؛ درست مثل درخت زیتونی که کسی حتی از حالت خودروی آن باخبر نیست یا مثل دیگر درخت هایی که من دوست دارم فیلم شان را بگیرم یا نگاه شان کنم. ص 37» کتاب «واقعیت نمایی و بداهت» از هشت گام تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از: عباسی کیارستمی: آثار و آراء، ژان لوک نانسی: آثار و آراء، کیارستمی در مقام سینماگر اندیشمند، نسبت فلسفه و فیلم: راهی به سینمای کیارستمی، تأویل های سینمایی و پدیدارشناسی، سینمای بداهت، درنگی در فلسفۀ ذات واقع در سینما، حرکت در سینما، نوعی نگاه، و زندگی ادامه دارد.


پنهان در آینه:
گفت وگو با ضیاء موحد
مهدی مظفری ساوجی
هرمس
چاپ اول: 1395، 448 صفحه

پنهان در آینه گفت و گوهای مهدی مظفری ساوجی با ضیاء موحد است. این اثر مشتمل بر هشت فصل است که عبارتند  از فلسفه، شعر، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، شعر دهۀ هفتاد، روشنفکری، بوف کور و هوشنگ گلشیری. با این که کتاب در سال 1395 منتشر شده است اما این گفت و گوها در حد فاصل سال های 85 تا 89 انجام شده است. در ابتدای کتاب، تحصیلات، مسئولیت ها و آثار موحد در دو حوزۀ فلسفه و منطق و همچنین ادبیات ارائه شده است.


حماسۀ ملی ایران:
در اعتقاد علویان یارسان
محمدعلی سلطانی
اطلاعات
چاپ اول: 1394، 175 صفحه


بعد از ظهور اسلام تکیه گاه ایرانیان بر دو رکن «زبان فارسی» و «تاریخ ایران» استوار بود و این امر ایران را از سایر ملل مسلمان متمایز می کرد. بنیاد تاریخ اسطوره ای و حماسه ای این مرز و بوم بر اثر گرانسنگ فردوسی پایدار است. مؤلف در این اثر به رابطۀ علویان با حماسۀ ملی ایران یعنی شاهنامه می پردازد. علویانِ ایران در مناطق غربی (کوهپایه های زاگرس از ارس تا اروندرود) و مناطقی از ترکیه، عراق و روسیه زندگی می کردند. این اثر نخستین پژوهش تحلیلی و تطبیقی در  پاسداری علویان از شاهنامه در طی هزار سال است.


قدرت و دانش در ایرانِ دورۀ اسلامی
شجاع احمدوند
نشر نی
چاپ اول: 1395، 397 صفحه


شجاع احمدوند در کتاب «قدرت و دانش در ایران» با استفاده از نظریه-روش تحلیل گفتمان، دانش سیاسی مسلمانان، یعنی فلسفۀ سیاسی و شریعت نامه های سیاسی را بازتاب ساخت کلی قدرت می داند. مولف در این اثر در قالب مفاهیم دانش و قدرت، مسائل مختلفی را دربارۀ دو دورۀ تاریخی میانه و جدید بررسی می کند. این اثر به لحاظ روش شناختی بر دو منبع استوار است: خرده گفتمان های دانش در دورۀ جدید و رویکرد فوکویی. کتاب مشتمل بر سه بخش عمده و هشت فصل است.


اندیشه های عرفانی و سیر احوالات امام الثقلین شیخ صفی الدین اردبیلی
مهوش السادات علوی
آکادمی مطالعات ایرانی لندن
چاپ اول: 1395، 279 صفحه


شیخ صفی الدین اردبیلی عارف قرن هفتم هجری است. مهوش السادات علوی در این اثر طریقت، اندیشه ها و احوالات شیخ صفی الدین را از نسخۀ خطی صفوة الصفا استنتاج کرده و آن را در دو بخش و هفده فصل نگاشته است. بخش نخست با عنوان «اندیشه های عرفانی شیخ صفی الدین الدین اردبیلی» مشتمل بر نُه فصل است و به موضوعاتی چون ذکر کلمات منثور شیخ در قالب حکایات، اشعاری از شیخ، ذکر تفاسیر شیخ بر عبارات مشایخ مي پردازد.  بخش دوم با عنوان «سیر احوال شیخ صفی الدین اردبیلی» مشتمل بر هشت فصل دیگر است.