اطلاعات حکمت و معرفت

 • معرفي كتاب خارجي

  PDF چاپ نامه الکترونیک

  معرفي كتاب خارجي

  کيان رضوي


  The Architecture of Happiness
  by Alain De Botton
  Publisher: Vintage
  معماري شادماني

  خرسندي و شادماني را مي توان بر اساس برهان خلف از طريق بدبختي و نکبت و اندوه مورد شناسايي قرار داد. هر آن چه در اين هست، نقطه مقابلش را در آن يک مي توان جست و جو کرد. اما چرا اين مسئله مهم است؟ زيرا انسان موجودي مدني و اجتماعي است و هيچ گاه نمي توان انسان را در خلاء مورد شناسايي و گفت و گو قرار داد. اما اجتماعي بودن انسان نيز مراحلي داشته است. اجتماعات و جوامع غريزي تا اجتماعات اوليه آدميان و بالاخره جوامع اوليه که جرقه هاي مدنيت در آن ها زده شده نظير جوامع روستايي کنوني که بسياري از مولفه هاي جامعه هاي پيچيده در ساده ترين شکل خود ميان مردمان اين جوامع ديده مي شود. پس مي توان استنتاج کرد که خواست ها و خواهش هاي مردم جوامع گوناگون، وابسته به کيفيت آن جامعه است که پيشرفته باشد يا در مراحل ابتدايي قرار داشته باشد و يا...
  انتظار انساني در يک جامعه روستايي از شادکامي و رضايت با انتظارات و ديدگاه هاي انساني در يک جامعه شهرنشين و مدرن به کلي متفاوت است. و اين مسئله علاوه بر کيفيات رواني و ذهني اين دو نوع انسان، به کالبد و ساختار فيزيکي حيات آن ها نيز ارتباط دارد. شهر مرکز تحولات و تغييرات است. جايي که به گفته مارکس و بعدها والتر بنيامين آنجا است که همه چيز جلوي چشمان شما دود مي شود و به هوا مي رود. در چنين محيطي چه کسي خوشبخت است؟ و چه کسي رضايت و خرسندي را معنا مي کند؟ چه کسي اين مفاهيم را به شما مي آموزد؟ چگونه خوشبختي را به دست مي آوريد؟ به عبارت ديگر در اين محيط خوشبخت کيست و خوشبختي چيست؟
  ساختار پيچيده شهر و معماري فضاهاي خرد و کلان، آدمي را درگير مي سازد و در خود فرو مي  برد. مانند هسته اي در پيله حلزون که پوسته اي سخت اما در عين حال نرم آن را در بر گرفته است و شبکه عظيم بزرگراه ها و خانه ها و موسسات و آن چه منظر شهري ناميده مي شود همان پوسته نرم و سخت حلزون است. در چنين مکاني يا بهتر است بگوييم در چنين اقليمي پرسش از رضايت و خوشبختي و شادي بي نهايت مهم است زيرا مفهوم هولناک اضطراب و نکبت و نا کامي در گوشه و کنار اين شهر جلوي چشمان شما است. کتاب حاضر اين دغدغه ها را دنبال کرده است. اين کتاب در شش فصل با عناوين "اهميت معماري"، "انتخاب سبک مناسب براي سازه ها"، "ساختمان هايي که به سخن در مي آيند"، "خانه هاي آرماني"، "خاصيت ساختمان ها" و "طبيعت سبز" در 288 صفحه تاليف شده است. اين کتاب به زبان انگليسي نگاشته شده و در سال 2008 توسط انتشارات وينتج وارد بازار کتاب گشته است.
  ***
  Choose the Life You Want
  The Mindful Way to Happiness
  by Tal Ben-Shahar
  Publisher: The Experiment
  زندگي که مي خواهي را برگزين
  راهي انديشمندانه براي شاد بودن


  چگونه زيستي را براي خود مي پسنديم؟ چه انتخاب هايي ما را به سوي آن هدايت مي کند؟ چه راه هايي براي رسيدن به اين زندگي وجود  دارد و چگونه راه آن را مي توانيم بيابيم؟ اين ها و بسياري پرسش هاي ديگر از اين دست، سوالاتي است که تال بن شاهار، نويسنده کتاب "زندگي که مي خواهي را برگزين" کوشيده تا به آن پاسخ دهد و بر مبناي تحقيقاتي مدرن و گسترده در روان شناسي و جامعه شناسي، راه هاي ممکن براي شادماني را بررسي مي کند. اين نويسنده، که صاحب آثاري محبوب و پرفروش در همين حوزه است، در کتاب مورد بحث با تمرينات ذهني و اجتماعي ساده و قابل دسترسي راه هايي را براي دست يافتن به اين گنج مهم و ارزشمند را به خوانندگان پيشنهاد کرده و براي هر روش پيشنهادي مباني و دلايلي از دانش روان شناسي مدرن را ذکر مي کند و با بررسي ساختار ذهن و روان انسان، اين شيوه ها را طراحي نموده و نگاشته است. تمرکز تال بن شاهار در اين موضوع، بر شادکامي طولاني و پايدار است و نه لذات لحظه اي و موقت. به باور اين نويسنده، آن چه انسان را به آرامش و رضايت از زندگي مي رساند، دوره هاي طولاني مدت شادکامي و تبديل شدن امر نيک رضايت از خويشتن به فرايند معمول زندگي است. هر لحظه از زيستن، انتخابي پيش روي تک تک افراد است که مي تواند غني و شاد باشد و يا يکنواخت و پوچ و بي هدف. در اين کتاب 101 را براي آموختن اين انتخاب در هر روز و هر لحظه از زندگي براي شادماني و آرامش را بررسي کرده و با مثال هايي واقعي از زندگي افراد، اثر خود را کامل و خواندني تر نموده است.
  اين کتاب در صد فصل کوتاه تاليف شده که هر فصل در بردارنده راهي براي بالا بردن اعتماد به نفس، رضايت از خويشتن، شادکامي و دوست داشتن زندگي است. در سطور زير به شماري از اين فصول اشاره خواهيم کرد: "مثبت بيانديش و مثبت عمل کن"، "در همه چيز تغيير ايجاد کن"، "با خويشتن با غرور و احترام رفتار کن"، "ببخش"، "فعالانه درس سختي کشيدن را بياموز"، "اشخاص نزديک به خود را تحسين کن و از آنان بياموز"، "با جسم خود با احترام رفتار کن"، "عواطف را دريافت کن و آشکار نماي"، "شانس خود را بساز"، "حقيقت خود را به خود يادآوري کن"، "با ذهن باز گوش کن"، "به تجربيات اعتماد کن"، "واقعيت را ببين و بپذير"، "تنها به آن چه که به اهدافت نزديک است رضايت بده"، "شوخ طبعي و خنده را به زندگي بازگردان"، "بر آن چه واقعا اهميت دارد تمرکز کن"، "از امور ناخوشايند بگذر"، "فراموش کن"، "اميدوار و مثبت انديش باش"، "در ديگران حس خوب برانگيز"، "در موقتي بودن سختي ها ترديد نداشته باش"، "به ارزش هاي خود متصل شو و براي آن تلاش کن"، "لحظه را غنيمت بشمر"، "آن چه مي خواهي انجام بده و آن چه را که انجام مي دهي دوست بدار"، "از شکست ها درس بگير"، "آرام و عميق نفس بکش"، "به اشخاصي که در ميان آنان زندگي مي کني احترام بگذار و دوستشان بدار"، "ارزش و قدرت استقلال را به خاطر داشته باش"، "روياهايت را جست و جو کن"، "نيکي ها را ستايش کن"، "با سکوت آشتي کن"، "با خودت روراست باش"، "منتظر زمان مناسب باش"، "احساساتت را با آغوش باز قبول کن"، "هيجان را تجربه کن"، "با خود مهربان باش"، "هر کجا که مي روي مثبت انديشي را با خود ببر"، "تساهل را وارد زندگي و روابطت کن"، "تبديل به کسي شو که مي خواهي باشي"، "بترس و با ترست رو به رو شو"، "بر امور مثبت متمرکز شو" و فصولي ديگر.
  اين کتاب در سال 2014 در 304 صفحه و به زبان انگليسي توسط انتشارات اکسپريمنت چاپ و منتشر شده است.

  Eight Mindful Steps to Happiness
  Walking the Buddha's Path
  By Bhante Henepola Gunaratana
  Publisher: Wisdom Publications
  هشت گام در طريقت بودا
  انديشه هايي براي شادماني

  آيين بودا همواره با چند مفهوم مترادف و هم خانواده با آرامش همراه بوده است. اين آيين هم باستاني است و هم مدرن و جذابيت‌هاي آن در تمام ادوار تاريخ براي ابناء بشر وجود داشته و هيچ‌گاه کاهش نيافته است. نقطه مرکزي و بسيار مهم در آيين بوديسم، رضايت و خرسندي و شادماني و آرامش است. بودا حد فاصل ميان چند آيين باستاني در آسيا است. آيين کنفوسيوس، هندوييسم، تائوئيسم شرق دور و اسلام. در قرون وسطي مسيحيت نيز به نوعي با بوديسم مرز مشترک پيدا کرد اما هيچ يک از اين آيين‌ها نتوانستند جذابيت‌هاي بوديسم را کاهش دهند و آن فرديت منحصر به فرد معنوي را که بشريت به دنبال آن تاريخ و جغرافيا را در نورديده بکاهند. شادماني در آيين بوديسم، خرسندي رضايت‌گونه دروني آنان است و کدام انساني است که حاضر نباشد سير و سلوکي حتي دردناک را طي کند تا به اين آرزو و به اين خوشبختي نائل شود. اين هدفي بسيار بسيار والا است و شايد بتوان آن را با مفهوم پيچيده عشق در تصوف اسلامي مقايسه کرد. اما شادماني چيست؟ آيا هر کسي مي‌تواند به اين هدف دست يابد؟ يا مي‌بايد براي شادکامي و داشتن رضايت و خرسندي و آرامش، به مانند ديگر اهداف باطني طي طريق و سير و سلوک کرد و معلم و مرشد داشت و راهي طولاني با منازل دشوار را طي کرد؟
  به نظر بوداييان و ساير مکاتب تربيتي-‌پرورشي شرقي، اين راهي نيست که کسي سرخود رود و طي مرحله را بي خضر کند، بلکه گام به گام و با زمينه سازي باطني و تربيت دروني در سلوکي خاص مي‌توان به اين هدف نائل آمد. رضايت باطني و دروني، خلاصي از کشمکشي بزرگ در زندگي انسان است و يکسويه کردن روح و روان آدمي در چالش بزرگ زندگي آدمي. معلمان بزرگ مکاتب باطني، آزمودگان اين مسير هستند و تجربه هاي بسيار بزرگ و ذي قيمتي در اين زمينه اندوخته‌اند. اگر آسيا را در يک زمينه بتوان بر ساير نقاط جهان برتر دانست، همانا در عرصه کشف منازل روح و مدارج روان است. بودا يگانه معلم اين طريق است. او هم آموخته بود و هم دانسته بود که زيست انساني سرشار از مخاطره و اضطراب و کشمکش است. زندگي يکسره بار سنگين رنجي است که انسان ناخواسته پذيرفته و ناچار است تحملش کند. اين آموزه‌ها را شاهزاده سيزارتا فرزند پادشاه تبت و هند در عهد باستان به عنوان راهنمايي خردمند گام به گام به ما مي‌آموزد که از اين اضطراب و کشمکش خارج شويم و به سوي وحدت و شادماني رويم. کتاب "هشت گام در طريقت بودا: انديشه‌هايي براي شادماني" به زبان انگليسي و در نه بخش با عناوين زير تاليف شده است: 1- گام نخست: مهارت ادراک، 2- گام دوم: مهارت انديشيدن، 3- گام سوم: مهارت سخن گفتن، 4- گام چهارم: مهارت عمل‌گرايي، 5- گام پنجم: مهارت زيستن، 6- گام ششم: مهارت کوشيدن، 7- گام هفتم: مهارت مراقبه، 8- گام هشتم: مهارت تمرکز، 9- وعده بودا. اين کتاب در سال 2001 در 288 صفحه و توسط انتشارات ويزدوم چاپ و روانه بازار شده است.
  ***
  The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness
  By Eric Swanson, Yongey Mingyur Rinpoche
  Publisher: Harmony
  لذت زيستن
  گشودن رازها و دانش شادماني


  در روزگاري که زيستن و انجام امور خرد و کلان براي بشر آسان شده و با پيشرفت علم و فناوري، تقريبا براي هر کار دشواري که در قديم طاقت فرسا مي‌نمود ابزاري به ياري انسان مي‌آيد، ساکنان سياره آبي همچنان پي گمگشته اي مي‌گردند که گويي در هيچ تکنولوژي و ابزاري يافتني نيست. در هزاره حاضر، به رغم امکاناتي که براي بشر فراهم آمده و دسترسي وي را به هرچه و هرجا ساده و سريع نموده، هنوز شادماني و آرامش براي انسان‌ها به مثابه گنجي است که در پرده تکاپوي دروني و کنکاش ذهن و روح پوشيده شده. اين گنج شايد همان نيروي انگيزاننده‌اي است که در طول سال‌هاي دور و نزديک افرادي از گوشه گوشه دنيا را پي خود کشانده و باعث حرکت و تغيير زندگي بشر شده، شايد اين امر همان عنصري است که گونه انسان را از ديگر موجودات زمين متمايز کرده و حتي شايد همان کودک گمشده‌اي است که سال‌ها و يا قرن‌ها پيش به آرامي و سکوت از خانه دور شده، به گوشه‌اي دور از دسترس و هياهوي انسان مدرن خزيده و به انتظار بيدار شدن نسلي از مردم در شرايطي تازه براي امکان بروز و حيات مجدد، آرميده تا روزي او را بيابند و به خانه، به روح و ذهن و جان بشر باز گردانند. امکانات و داشته‌هاي انسان متجدد، همه براي تسهيل و بهبودي زندگي وي پيش بيني و ساخته شده و منشأ ساخت هر يک از وسايلي که امروز در دست ما است، نياز و احساس ضرورت آن ابزار از سوي عده‌اي از مردم بوده است. اين ابزارها با هدف نزديک کردن بشر به آسايش و فراهم آوردن شرايطي براي رسيدن تک تک افراد به زندگي هرچه آرام‌تر طراحي و ساخته شده اما حقيقت آن است که ما ساکنان هزاره سوم، تبديل به موجوداتي ماشيني و يکسره پر از اضطراب و احساس نا امني شده‌ايم. اکنون اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود که راه رسيدن به آرامش، گنجي که بشر به صورت غريزي پي آن مي‌دود، چه بوده و آيا راهي که تا امروز آمده‌ايم خطا بوده است؟ اگر قدم در بيراهه نهاده ايم راه درست چه بوده و اگر راه درست و طبيعي را طي کرده‌ايم چرا هرروز از آرامش طبيعي و فطري درون دور و دورتر مي‌شويم و به دنبال راهکارهاي جديد براي رسيدن به شادماني دروني مي‌گرديم؟ آيا شادماني امري دروني است يا در بيرون از ذهن و روان، در دنياي مادي نيز مي‌توان به جست و جوي آن پرداخت؟ پاسخ هر چه که باشد، به هيچ طريقي نمي‌توان ارزش و اهميت خرسندي، کامروايي، آرامش و شادي درون براي بشر را انکار کرد يا حتي کوچک انگاشت.  به باور بسياري از اقوام و مذاهب، هدف زندگي انسان چيزي جز رسيدن به شادماني درون يا همان رضايت و اطمينان نيست و اين ايده تا بدان‌جا پيش رفته که بسياري از مکاتب فکري و فلسفي به دادخواهي و دفاع از شادماني برخاسته‌اند و مردم را به يافتن و حفظ کردن اين جواهر کمياب ترغيب مي‌کنند. در اين باره حکماي بزرگ کهن در هند و چين و بين النهرين سخنان ارزشمندي گفته و نوشته‌اند. مهم‌ترين‌اش حکمت‌هاي کنفسيوس و بودا است. اما مباحث يونانيان باستان، به ويژه ارسطو و افلاتون، راه نظري در باب اين موضوع و فروعاتش را گشودند و فلسفه را با هدف انساني دروني و بيروني درگير ساختند. کتاب حاضر، يکي از آثار خواندني و ارزشمند در موضوع شادماني انساني ست و راه‌هاي حصول بدان را بيان کرده است. نويسندگان "لذت زيستن: گشودن رازها و دانش شادماني"، يونگي مينگيور رينپوشه و اريک سوانسون، از دانش شادماني سخن گفته و پاره‌اي از تکنيک هاي عملي رسيدن به آرامش و شادماني را در اثر خود بر شمرده‌اند. اين کتاب در سه بخش با عنوان‌هاي زمين، راه و ثمره بررسي اين روش‌ها را پي‌گرفته و به اين موضوع مي‌پردازد. "لذت زيستن: گشودن رازها و دانش شادماني"، در سال 2008 از سوي انتشارات هارموني در 272 صفحه منتشر شده است.

 
 • گزارش سمينارها

  PDF چاپ نامه الکترونیک
  افق فرهنگ

  گزارش سمينارها

  مرضيه سليماني

  سمينارهاي فصل پاييز در دانشکده فلسفه آکسفورد
  مجموعه سمينارهاي فلسفه اخلاق

  فلسفه در عام‌ترين معناي آن به کليات مسائل وجودي توجه دارد و براي اغلب فلاسفه در طول تاريخ همين مسائل عمومي متافيزيکي جذاب‌ترين و مهم‌ترين مسائل و پرسش‌ها محسوب مي‌شده است. تاريخ فلسفه سرشار از مباحث عمده متافيزيکي و سوال‌ها و جواب‌هاي هستي‌شناسانه بوده است. اما از آن جا که فلسفه همواره ماهيتي انساني داشته و برآيند انديشه و واقعيت يا ذهن و عين بوده است، مسائل انساني به بخش مهمي از موضوعات مورد نظر فلاسفه ارتقاع مي‌يافته. آن چه در باب زندگي انسان براي فلاسفه محبوبيت بسيار زياد داشته و فکر و ذکر آن‌ها را به شدت درگير مي‌ساخته است، مباحث اخلاقي و خير و شر و اموري از اين دست بوده. علم اخلاق و فلسفه اخلاق، همراه با پيدايش انديشه‌هاي انساني در جوامع مدني ظهور کرده و بروز يافته است زيرا براي انسان جدا شده از حيات حيواني و غريزي است که خير و شر و راستي و زيبايي و اعتدال و انحطاط و دروغ و ساير مباحث اخلاقي مطرح مي‌شود اما در دوره جديد يعني عصر موسوم به مدرن که طليعه آن از انقلابات و التهابات فکري اروپا در سده شانزدهم آغاز شد، اخلاق به يکي از پيچيده‌ترين مباحث مرتبط با انديشه و حياط انساني بدل گرديد. در اين زمان مفاهيم اخلاقي سنتي و ديني رو به نزول نهاده و نوع ديگري از نگاه به انسان در حال برآمدن و رواج و گسترش بود و به همين دليل جهان تازه‌اي خلق مي‌شد که نگاه انسان و منظر و جايگاه او را در کل هستي دگرگون مي‌نمود. پس انگاره‌هاي سر راست و پذيرفته شده جهان کهن و قرون وسطي، جاي خود را به پرسش‌ها و مسائلي به کلي متفاوت داد و از زاويه‌هاي متفاوتي به تمام سرفصل‌هاي علم اخلاق و فلسفه اخلاق نگريسته شد.
  نخستين تحول مدرن در باب فلسفه اخلاق به مانند اغلب شاخه‌هاي دانش و حکمت بر‌آمدن نوعي نئوکلاسيسيزم بود که همان توجه مجدد به فلسفه يونان و فلاسفه بزرگ باستاني بود. ارسطو، با زبان و نگاهي تازه، مجددا به قهرمان فيلسوفان تبديل شد. از آن زمان تا ظهور فلسفه نقدي کانت و به موازات آن، فيلسوفان تجربي مسلک انگلستان وضع متفاوتي براي فلسفه اخلاق پديد آمد. اين مسئله در گسترشي که فلسفه‌هاي اگزيستانسياليستي از يک سو و فلسفه‌هاي تحليل منطقي و زباني – و به‌طور‌کلي نئوکانتي‌ها بدان بخشيده‌اند، جايگاه تازه و خاصي براي فلسفه اخلاق پديد آورد که هم سرفصل‌ها و عناوين و هم جايگاه آن در ساختار فلسفه را دگرگون کرد. امروزه مهم‌ترين دپارتمان‌هاي فلسفه در دانشگاه‌هاي معتبر جهان براي فلسفه اخلاق کرسي‌هاي بسيار معتبر تدارک ديده و بورس‌هاي تخصصي ويژه در نظر گرفته‌اند حتي گروه‌هاي مستقل از دپارتمان‌هاي فلسفه در برخي کشورهاي اسکانديناوي در ايالات متحده و انگلستان نشانگر اعتبار و اهميت زايد الوصف اين موضوع در جهان معاصر و نزد فلاسفه معاصر مي‌باشد.
  دانشگاه آکسفورد هر سال در فصل پاييز سمينارهايي در حوزه فلسفه برگزار مي‌کند که اين مجموعه نشست‌ها، هر سال به يک موضوع فلسفي اختصاص دارد. اين دانشکده ، رخداد پاييز سال جاري را به فلسفه اخلاق اختصاص داده است و بنا به نوشته برگزارکنندگان سمينار فلسفه اخلاق در دانشگاه آکسفورد، در دو سال گذشته فعاليت‌هاي علمي اساتيد و متخصصان فلسفه اخلاق رشد چشمگيري داشته که شامل سي و شش کتاب، يک دايرة المعارف تخصصي، دو فرهنگ نامه و يکصد و سي مقاله مستقل مي باشد. بخشي از دستاوردهاي سمينارهاي جاري نيز قرار است به صورت کتب و مقالات مستقل از سوي دانشگاه منتشر شود. همچنين دانشگاه آکسفورد و دپارتمان هاي مربوطه سايت ويژه‌اي را براي گفت‌وگوهاي فلسفه اخلاق و بيان روزآمد مسائل در دست طراحي دارند که دانشجويان فلسفه، الاهيات و علوم در آن مشارکت دارند. يکي از سخنرانان نخستين سمينار فلسفه اخلاق درباره اهميت و کارايي و ضرورت اين مباحث در جهان مجازي در سايت مورد بحث سخن گفته است.
  ***
  گذار از برتري نژاد سفيد

  تحولات مربوط به حيطه اخلاق در روزگار ما تنها محصول انديشه و تجريد فلاسفه نبوده است. جهان پيچيده سياسي و تحولات و التهابات اجتماعي، همراه با انقلابات و دگرگوني‌هايي که عينيات و ذهنيات زندگي بشر را زير و رو ساخته و شرايط زيست و آرمان‌هاي او را دگرگون ساخته است، نقشي تعيين کننده و مهم در اين زمينه داشته است. نژادپرستي يا راسيسم، تا اوايل قرن بيستم هنوز پايه‌هاي محکم و معتبري در ميان بسياري از اقوام و افکار داشت. هرچند به قول الکسي دوتوکويل در آمريکا پتانسيل همه چيز ديده مي‌شد و نيروي عظيم فائق آمدن بر برده داري و حتي برابري سپيد و سياه و سرخ، اما اين انسان است که بايد تبديل به شهروندي مدني الطبع شده و به شرايط ايده‌آل بشري برسد. انديشه برتري ‌نژادي از دل جوامع سفيدپوست بيرون آمده و بيش از هر قوم ديگري سفيدپوستان بر طبل نژادخواهي و نژادپرستي کوبيده و به راسيسم پر و بال داده‌اند. اما خود سفيدپوستان ناچار شده‌اند با واقعيات و مبارزات نژادهاي ديگر رو به رو شده و خطاهاي خود را بپذيرند. اين بازگشت جبري و شکست بزرگ براي نژادپرستان يک پيروزي بزرگ براي کل بشريت محسوب مي‌شود. اما نبايد تصور شود که سفيدگرايي و برتري نژادي تنها در اثر خيزش‌هاي اجتماعي سياهان و جنبش‌هاي ضد نژادپرستي منکوب شده و کنار رفته است؛ خير. در پس اين مسئله و رخداد بزرگ تاريخي که بزرگ‌ترين نمادهاي آن را شايد بتوان سه آمريکايي دانست که به ترتيب عبارتند از آبراهام لينکلن (لغو کننده برده‌داري)، مارتين لوترکينگ (رهبر خيزش سياهان در نهضت ضد نژادپرستي) و سر انجام باراک حسين اوباما، نخستين رييس جمهور سياه در کاخ سفيد. خيزش‌هاي فلسفي بزرگي نيز وجود داشته و فيلسوفان و جامعه‌شناسان و متفکران بسياري کوشيده‌اند هم در اروپا، هم در آمريکا. و حتي در آسيا مباحث پرشوري ميان فلاسفه، از قرن هفدهم تا کنون در جريان بوده است. اين مباحث و پرسش‌هاي فيلسوفانه در سمينار "گذار از برتري نژاد سفيد" مطرح شده و يکي از جالب‌ترين سخنراني‌ها در اين سمينار، طرح اين موضوع است که صداي پاي نژادپرستي و بازگشت راسيسم در زيرلايه‌هاي برخورد فرهنگ‌ها و اديان دوباره به گوش مي‌رسد. فلاسفه‌اي نظير ژيژک و چامسکي و پيش از آن ها فوکو و ادوارد سعيد راه را براي طرح مسائل تازه گشودند. اينک مسئوليت فلسفه چيست و مهم‌ترين پرسش‌هاي فلاسفه چه خواهد بود؟
  تاريخ برگزاري اين سمينار دوشنبه دوازدهم اکتبر و پروفسور هالي لافورد اسميت سخنران اصلي اين گردهمايي بود.

  اثبات گرايي، کثرت گرايي و توجيه حقوق بشر

  بحث درباره حقوق بنيادي انسان يا حقوق بشر که متبلورترين صورت شناخته شده آن در اعلاميه جهاني حقوق بشر متبلور شده است، امروزه اهميتي جهاني يافته و هرروز بر تعداد هواداران اين ايده و اين اعلاميه در سراسر جهان افزوده مي‌شود. طبعا پرسش‌ها و بحث‌هاي مربوط به حقوق بنيادي انسان در زمره دغدغه‌هاي فلاسفه و از مهم‌ترين چالش هاي آن‌ها محسوب مي‌شود. فلاسفه هيچ‌گاه در طول تاريخ فارغ از حيطه و حدبندي حقوق انسان نبوده‌اند. تقريبا مي‌توان گفت که با پيدايش فلسفه مسئله حقوق بشر نيز سرفصلي براي مباحث فيلسوفان بوده است. طبعا فيلسوفان يونان دقيق‌ترين بحث‌هاي نظري را در جهان باستان داشته‌اند و به همين دليل عنوان يک سخنراني مهم در دانشگاه آکسفورد در همين سمينار، مسئله حقوق بشر از نظر فلاسفه يونان و مقايسه نظر سوفسطاييان با افلاطون و ارسطو است.
  دو موضوع بسيار مهم در رابطه با حقوق بشر يکي نگرش پوزيتيويستي انسان است که از بسياري جهات مي تواند متعارض با حقوق بشر باشد يا مترادف آن، و پلوراليسم که بدون شک بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيش فرض‌ها و زمينه‌ها را براي دفاع از حقوق بشر جهاني فراهم مي‌آورد. هرچند که به قول يکي از سخنرانان، همين نظرگاه فلسفي مي‌تواند از حقوق بشر بومي در مقابل حقوق بشر جهاني سخن بگويد و مسئله را به طور کلي در سويه ديگري به چالش بکشد. اين‌ها و مسائلي ديگر، گوشه‌اي از دغدغه ها و چالش‌هاي فکري در عالم فکر و فلسفه معاصر است که در سمينار "اثبات گرايي، کثرت‌گرايي و توجيه حقوق بشر" مطرح شده است. پروفسور اونورا اونيل از دانشگاه کمبريج سخنران اصلي اين سمينار بود که در تاريخ بيست و ششم اکتبر برگزار شد.

  نشست‌هاي فلسفي در
  دانشگاه پيتسبورگ

  دانشگاه پيتسبورگ در حال حاضر مشغول برگزاري مجموعه‌اي از همايش‌هاي فلسفي با حضور جمعي از برجسته‌ترين متخصصان و استادان و فلاسفه معاصر جهان مي‌باشد. اهميت اين سمينارها چنان است که چند دپارتمان مهم فلسفه در غرب، بريتانيا، فرانسه، و آلمان، به مشارکت با آن پرداخته و مباحث آن را پوشش داده‌اند. در اينجا ما به اختصار برخي از اين سمينارها را معرفي کرده و درباره مهم‌ترين موضوعات و عناوين و سخنرانان سخن خواهيم گفت.
  ***
  همايش کانت

  ‌ايمانوئل کانت، فيلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان، بدون شک يکي از ستون‌هاي بزرگ انديشه و عقل در روزگار ما است. فلسفه نقدي کانت، يکي از سه ميراث بزرگ بشر است که جهان پس از خود را به کلي دگرگون ساخت و مي‌توان به جرأت گفت که در جهان پساکانتي هيچ فيلسوفي وجود ندارد مگر آن که به صورت مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير کانت بوده باشد. انديشه‌هاي نوکانتي و فلسفه زبان و تحليل منطقي و بسياري ديگر از انديشه‌هاي فلسفي و اخلاقي و کلامي، و حتي در حيطه علوم محض ريشه در افکار و نظريات کانت دارد و او شايد تنها فيلسوفي است که هنوز سيطره خود را بر جهان عقل از کف نداده و همچنان بر دايره نفوذش افزوده مي‌شود. در همايش کانت که در تاريخ بيست و يکم اکتبر در دانشگاه پيتسبورگ برگزار شد، دکتر استفن انگستورم از همين دانشگاه سخنراني اصلي را بر عهده داشت.
  ***
  سمينار فلسفه تحليلي

  ‌فلسفه تحليلي که خاستگاهي اروپايي بريتانيايي داشته، از زمان پيدايش تا کنون يکي از جذاب‌ترين شاخه‌هاي فلسفه و منطق در جهان محسوب مي شود و اگر بخواهيم بدون هر گونه تعصب داوري کنيم بايد آن را يکي از سه گرايش بزرگ فلسفي تلقي نماييم. بزرگان فلسفه تحليلي ريشه‌هاي اين فلسفه را به کانت منسوب مي‌کنند زيرا گستره نقد و تحليل در فلسفه کانت، نخستين جرقه‌هاي نزديک به فلسفه منطقي و تحليلي را مطرح کرد و سپس فيلسوفان پساکانتي و نئوکانتي آن را بارور ساخته و زمينه پيدايش فلسفه تحليلي را به شکل جامع و گسترده آماده و فراهم ساخته‌اند. فلسفه تحليلي امروز در سراسر جهان شناخته شده است و کتاب‌هاي زيادي از سوي فيلسوفان اين نحله و شارحان آن و علاقه‌مندان بدان و حتي مخالفان و منتقدان آن منتشر شده است. اين دايره و محيط عظيم از علاقه مندان و حتي منتقدان را وا مي‌دارد تا واپسين دستاوردها و بحث‌هاي فلسفه تحليلي را دنبال کنند و با پرسش‌هاي تازه به سراغ آن روند. در سمينار فلسفه تحليلي به تاريخ بيست و هشتم اکتبر، دکتر مارک ويلسون از دانشگاه جورج واشنگتن سخنران اصلي را بر عهده دارد.
  ***
  سمينار مسائل فلسفي معاصر

  برخي از شاخه‌هاي نوين فلسفه، حاوي سرفصل ها و عناويني است که به جرات مي‌توان گفت در فلسفه‌هاي کلاسيک و کهن مسبوق به هيچ سابقه‌اي نبوده است. اما زمينه‌هاي آن در علوم، انديشه‌ها و گرايشات مختلف بشري موجود بوده و حتي شاخه‌هاي نويني از فلسفه را شکل داده است. در عين حال بيشترين و مهم‌ترين شقوق و مدخل‌هاي مهم فلسفه‌هاي معاصر بسط و گسترش مباحث کلاسيک بوده که بر اساس نيازهاي نوين و پرسش‌هاي جديد بازتوليد و بازخواني مي‌شود. سرعت تحول و تغيير در مباحث فلسفه معاصر، به ويژه سرفصل‌هاي نويني که قبلا به صورت مستقل يا به عنوان شاخه‌اي جداگانه مورد توجه نبود، به شکل حيرت انگيزي در حال رشد مي‌باشد. به همين دليل لازم است اين مباحث و مسائل به شکل سيستماتيک و برنامه ريزي شده از سوي مراجع و مراکز معتبر معرفي شوند. چهار شاخه مهم و کلاسيک فلسفه همچنان در حال توليد عناوين فرعي بسيار زيادي در فلسفه هستند. به گونه‌اي که در واپسين دانشنامه فلسفي آکسفورد، بيش از هزار و دويست مدخل موضوعي و نه نام فلاسفه و مکتب‌ها ذکر شده و حدود ششصد موضوع جديد نيز طي سال‌هاي اخير بدان افزوده شده است. اين چهار شاخه عبارتند از: 1- معرفت‌شناسي يا اپيستمولوژي، 2- فلسفه محض يا متافيزيک، 3- فلسفه اخلاق يا اتيک و سر انجام 4- منطق. اگرچه هنر در عرصه استتيک و حقوق نيز هم پوشاني بسيار زيادي با فلسفه معاصر ديده مي‌شود و تمايل ادغام بسيار بالا است اما چهار شاخه بزرگ همين‌ها هستند که ذکر شد.
  در سمينار "مسائل فلسفي معاصر" که در تاريخ چهارم نوامبر برگزار خواهد شد، دکتر گلو ديميتري و دکتر گوپتا آنيل سخنراني در بخش اصلي را بر عهده خواهند داشت.
  علاقه‌مندان براي دريافت اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر درباره سمينارهاي فوق مي‌توانند به وبسايت دانشگاه آکسفورد و دانشگاه پيتسبورگ مراجعه کرده و در بخش سمينارهاي ترم پاييز درباره اين نشست‌ها بخوانند.

  اديان براي صلح

  در کنفرانس بين المللي "اديان براي صلح" که طي روزهاي 26 و 27 شهريور در نيويورک برگزار شد، آيت الله دکتر سيد مصطفي محقق داماد، رييس گروه مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم، سخناني ايراد نمود. دکتر محقق داماد در اين همايش که در نشست جانبي سازمان ملل متحد برگزار شد، عنوان سخنراني اش را « اندر نکوهش خود برتر بيني قدسي» ناميد و در ابتداي گفته هايش اظهار داشت: "در زمان معاصر که در قسمت هايي از جهان درگيري هاي ديني فزوني يافته  و روزانه انسان هاي زيادي به خاک وخون کشيده مي شوند وگروه هاي کثيري بي خانمان و زنان و کودکاني از سرپناه خويش آواره بيابان ها مي شوند، اين اتهام متوجه اديان است که درگيري و نزاع مقتضاي ذات تعليمات ديني است زيرا به موجب  تعليمات ديني انسان ها  به مومن و کافر و جوامع به خودي و نا خودي  تقسيم مي شوند و همين امر آغاز جدائي ، کشمکش، عداوت و نزاع است". دکتر محقق داماد در ادامه سخنانش با تاکيد بر اين نکته که "وظيفه اصلي عالمان ديني در عصر حاضر تلاش وسيع  براي رفع اين اتهام است" اظهار داشت: "تحقق اين مقصود وپاک کردن دامن اديان از اين نسبت زشت و کريه کار آساني نيست".  رييس گروه مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم افزود: "به نظر اينجانب  براي رسيدن به اين مقصود دو مرحله را بايد در نظر داشت. نخست بايد از بعد نظري منابع ديني را باز خواني  و از آن تفسيري نو ارائه نمود. مومن وک افريعني چه؟ آيا  اين کلمات در تمام زمان ها و همه شرائط  معنا ومفهوم  واحد داشته و دارد يا  آنکه متفاوت است وبراي دستيابي به آنها بايد به شرائط کاربردي و زمان ومکان آن  توجه نمود؟ و پس ازآن  بايد اين حقيقت را براي پيروان اديان تبيين نمود که درجهان معاصر براي دستيابي به تعالي، رشد وتکامل اخلاقي که مقصود نهائي تعاليم اديان و انبياي الهي است جز همزيستي انساني و پذيرفتن  ديگران و رعايت حقوق و آزادي هاي آنان، از جمله آزادي فکر، عقيده و بيان راهي ديگر پيش روي ما وجود ندارد و آنسوي اين راه و انحراف ازآن، عداوت، جنگ ، خونريزي هلاکت وسرانجام انزواي اديان خواهد بود". سازمان ملل متحد ساليانه نشست هاي جانبي در موضوعات مختلف برگزار مي کند و مديريت و برگذاري اين نشست ها به موسسات غير دولتي مستقل واگذار مي شود و موسسه بين المللي اديان براي صلح امسال نيز يک نشست دو روزه براي سازمان ملل برگزار کرد که آيت الله دکتر محقق داماد به عنوان تنها عالم شيعه به اين سخنراني دعوت شد. اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افزود: "تمايز ايمان وکفر نزد خداوند محاسبه مي شود و در حقوق شهروندي واين جهاني تاثيري ندارد. هيچ گروهي نبايد خود را فرزند خدا و يا با ختم نبوت خود را نماينده خاص خدا بداند و ديگران را به ديده حقارت بنگرد و او را به اطاعت خويش وا دارد". لازم به ذکر است اين همايش بين المللي با حضور انديشمندان و متفکران از کشورهاي مختلف جهان در نيويورک برگزار شد و سخنران افتتاحيه اين نشست آقاي بانکي مون دبيرکل سازمان ملل بود. همچنين  دکتر سيد مصطفي محقق داماد با بان کي مون، دبير کل سازمان ملل، پس از پايان کنفرانس بين المللي «دين براي صلح» در دفتر دبيرکل سازمان ملل متحد در نيويورک ملاقاتي انجام داد.  دکتر محقق داماد در گفت و گويي که با دبير کل سازمان ملل متحد انجام داد، به قرائت هاي مختلف در دين اسلام اشاره کرد و گفت:" از ميان قرائت هاي مختلف از مکتب اسلام قرائت  شيعه مکتبي عقلاني و  تفسيري عقلايي و منطقي نسبت به دين اسلام و به طور کلي نسبت به اديان  است". آيت الله محقق داماد در اين ديدار کتابي را، که به زبان انگليسي در موضوع «حمايت از شهروندان  در زمان جنگ مسلحانه از نظر حقوق بين الملل و حقوق اسلام » منتشر کرده است را به دبير کل سازمان ملل متحد اهدا کرد. در بخشي از اين کتاب به نظر فقهي فقيهان شيعه نسبت به حرمت بکارگيري سلاح هاي کشتار جمعي در جنگ پرداخته شده  که مورد توجه دبير کل سازمان ملل متحد قرار گرفت.
  بان کي مون نيز در اين ديدار خواستار همکاري و همراهي متفکران و صاحب نظران و انديشمندان اديان مختلف جهان در حل بحران مذهبي کنوني با سازمان ملل متحد شد.
  ***
  «مسائل پديدارشناسي» هايدگر

  کتاب «مسائل اساسي پديدارشناسي» نوشته مارتين هايدگر با حضور پرويز ضياشهابي، سيدمحمدرضا حسيني بهشتي، محمدزارع شيرين‌کندي و شمس‌الملوک مصطفوي در سراي اهل قلم خانه کتاب مورد نقد و بررسي قرار گرفت. پرويز ضياشهابي؛ مترجم کتاب «مسائل اساسي پديدارشناسي» در ابتداي اين نشست درباره اين کتاب چنين توضيح داد:«اين کتاب، تحريرشده درس‌گفتارهايي از هايدگر و نخستين کتابي از اين دوره است که در زمان حيات هايدگر منتشر شده است.» ضياشهابي به بخش‌هاي مختلف کتاب اشاره کرد و گفت:«سير فکري اين درس‌گفتارها در سه بخش قرار دارد. بخش اول، بحث پديدارشناسانه - نقادانه در باب وجود است. بخش دوم به پرسش هستي‌شناسانه اختصاص دارد. بخش سوم نيز روش علمي هستي‌شناسي است. هر بخش هم به چهار فصل تقسيم شده است.» وي ادامه داد:«موضوع مورد نظر هايدگر، پرسش از معناي وجود به طور کلي و فرا نمودن زمان به عنوان افق هر گونه فهم از معناي وجود است که به آن هستي‌شناسي مي‌گويند. هايدگر تاکيد دارد که روش مناسب در هستي‌شناسي، عبارت است از پديدارشناسي. او پديدارشناسي را مطابق استنباط خود عنوان کرده است.» شمس الملوک مصطفوي؛ عضو هيات علمي دانشگاه نيز درباره نسبت هايدگر با پديدارشناسي گفت:«هايدگر در سنت پديدارشناسي قرار داد و با عنوان پديدارشناس از او نام مي‌بريم. هايدگر شاگرد «هوسرل» بوده، اما از سنت هوسرل فاصله گرفت. هايدگر اذعان مي کند که در پديدارشناسي مديون هوسرل است. چاپ اول اين کتاب را هم به هوسرل تقديم کرده است.» وي افزود:«کتاب «وجود و زمان» هايدگر نيمه‌کاره ماند و کتاب «مسائل اساسي پديدارشناسي» تنها کتابي از هايدگر است که در عنوان آن اصطلاح «پديدارشناسي» ذکر شده. اين درس‌گفتارها، درباره بخش نانوشته کتاب «وجود و زمان» است و ما مي‌توانيم با تامل بر موضوعات اين کتاب به سوي فهم انديشه هايدگر در قسمت نانوشته «وجود و زمان» راهي پيدا کنيم. اين موضوع، اين کتاب را درخور توجه مي کند.» محمدزارع شيرين‌کندي؛ عضو هيات علمي بنياد دانشنامه جهان اسلام نيز ترجمه کتاب «مسائل اساسي پديدارشناسي» را ترجمه‌اي اصيل از پديدارشناسي هايدگر دانست و گفت:«بايد پرسيد که چرا هايدگر و هوسرل از ايران شاگرد مستقيم نداشته اند؟ ما براي فلسفه‌آموزي به غرب دانشجو نفرستاده‌ايم، بلکه دانشجويان ما براي آموختن فنون به غرب سفر کرده‌اند. اولين مدرسه‌اي هم که به تقليد از غربي‌ها ساختيم، دارالفنون نام داشت، نه دارالفلسفه.» سيدمحمدرضا حسيني بهشتي؛ استاديار گروه فلسفه دانشگاه تهران کتاب «مسائل اساسي پديدارشناسي» را کتاب قابل مطالعه‌اي دانست که روش مواجه شدن با پرسش از معناي هستي را در اختيار مي گذارد و درباره ترجمه کتاب گفت:«ترجمه اين کتاب، کار دشواري است که با وسواس و دقتي بالا صورت گرفته. مترجم، معادل هايي را براي کلمات انتخاب کرده، اما به نظرم مي رسد به رغم زحمت فراواني که متحمل شده، در پاره اي از موارد، براي حفظ فارسي سره، فهم مسائل دشوار مي شود.»

  فلسفه معاصر در ايران و ترکيه

  نشست علمي فلسفه معاصر در ايران و ترکيه با حضور استادان فلسفه ايران و ترکيه در موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار شد. در آغاز اين نشست دکتر شاميل اوچال، رئيس انستيتو يونس امره تهران، با اشاره به نقش فيلسوفان و حکيمان ايران و ترکيه گفت: اينها ارزش‌هاي فرهنگي هستند که دو ملت ايران و ترکيه، آنها را از خود مي‌دانند. باور دارم که اين اشخاص را اگر در چارچوب مرزهاي يک کشور محدود کنيم، درست نيست. بايد تا جايي که از دست ما برمي‌آيد، آنها را جهاني کنيم. گذشته در پيشرفت آينده‌مان به ما کمک مي‌کند، ما امروز به عنوان فلاسفه اسلامي بايد به اين مسأله فکر کنيم که چگونه به مسائل انساني امروز جواب بدهيم. در ادامه حجت الاسلام عبدالحسين خسروپناه، رئيس موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران نيز گفت: ما ايرانيان و مردم ترکيه نمي‌توانيم سبک زندگي غربي داشته باشيم اما فلسفه و حکمت اسلامي داشته باشيم و اين پارادوکس است. همانگونه که در غرب، علم و تمدن مبتني بر فلسفه‌هاي شخصي است، فيلسوفان ترکيه و ايران بايد تلاش کنند فلسفه را به سمت علم و صنعت و تمدن بکشانند. سئوال اينجاست که آيا الان علم، فرهنگ و تمدن بر اساس فلسفه اسلامي است؟ دکتر احمد اينام رئيس انجمن فلسفه ترک نيز در سخناني گفت: فلسفه يعني باز شدن افق‌ها و ما با صحبتي که با رئيس و ديگران داشتيم، افق‌هايمان باز شده است و فکر مي‌کنم در آينده افراد ديگري با ديدگاه‌هاي باز به ايران خواهند آمد و از طريق تبادل نظر در اينجا به فعاليت‌هاي خودمان ادامه خواهيم داد. اينام در ادامه سخنراني خود را به عنوان «بستر و امکان فلسفه» آغاز کرد و گفت: مايلم از فلسفه‌اي صحبت کنم که از زندگي خودمان گرفته و تجربه شود. سئوال اين است که چگونه مي‌توانيم فلسفه‌اي که زندگي به ما داده است را کشف کنيم. اين سئوال ما را با سئوال ديگري که اساساً نگاهمان به زندگي چگونه بايد باشد، مي‌رساند. زندگي و زندگي فلسفي چگونه بايد نگاه کند. دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران نيز در اين نشست در بخشي از سخنانش اظهار داشت: مي دانيم همان طور که در ايران افراد زيادي با فلسفه مخالفند در ترکيه هم اين افراد وجود دارند، اما اينها نمي دانند که اگر فلسفه از انسان گرفته شود انسان جز يک موجود منجمد چيزي بيشتر نيست. نمونه اين مطلب که ما امروز و شما هم با آن گرفتاريد، وهابيت است که منشعب از تفکرات ابن تيميه است. دکتر کنعان گورسوي، از پژوهشگران فلسفه ترکيه گفت: ادبيات قرن نوزدهم ترکيه با بحران شروع شد و اين بحران ها حدود 100سال طول کشيد ولي با اين حال ترکيه خودش را خيلي زود پيدا کرد وامروز اين فرصت را داريم که رنسانس جديدي شکل بدهيم و يک ديدگاه جهان شمول داشته باشيم. به همين منظور سعي مي کنيم فلسفه را براي امروز شکل دهيم. من معتقدم که براي ساختن فلسفه متناسب با امروز لازم است يکسري سنت ها را ارزيابي و دوباره از آنها استفاده کنيم. به عنوان مثال بايد به سنت‌هاي عرفاني خودمان نگاه کنيم چون در مقابل ما افرادي چون حضرت مولانا، حاجي بکتاش و تعداد زيادي صوفي قرار دارد. ديگر سخنران اين نشست، علي اوتکو بود که گفت: در ترکيه نگاه تاريخي به فلسفه به عنوان يک فعاليت فلسفي وجود ندارد در حالي که من معتقدم نگاه تاريخي و پرسش تاريخي بسيار موثر است. صحبت من با اين پرسش آغاز مي‌شود که فلسفه اسلامي و فلسفه غرب چگونه در مقابل يکديگرند؟ فلسفه اسلامي دوبار با فلسفه مواجه شد: يکبار در قرن هشتم با فلسفه يوناني و بار ديگر در قرن نوزدهم با فلسفه مدرن .اين درحاليست که فلسفه در غرب ارتباط مداوم با ارتباطات داشته و به همين دليل هم رشد کرده است. دکتر علي اصغر مصلح، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي، نيز در اين نشست اظهار داشت: ما به همکاران ترک خود بسيار شباهت داريم، اين شباهت صرفاً از اين جهت نيست که بزرگاني مثل ابن‌عربي، مولوي و... داريم بلکه از اين جهت است که ما از لحاظ شرايط سياسي، فرهنگي و تاريخي هم بسيار شبيه هم هستيم. مثلاً اينکه ورود فلسفه به هردو کشور تحت تاثير شرايط سياسي بوده است. مثلا گوبينو، فردي که توصيه کرد ايراني‌ها دکارت بخوانند مسئوليت سياسي داشته و سفير و مستشار فرانسه در ايران بوده است، پس وضعيت فلسفه در ايران رابطه مستقيم با قدرت و سياست دارد.
  ***
  نقد ادبيات مانوي

  نشست نقد و بررسي کتاب «ادبيات مانوي» نوشته مشترک مرحوم مهرداد بهار و ابوالقاسم اسماعيل‌پور با حضور دکتر بدرالزمان قريب، هوشنگ رهنما، ابوالحسن شکري فومشي و ابوالقاسم اسماعيل‌پور در مرکز فرهنگي شهر کتاب برگزار شد. خانم دکتر قريب در اين نشست با اشاره به اين نکته که «گنوسيسم» بهترين بخش اين کتاب است گفت: مرحوم مهرداد بهار به خوبي  توانسته است اين مبحث را به خوانندگان توضيح دهد. البته از بهار که مجموعه‌اي از علوم مانند اسطوره‌شناسي، زبان‌شناسي، فلسفه و تاريخ را دارد، جز اين انتظار نمي‌رود. مطالب کتاب با يک تقسيم‌بندي درست به راحتي در اختيار خواننده قرار گرفته است. وي افزود: آنچه در زندگي «ماني» باعث شد تا خود را پيامبر بداند، در زندگي دوران کودکي او نهفته است. او از پدري متولد شده است که تحت‌ثاثير فرقه «معتزله» بوده اما به انديشه «گنوسي» بي‌اعتنا نبوده است. به همين دليل ماني نيز از اين تفکر پدر تاثير گرفت. ديگر پديده زندگي ماني، وجود همزاد در زندگي وي بوده است که در متون از آن با نام «نرجميک» ياد شده که درباره رسالت او در آينده پيام‌هايي داده است. هوشنگ رهنما نيز در ادامه اين نشست گفت: بهار، ميراث‌دار ويژه‌اي براي ايران است، سراسر اين کتاب نشان از احترام نويسندگان آن به شعور فرهنگي است.  محمد شکري‌فومشي نيز در بخش ديگري از اين نشست به ايراد نقطه نظرات خود درباره کتاب «ادبيات مانوي» پرداخت و گفت: بخش دوم کتاب که درباره انديشه گنوسي است، بسيار زيبا تاليف شده و متون «تورفاني» در اين کتاب به زبيايي ترجمه شده است. طراحي کتاب از ذهني عالمانه منشا گرفته است به طوري‌که به خوبي مي‌تواند نيازهاي يک پژوهشگر را پوشش دهد. اين پژوهشگر ادامه داد: ادبيات مانوي تنها مختص ايران نيست بلکه، مانويت از چين تا ژاپن و جنوب اروپا و شمال افريقا ديده مي‌شود، همچنين در تمام اين کشورها، نسخه‌هاي خطي از مانويت نيز به دست آمده است.  ابوالقاسم اسماعيل‌پور، يکي از نويسندگان کتاب «ادبيات مانوي» در ادامه نشست نقد و بررسي کتاب درباره روند تاليف گفت: اين کتاب ياد مهرداد بهار و محمد زهرايي، مدير نشر کارنامه را برايم زنده مي‌کند که بايد ياد اين دو استاد را گرامي داشت که اگر مرحوم زهرايي نبود اين کتاب با اين سبک و سياق منتشر نمي‌شد. مرحوم مهرداد بهار، حق بزرگي بر گردن ايران زمين دارد.  اسماعيل‌پور يکي از ارزش‌هاي اين کتاب را طرح بحث «گنوسيسم» در آن دانست و گفت:‌ بحث عرفان مسيحي و مانوي که ريشه‌هاي عرفان ايراني را به دوره ساسانيان مي‌برد، نشان مي‌دهد، عرفان تنها عرفان اسلامي نيست. عرفاي ما تحت تاثير ادبيات مانوي به عنوان يکي از منابع عرفاني هستند. وي درج نت‌هاي موسيقي، معرفي شاعران و بيان ارزش‌هاي ادبي، زبان‌شناختي و عرفاني را از نقاط قوت اين کتاب دانست.

  هنر براي صلح

  همزمان با روز جهاني صلح، نشست تخصصي «هنر و صلح» با سخنراني مصطفي ملکيان در تالار جليل شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار شد.  مصطفي ملکيان، استاد فلسفه اخلاق در اين نشست گفت: هنرهاي 9 گانه يعني ادبيات (يا هنر مکتوب)، سينما، تئاتر، عکاسي، نقاشي، موسيقي، رقص، مجسمه‌سازي و معماري، معمولا با سه پديده «زيبايي»، «تخيل» و «خلاقيت» سروکار دارند. افلاطون و نوافلاطونيان اعتقاد داشتند که هنر فقط با عنصر «زيبايي» مرتبط است، اما امروزه فيلسوفان هنر با رد اين نظريه، اعتقاد دارند که در هنر هر سه پديده حضور جدي دارد، هرچند بخش عمده‌اي از هنر با زيبايي سروکار دارد. وي افزود: با اين اوصاف اگر فيلسوف يا هنرمند خوشبين باشند اعتقاد دارند که هنر و ادبيات بر زيبايي جهان مي‌افزايند، اما اگر بدبين باشند بر اين باورند که هنر از زشتي جهان مي‌کاهد.
  ملکيان با اشاره به آثار رواني که عنصر «زيبايي»‌ بر انسان مي‌گذارد، گفت: سروکار داشتن با زيبايي سه اثر رواني بر انسان مي‌گذارد که هر سه عامل‌هايي براي توسعه و تعميق صلح هستند. نخستين اثر «سرشار از لذت کردن» انسان است. هرچه ادراک از زيبايي بيشتر شود، لذت هم شديدتر و عميق‌تر است. عمده اشخاصي که به ويرانگري، نزاع و خشونت تمايل دارند، کساني هستند که در طول زندگي خود از لذت بهره کمتري برده‌اند. ملکيان ادامه داد: هرچه سرشار از لذت بشويم، خشونت در ما پايين مي‌آيد. بنابراين هرچه از ادبيات و هنر لذت بيشتري ببريم، استعداد خشونت در ما کمتر ديده مي‌شود. دومين اثر رواني که زيبايي بر انسان مي‌گذارد، مقوله «از خود بي‌خود شدن» و يا «از خود بيرون رفتن» است. اين مقوله نيز باعث عميق‌تر شدن لذت مي‌شود. برقراري صلح بين انسان‌ها نيز با همين از خود بيرون شدن و به خود فکر نکردن و خود را فراموش کردن به‌دست مي‌آيد.
  مترجم کتاب «تنوع دين در روزگار ما» چارلز تيلور همچنين به سومين اثر رواني عنصر زيبايي بر انسان‌ها نيز اشاره کرد و گفت:
  همه ما مي‌دانيم که داوري نهايي در هنر وجود ندارد. حتي زيباترين آثار هنري در جهان را کساني نپسنديده‌اند. به عنوان مثال بسياري از منتقدان «ايلياد و اديسه» هومر و يا نمايشنامه‌هاي شکسپير را که در زمره عالي‌ترين و زيباترين آثار ادبي و هنري در تاريخ هستند، نقد کرده‌اند. بر اين اساس هر کسي که هنرمندتر باشد، متوجه مي‌شود که نبايد قاطع و جازم صحبت کند. اين عدم داوري نهايي باعث شده تا انسان‌هاي اهل هنر، اهل کثرت‌گرايي و در مقام عمل اهل مدارا باشند. بنابراين هرچه هنرمندانه‌تر زندگي کنيد بيشتر به عقايد ديگران احترام مي‌گذاريد.  ملکيان در بخش ديگري از سخنراني خود به پديده «تخيل» در هنر و ادبيات و تاثير آن در اخلاقي زيستن انسان‌ها اشاره کرد و گفت: انسان‌ها هرچه تخيل بيشتري داشته باشند، هنرمندترند. براي اخلاقي زيستن بايد قدرت تخيل بالا باشد. براي درک بيشتر اين مساله همه مخاطبان را به مطالعه کتاب «ابتذال شر» هانا آرنت دعوت مي‌کنم. ملکيان اضافه کرد: کتاب «ابتذال شر» حاصل شرکت کردن هانا آرنت، فيلسوف بزرگ معاصر در محاکمه آدولف آيشمان، يکي از افسران جلاد آلمان نازي، پس از جنگ بود. آيشمان مسئول «اداره امور مربوط به يهوديان» در دفتر مرکزي امنيت رايش بود و نزديک به 400 هزار يهودي را کشت. پس از تشکيل اسرائيل يهودي‌ها اين شخص را ربوده و براي محاکمه به اسرائيل بردند. آرنت که شخصا در اين محاکمه حضور داشت، در کتاب «ابتذال شر» نوشت که آيشمان هيچگونه رذيلت اخلاقي فردي ندارد و فقدان «قدرت تخيل» در وي باعث کشته شدن 400 هزار يهودي شده است. به باور آرنت اگر آيشمان داراي قدرت تخيل بود، مي‌توانست خود را جاي يک مادر يهودي تصور کند که تمام اعضاي خانواده‌اش را به کوره‌هاي آدم‌سوزي برده‌اند، بنابراين از جنايت دست مي‌کشيد.  اين استاد فلسفه اخلاق در ادامه با اشاره به اين نکته که ادبيات قدرت تخيل انسان‌ها را بالا مي‌برد و اين رابطه مستقيمي با کاهش خشونت دارد، گفت: همه رژيم‌هاي سرکوبگر مانند حکومت شوروي در دوران استالين، با ادبيات مخالفند، چرا که ادبيات قدرت تخيل فردي را بالا مي‌برد و اين مساله براي اين رژيم‌ها قابل تحمل نيست. اگر انساني بتواند با قدرت تخيل، خود را جاي ديگران بگذارد قطعا احترام بيشتري نيز براي عقايد او خواهد گذاشت.
  ***
  فرهنگنامه اي براي بانوان

  پنجاه و دومين نشست خانه نقد کتاب به بررسي «فرهنگنامه زنان ايران و جهان»  اختصاص داشت. در اين نشست کامران فاني به ايراد سخن پرداخت و گفت: يکي از رويدادهاي مهم فرهنگي در روزگار ما شکوفايي و رواج کتاب‌هاي مرجع است. کتاب‌هايي که پاسخگوي پرسش‌هاي ماست. در عين حال اقبال به کتاب‌هاي مرجع به نوعي پويايي آن جامعه به شمار مي‌آيد و به مانند يک دماسنج فرهنگي عمل مي‌کند. وي اظهار کرد: فرهنگنامه زنان ايران و جهان اثري است که در حد وسط قرار دارد. نمي‌توان گفت يک فرهنگنامه عام است زيرا نيمي از افراد جامعه يعني زنان را در برگرفته و نيمي از افراد را مورد توجه قرار نداده است. اين فرهنگنامه بسيار براي جامعه ما ضروري است زيرا با اين‌که دانشنامه‌نگاري در قرن 19 اقبال زيادي داشت، اما در حق زنان ظلم و به آنها کمتر توجه شد. اگرچه برخي شخصيت‌هاي تاريخي در فرهنگنامه‌ها گنجانده شده بود، اما تعداد آنها بسيار اندک است. فاني عنوان کرد: در يک قرن اخير کتاب‌هايي با رويکرد زندگينامه‌نگاري درباره زنان در ايران منتشر شده که مي‌توان گفت تعداد آن سه اثر بوده که شايسته و کافي نيست. با اين وجود در رابطه با زنان، پژوهش‌ها در حال افزايش است و مخاطبان بسياري دارد. با شناختي که از سرويراستار علمي فرهنگنامه زنان ايران و جهان داشتم مي‌دانستم که با دقت و وسواس اين اثر را دنبال خواهد کرد.
  اين مترجم گفت: پس از اين که فرهنگنامه منتشر شد، شيفته آن شدم و درباره برخي نقدها که به طراحي جلد آن وارد است، بايد بگويم اين اثر با اين جلد خاص خواننده را جذب خود مي‌کند. ضمن اين‌که از نظر چاپ و شيوه ارائه آن نيز در ميان کتاب‌هاي دانشنامه‌اي کم‌نظير است. تا پيش از دايره‌المعارف غلامحسين مصاحب، داراي هيچ اثري در اين زمينه نبوديم اما اکنون در اين زمينه تلاش ما به بار نشسته و دانشنامه‌نويسي ايرانيان در دنياي جديد سهم بسياري دارد.
  فاني با قدرداني از جسارت تدوين‌گران فرهنگنامه بيان کرد: در اين فرهنگنامه به افراد معاصر زنده نيز پرداخته شده که جاي بسيار خوشحالي است، زيرا در دانشنامه‌ها و دايره‌المعارف‌هاي ما تنها افراد فوت شده مورد توجه قرار مي‌گرفتند. در اينجا بايد از جسارت گردآورندگان اثر قدرداني کرد. زيرا بنده معتقدم در يک دانشنامه هم بايد از افراد زنده سخن گفت و هم درگذشتگان.  شايد يکي از دلايلي که به افراد زنده در آثار مرجع پرداخته نمي‌شود به دليل مشکلات و انتقادهايي است که پس از انتشار گريبانگير طراحان و ناشر اثر مي‌شود. با اين وجود زنان زنده بسياري در اين فرهنگنامه گنجانده شده‌اند که اين رويکرد باعث خواهد شد که پس از اين جامعه ايران اين روش را نيز بپذيرد.

  نگرش ما به صلح

  مقصود فراستخواه در نشست صلح و مطالعات ميان رشته‌اي که در کتابخانه ملي ايران برگزار شد گفت: آنچه باعث آشتي و صلح مي شود غلبه به کليشه و جزميت هاي ذهني خود است. وقتي با خود روراست شده و محدوديت هاي فکري خود را مي‌پذيريم گام اول را براي صلح برداشته ايم.
  وي عامل دوم را فهم غير دانسته و تصريح کرد: وقتي متوجه مي شويم ساير انسان ها نيز مانند ما دلايلي براي حرف ها و اعمال خود دارند خشممان فرو مي نشيند. جنگ ها از عجز ما از درک ديگران ناشي مي شود و همسران؛ همسايه ها، ملت ها، ايدئولوژي ها و مذاهب چون نمي توانند همديگر را بفهمند از در درگيري با يکديگر درمي آيند. عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي با بيان اينکه نيازي نيست دلايل ديگران از نظر ما درست باشد ولي به محض فهميدن همين موضوع گفت وگو آغاز شده و گفت وگو يعني صلح ادامه داد: گذر از عينيت گرايي خام عامل ديگر ايجاد صلح است و اين يعني اينکه ارتباطي که ما با واقعيت داريم مطلق نيست و تنها جلوه هايي از واقعيت بر ما ظهور پيدا مي کند يعني پذيرش اينکه ديگران نيز از زاويه‌اي به دنيا مي نگرند که ما از آن محروميم.
  نويسنده کتاب تدبري در آيات قرآني، وابستگي متقابل زندگي انسان ها به همديگر را زمينه ساز آشتي دانسته و گفت: وقتي ملتي متوجه مي شود که با ساير ملل وابستگي متقابل دارد و براي زيست در يک منطقه جغرافيايي نياز متقابل به کشور ديگر دارد دست از خصومت برمي دارد. وي دليل ديگر وقوع جنگ را عقل دانسته و افزود: بخش بزرگي از جنگ ها از عقل ناشي شد ولي بايد دانست عقل و عقلانيت با هم متفاوتند. عقلانيت يک فرايند اجتماعي و شبکه اي گفت و گو است که در جريان ارتباط با ديگران اتفاق مي افتد و با سرشت جمعي ما مرتبط است اما عقل فردگرا و خودخواه است. مولف کتاب ما ايرانيان، زيبا شناسي را مولد ديگر صلح دانسته و گفت: وقتي حضرت عيسي (ع) در حال عبور از دشتي جسد متلاشي اسبي را ديد حواريون شروع به گله از بوي بد آن کردند اما حضرت گفت اين اسب چه دندان هاي زيبايي دارد. يعني ديدن زيبايي هاي هستي انسان را به آرامش مي رساند.
  وي پايداري، توافق اختلافي، تحير و درک پيچيدگي هستي را از عوامل ديگر مولد صلح ذکر کرد. نويسنده کتاب دانشگاه و آموزش عالي در ادامه خصلت ميان رشته اي علوم جديد را عاملي در ايجاد صلح دانسته و گفت: تاريخ علم در دنيا تا کنون از 3 موج عبور کرده است. موج اول تا پايان قرن 18 بود که تنوع و تخصص گرايي اندک ويژگي آن بود. موج دوم هم از اوايل قرن 19 شروع شده و بخش اعظمي از قرن بيستم را نيز به خود اختصاص داد که طبقه‌بندي و تخصص زياد خصلت آن بود. وي تصريح کرد: موج سوم که از اواخر قرن بيستم شروع شد و تاکنون ادامه دارد نگاه کل گرا، ساختاري و شبکه‌اي به سوژه هاي علمي دارد و سعي دارد تمام ابعاد يک موضوع را ببيند. از اين منظر ديگر يک مهندس ساختمان فقط به فکر طراحي نقشه ساخت و ساز نيست بلکه محيط زيست خود را نيز در نظر مي گيرد چرا که متوجه مي شود پايداري شغل وي بسته با بقاي محيط زيست دارد.
  فراستخواه به مطالعات پرايس به عنوان پيشرو و چهره سرشناس مطالعات علم سنجي دنيا اشاره کرده و افزود: وي در آخر مطالعه خود که مربوط به دهه 90 ميلادي بود با اشاره به شاخص ها و اسناد معتبري که روي آنها مطالعه کرده بود اعلام کرد که از 8 دانشمند برتر کل تاريخ، 7 نفر آنها هم اکنون زنده اند. يعني علم در طول موج سوم خود تا اين حد دستاورد داشته است. وي سطوح معرفت را به ترتيب اطلاعات، دسته بندي اطلاعات، دانش، خرد و حکمت و در نهايت سکوت ذکر کرده و گفت: صلح و سکوت دوستاني قديمي اند و وقتي در سطح اجتماع بخواهيم متکلم وحده بوده و نخواهيم حرف ديگران را بشنويم صلح پايدار برقرار نمي شود.
  فراستخواه با ذکر مثالي افزود: شما در نزاع هاي خياباني نيز مشاهده مي کنيد که وقتي يکي از طرفين دعوا سکوت مي کند نزاع به پايان مي رسد. در سطوح عميق نيز صلح بادوام وقتي اتفاق مي افتد که انسان سکوت هاي عميق تري را تجربه کند و به باطن و معناي سخنان مختلف توجه کند.
  ***
  ايران شناسي در سنت پترزبورگ

  هشتمين همايش بين المللي ايران شناسي از سوي انجمن ايران شناسي اروپا و با همکاري موزه ارميتاژ و انستيتو نسخ خطي شرقي سن پترزبورگ از تاريخ 24 لغايت27 شهريور(15-18 سبتامبر 2015) به مدت چهار روز در شهر سن پترزبورگ و در محل موزه و انستيتو مذکور برگزار شد.
  در اين همايش که در 10 بخش علمي و با حضور 258 ايران شناس از کشورهاي مختلف جهان برگزار شد، در مجموع  248 مقاله در حوزه‌هاي مختلف ايران شناسي ارائه و همزمان با اين همايش مجموعه اي از برنامه‌هاي فرهنگي براي شرکت کنندگان بر پا گرديد که از جمله مي‌توان به برگزاري نمايشگاه موقت از آثار ايراني موزه ارميتاژ، برپايي نمايشگاه در انستيتو نسخ خطي شرقي، برپايي نمايشگاه کتب ادبي و هنري ايران در کتابخانه ملي روسيه در سن پترزبورگ، برنامه کنسرت موسيقي سنتي ايراني، اشاره کرد.
  در مراسم افتتاح اين همايش که در يکي از تالارهاي تاريخي موزه ارميتاژ برگزار شد، ميخائيل پطروفسکي رئيس موزه ارميتاژ، خانم ايرينا پاپوا رئيس انستيتو نسخ خطي شرقي، خانم آلموت هينتز رئيس انجمن ايران شناسي اروپا، آقاي دکتر مهدي سنايي سفير جمهوري اسلامي ايران در روسيه، آقاي گريگوري معاون استاندار سن پترزبورگ، آقاي پاول لوريه دبير علمي همايش سخنراني کردند. نکته قابل توجه در اين نشست حضور فعال‌تر ايران شناسان ايراني به ويژه نسل جوان از دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتي مختلف و همچنين ايرانشناسان چيني و ژاپني و ساير کشورهاي آسياي شرقي در اين دوره بود که خود گوياي توجه بيشتر شرق به مباحث ايرانشناسي مي باشد. دکتر مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه، ضمن سخنراني در افتتاحيه همايش بر تقويت هر چه بيشتر همکاري‌هاي موزه‌اي دو کشور تاکيد کرد و با اشاره به دعوت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران از پروفسور پياتروفسکي براي برنامه ريزي جهت انجام سفر به ايران دعوت کرد. انجمن ايرانشناسي اروپا يکي از مراکز مطالعاتي با قدمت ديرينه است که تا به امروز 8 دوره نشست تخصصي بين المللي برگزار کرده است. نشست قبلي 4 سال قبل در شهر کراکه کشور لهستان برگزار شد که براي يک دوره 4 ساله اعضاء هيات علمي را تعيين نموده و خانم «آلموت هنتزه» به عنوان رييس بنياد ايرانشناسي اروپا منتخب گرديد. اين انجمن با حضور شخصيت‌هاي برجسته‌اي مانند پروفسور «برت فراگنر» اسلام‌شناس اتريشى که خدمات بسياري را به ايران و جهان اسلام ارائه نموده از بسياري برخوردار است. از سياست‌هاي اين انجمن ايجاد فضايي باز براي تمام ايران شناسان دنيا مي‌باشد تا بتوانند از اين فرصت بهره برده و مطالعات و تحقيقات خود را در اين فضا ارائه نموده و يا کامل نمايند.

  فارابي در عصر ما

  مراسم نقد و بررسي کتاب «ما و فارابي» نوشته دکتر سيد جواد ميري، با حضور محمدامين قانعي راد، رئيس انجمن جامعه شناسي ايران، محمدعلي مرادي، پژوهشگر و نويسنده حوزه فلسفه و نويسنده اثر در سراي اهل قلم برگزار شد. در اين جلسه ابتدا ميري به  صورت خيلي مختصر کتابش را معرفي کرد و گفت: صحبت اصلي من روي مفهوم کارمندوارگي است. در بخشي از کتاب هم اشاره کردم که در دهه ‌60 شمسي هيئتي از آلمان خدمت علامه جعفري رفتند. ايشان از اعضاي اين هئيت پرسيدند که براساس آخرين نظريه‌هاي اروپا تعريف شما از انسان چيست؟ آنها پاسخ مي دهند که ما خيلي روي تعاريف کار نمي‌کنيم چون فلاسفه بيشتر روي مفاهيم خاص مثل تنوع و فرهنگي و ... کار مي‌کنند و خيلي روي تعاريف کلي کار نمي کنند. علامه به آنها پاسخ داد: آن وقت ديگر شما فيلسوف نيستيد، کارمند هستيد. من مفهوم کارمندوارگي را از ايشان گرفتم. ميري افزود: من خودم را به هيچ وجه فارابي شناس يا فارابي پژوه نمي دانم و فقط فارابي را لنگرگاهي براي بازخواني انديشه ها قرار دادم. همان طور که در گذشته کتاب هايي چون «ما و اقبال» و «ما و مولوي» هم منتشر شده بود و انديشه هاي آن ها مورد بازخواني قرار گرفته بود. سخنران بعدي اين مراسم  قانعي راد بود که صحبتش را با انتقاد از عنوان کتاب آغاز کرد و گفت: عنوان اين کتاب به جاي «ما وفارابي» مي‌توانست «ما و جلال آل احمد»، «ما و علامه جعفري»، «ما و سعدي» و... باشد چون ميري درباره همه اين‌ها صحبت کرده است. علاوه براين، سوال اساسي من از نويسنده کتاب اين است که ايشان مسائلي را مطرح کردند که قبلاً هم طرح شده بود و هيچکدام آنها تازگي ندارد. به طورکلي سير «سنت و ما» جزو راه‌هايي است که يکبار رفته شده است. وي ادامه داد: جالب اينکه سخنان آقاي ميري در اين کتاب به گونه‌اي است که ايشان اعتقاد دارند  اين راه را رفتن فايده ندارد و علي‌رغم اينکه خودشان همان راه را ادامه داده‌اند ولي دستاوردهاي آن را تائيد نمي‌کنند. بنابراين بهتر بود که آقاي ميري اشتباهات گذشتگاني که اين راه را رفته‌اند را تکرار نمي‌کرد. علاوه براين چه تضميني وجود دارد که در مسيري که يکبار رفته شده است بتوان به چيز جديدي رسيد. به نظرم لازم بود در «ما وفارابي» بازگشتي به سنت‌هاي فکري صورت مي‌گرفت. رئيس انجمن جامعه‌شناسي ايران با ابراز نگراني از اينکه ميري سياست را قدسي کرده است گفت: به نظرم سياست را قدسي کردن کار بسيار اشتباهي است خصوصاً که با شناختي که من از آقاي ميري دارم مي‌دانم که ايشان اينگونه نيستند ولي در انتهاي کتابشان دچار اين اشتباه شدند، اين درحالي است که در صفحات ابتدايي قرار بود که ما با اثري متفاوت و خلاق روبرو شويم. همچنين ميري، اصطلاح «سرمايه قدسي» را مطرح مي‌کند و با طرح اين اصطلاح نگراني پيش مي‌آيد که نکند سرمايه‌قدسي به معني قدسي کردن علوم انساني باشد چون در آن صورت ديگر نمي‌توان به راحتي درباره آن فکر و صحبت کرد. به طورکلي با اينگونه قدسي کردن امور نه تنها به جايي نمي‌رسيم بلکه تا حد زيادي جلوي نوآوري و خلاقيت هم گرفته مي‌شود. قانعي راد اضافه کرد: تابه حال بازگشت ما به خود اينگونه بوده که ما را بيشتر در پيش داوري‌هاي فرهنگي‌مان غوطه‌ور کرده  و امکان تفکر را از ما گرفته است اين درحالي است که اگر بخواهيم راه‌حل خلاق ارائه دهيم بايد امکان تعامل با فرهنگ‌هاي ديگر داشته باشيم. ضمناً در بخش‌هايي از کتاب، ‌نويسنده يک سري احکام جزمي داده که درست نيست مثلاً در جايي  از کتاب گفتند که نگاه نبوي با نگاه فيلسوف در تضاد نيست. سخنران بعدي اين مراسم، محمدعلي مرادي بود که بيشتر نظراتش همدل و هسو با نويسنده کتاب بود. وي گفت: بازگشت به سنت فارابي به معناي اين نيست که مي‌خواهيم به عقل مستفاد او برگرديم بلکه به اين معني است که مي‌خواهيم بدانيم چگونه مي‌توان ظرفيت‌هاي فارابي را در عصر امروز احيا کرد. وي افزود: سنت ما با سنت چيني‌ها و هندي‌ها فرق دارد چون هندي‌ها مثل ما سنت منطقي ندارند و از همين بابت هم سنت ما بيشتر شبيه سنت غربي‌هاست. ما هيچ‌وقت نتوانستيم سنت را ادامه دهيم چون بيشتر تحت تأثير بحث‌هاي مارکسيستي قرار گرفتيم. مرادي در پايان گفت: من فکر مي‌کنم بايد نقدهاي اساسي و جدي‌تري نسبت به کتاب صورت بگيرد چون نقد درباره روي جلد و عنوان کتاب و اينها، نقدهاي فرماليستي است که در همه مجلات و روزنامه ها هم پر است.

 


صفحه 4 از 4