اطلاعات حکمت و معرفت

 • سعادت و شادکامي

  PDF چاپ نامه الکترونیک

  سعادت و شادکامي

  نغمه پروان


  “چه چيزي براي انسان‌ها خوشبختي را به ارمغان خواهد آورد؟”پرسشي است با قدمت بسيار که همواره محل توجه فيلسوفان و، تاريخدانان، و روانشناسان، و نيز به تازگي اقتصاد دانان بوده است. پيگيري شادماني ساليان متمادي فقط به اعلاميه‌هاي قانوني و به بررسي‌گذراي متن‌هاي فيلسوفان در اين خصوص محدود مي‌شد؛ اما اخيرا در علوم اجتماعي و، به ويژه در علوم اقتصادي و روانشناسي اهتمام بيشتري به آن مي‌شود. ولي آيا با در نظر گرفتن گونه‌گوني فرهنگي انسان‌ها در جهان، و نيز افزون بر آن يکسان نبودن جنس، سن، موقعيت و... آنها، حقيقتا مي‌توان پاسخ واحدي براي اين پرسش يافت؟ به نظر مي‌رسد در مواجهه با اين مفهوم، نه با يک پرسش که با زنجيره‌اي از پرسش‌ها دست به گريبانيم؛ پرسش‌هايي درباره  چند و چونِ رابطه شادکامي و سعادتمندي با ديگر پديده‌هاي مهم زندگي.
  از آنجايي که بي‌ترديد گام نخست در حل کردن مسئله، طرح مسئله است برآن شديم در اين فرصت کوتاه دست کم پرسش‌هاي اساسي را به اجمال از نظر بگذرانيم. دفتر پيشين را با ابهام زدايي از واژة Happiness گشوديم، وبراي اين واژه که در معناي عام و مبهم خوشبختي‌اش مي‌ناميم، معناي شادکامي و خوشي را در ساحت روانشناسي، و نيز سعادت و بهروزي را در ساحت فلسفي برگزيديم. به يقين نخستين و مهم‌ترين مسئله پرسش از چگونگي تأثير اين مفهوم در معناداري زندگي است؛ “آيا شادکام و سعادتمند بودن انسان نقشي در معنا دادن به هدف زندگي و، ارزش زندگي و کارکرد زندگي او خواهد داشت؟”. دومين پرسش ارتباط سلامت رواني با شادکامي است؛ “آيا سلامت رواني موجبات خوشبختي آدمي را فراهم مي‌کند؟”، يا “اين خوشبختي است که سبب سلامت روان انسان خواهد شد؟”، يا “ آيا اين دو از رابطه‌اي دو سويه برخوردارند و هريک موجد ديگري است؟”
  ارتباط خوشي و بهروزي با اخلاقي زيستن و انجام وظايف happiness in duty نيز از جمله مسئله‌هاي درخور توجه است. “آيا بدون برخورداري از زيستي اخلاقي شادکام يا سعادتمند بودن امکان‌پذير است؟”؛ آيا فقط با عمل به وظيفه مي‌توان طعم سعادت و شادکامي را در زندگي چشيد؟” يا “اخلاق مداري و انجام وظيفه‌هاي انساني براي برخورداري از شادکامي و سعادت شرط لازم و کافي شمرده مي‌شوند؟”. چهارمين مسئله، از ميزان وابسته بودن خوشبختي ما به خوشبختي ديگران پرسش مي‌کند. به تعبير کارل بارت، “آيا در جامعة فاقد خوشبختي فرد مي‌تواند خوشبخت باشد؟”. بنابراين بايد ديد،که “آيا خوشبختي امري فردي شمرده مي‌شود و در ميان انبوه انسان‌هايي که از خوشبختي بهره‌اي ندارند، هم مي‌توان با خوشبختي زندگي کرد؟”، يا “خوشبخت بودن فقط در صورتي براي ما مهيا خواهد بود که ديگران نيز کم و بيش از آن بهره‌اي داشته باشند”، به عبارتي ديگر، يعني “آيا هم شادکامي و هم سعادتمندي ما يا يکي از اين دو ممکن است در گرو خوشبختي ديگران باشد؟”. چگونگي بنا نهادن شادماني بر شفقت (در حالت کلي) پنجمين مسئله‌اي‌ا‌ست که پرسش‌هاي بسياري را در خود جا مي‌دهد: “آيا بدون داشتن شفقت، عشق، و مراقبت و توجه نشان دادن به سايرين شادکامي و سعادتمندي امکان‌پذير است؟” و در مقابل نيز، “آيا ممکن است که بدون دريافت هرگونه شفقت، عشق و توجه و مراقبتي از سوي ديگري، احساس‌کنيم خوشبخت‌ايم؟ ”. ارتباط ميان خوشبختي و موفقيت ششمين مسئلة داراي اهميت در اين وادي خواهد بود؛ “آيا خوشي و بهروزي انسان را مي‌توان عاملي براي افزايش موفقيت‌هاي اجتماعي، اعم از ثروت، قدرت، حيثيت اجتماعي، جاه و مقام، شهرت و علم دانشگاهي تصور کرد؟” ، “آيا مي‌توان گفت افراد بهره مند از اين موفقيت‌ها شادمانه‌تر و سعادت مندانه‌تر مي‌زيند؟”. هفتمين و آخرين مسئله‌اي که در اينجا مطرح مي‌شود هنگامي رخ مي‌نماياند که آدمي درصدد باشد بداند “ آيا مي‌توان به شادکامي و سعادت دست يافت در حالي که عالم از منظري فاقد هر گونه ماورايي نظاره شود” يا  “آيا خوشي و بهروزي با نگرشي کاملا ماترياليستي و فيزيکاليستي دست يافتني است؟”
  در دو دفتر شادکامي و سعادت تلاش شد تا حدي به شمه‌اي از اين پرسش‌ها پاسخ داده شود، اما، همان‌گونه که مشخص است گستردگي و گونه‌گوني اين مسائل بحث‌هاي بسيار گسترده‌تري را مي‌طلبد.
  گفتگو پيرامون شادي و معناي زندگي، با حضور دکتر امير عباس عليزماني نخستين برگ‌هاي دفتر دوم شادکامي و سعادت را به خود اختصاص مي‌دهد. گفتگويي پيرامون اين پرسش که “آيا معناي زندگي حقيقتا شاد و خوش بودن است، يا اين معنا چيزي فراتر از آن است؟” و پيرو اين پرسش، چند وچون رابطة مفاهيمي مانند لذت و ارضاي ميل و .... با معناي زندگي محل بحث قرار مي‌گيرد.  ويليام کي. رايت در نوشتاري تحت عنوان شادکامي به مثابه  اصلي اخلاقي، ضمن اين که شادکامي را برخوردار از پشتوانة روانشناسي معرفي مي‌کند، به معرفي گونه‌اي لذت و شادکامي مي‌پردازد که والاترين و شريف‌ترين تجربه اي‌ است که افرادي با منش‌هاي اخلاقي متعالي تجربه خواهند کرد و جزء لازم خير اعلي به شمار مي‌آيد و از اين رو اصلي اخلاقي شمرده مي‌شود. بر همين اساس است که در عوض مبتني ساختن شادکامي بر پرشورترين لذت‌ها آن را محدود به حالت آگاهانة پايبندي به آرمان اخلاقي مي‌داند. لذت جويي عنوان مقاله‌اي‌ است برگرفته از دانشنامة استنفورد که با بيان تفاوت ميان لذت کمي جرمي ‌بنتام و لذت کيفي مطرح شده از سوي جان استوارت ميل، به بحث لذت جويي روانشناختي و اخلاقي مي‌پردازد. از آنجايي که بررسي چگونگي دست‌يابي به شادكامي از اساسي‌ترين دلمشغولي‌هايي به شمار مي‌رود که روان‌شناسان مثبت‌نگر به آن اهتمام مي‌ورزند، در اين دفتر نيز با مقاله به سوي شادکامي ماندگار به قلم سونيا ليبوميرسکي و جيم ال کورتز از رهنمودهاي عملي اين مکتب در باب عوامل مؤثر در افزايش شادکامي بهره خواهيم جست. ريچارد لاير پژوهشگر حوزه شادکامي در جستار بعدي با اشاره به نبود رابطه‌اي متناظر بين افزايش شادکامي در جوامع و افزايش آن در افراد، به توضيح پيرامون اين امر مي‌پردازد که چرا افزايش درآمد، انسان را شادکام‌تر نخواهد ساخت. در نوشتار انتهايي مفهوم سعادت از منظر غزالي، محمد ابوالقاسم ضمن بيان 8 مفهوم سعادت از زبان امام ‌محمد ‌غزالي شرحي مي‌دهد بر اينکه چرا اين فيلسوف و متکلم مسلمان به استثناء هشتمين ديدگاه مابقي را مردود مي‌داند.
  و، کلام واپسين اينکه، رشد کردن، شکوفا کردن، و فعليت بخشيدن استعدادها که اجزاي مهم ساختن زندگي خوش و سعادتمندانه هستند، نيازمند گوش سپردن به خواسته‌هاي واقعي نه خواسته‌هاي ظاهري هستند. بي خبري از نيازها و انگيزه‌هاي اصيلمان سبب مي‌شود جانشيناني براي آنها ابداع کنيم. اشخاصي که با ناديده گرفتن خانواده، دوستان و حتي سلامتي خويش قدرت يا ثروت افراطي را پي مي‌گيرند، اغلب نسبت به انگيزه‌هاي اصيلشان ناآگاهند و از اين روست که جانشيناني براي آنها برمي‌گزينند.
  بنابراين يک زندگي خوب مستلزم تلاش خود ماست و معمولا به آرامي و در طول زمان به دست مي‌آيد، لذت بيش از آن که از “داشتن”  سرچشمه گيرد، از “به دست آوردن” حاصل مي‌شود. جستجو مي‌تواند دقيقا به اندازه نيل به مقصود اقناع کننده باشد، و در جستجويي معنادار مي‌توان شادکامي و ‌سعادت را يافت. “براي کوهنورد مسير سفر مهم است نه مقصد”.
  منابع
  • Annas, Julia.  Morality of Happiness, oxford university , 1993.  //  • Deci,E. THE Psychology of self-determination, Lexington, MA 1980.

 
 • شادي و معناي زندگي

  PDF چاپ نامه الکترونیک

  شادي و معناي زندگي

  گفت و گو با امير عباس عليزماني*
  زهرا پروان


  گفتگو پيرامون شادي و معناي زندگي، با حضور دکتر امير عباس عليزماني، مدرس دانشگاه و پژوهش گر حوزه فلسفه و معناي زندگي، پيرامون اين پرسش جريان مي يابد که “آيا معناي زندگي حقيقتا همان شاد بودن و خوش بودن است، يا اين معنا چيزي فراتر از خوشي و شادکامي است؟”، يا به عبارتي ديگر، “ آيا خوشبختي مي تواند غايت زندگي باشد؟” و“ آيا شادکامي توان آن را دارد که زندگي آدمي را سرشار از ارزش سازد؟”. پيرو اين پرسش ها مفاهيم و نظريات چندي چون لذت، ارضاي ميل، . . .و همچنين چند وچون سير اين نظريه ها و تحولاتي که از  دنياي باستان تا به امروز از سر گذرانده اند، محل بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
  ***
  از جمله مباحث بسيار مهم در بحث از معناي زندگي، نقشي است که خوشي و شادکامي و لذت مي‌توانند در زندگي ايفاء کنند. اما پيش از ورود به بحث اصلي بهتر است مقدمه‌اي در باب معاني اصطلاحاتي که در بحث از آنها بهره خواهيم جست مطرح بفرماييد.
  بله خصوصا در مورد اين بحث خاص پيش از وارد شدن به موضوع اصلي، توضيح چند نکته مقدماتي ضروري به نظر مي‌رسد. نکته اول توضيحي در رابطه با خود مفهوم معناي زندگي است که در نوشته ها و مقالات ديگر، خصوصا مقاله “معناي معنا” به تفصيل به آن پرداخته ام، در اينجا نيز ذکر  آن به طور مختصر  ضروري است. معنا در معناي زندگي غالبا به سه معنا به کار مي رود: اول غايت زندگي، دوم ارزش(غيرابزاري) زندگي، و سوم کارکرد زندگي. در اينجا بيشتر بر دو مفهوم غايت و ارزش زندگي تکيه مي‌کنيم. در درجه‌ نخست، وقتي مي گوييم آيا زندگي معنايي دارد يا نه، منظور اين است که آيا زندگي داراي غايت هست يا نه؟ و در مرتبه دوم، پرسش از معناي زندگي معطوف به اين مي شود که آيا زندگي ارزش زيستن دارد يا ندارد؟ پس هنگامي که رابطه HAPPINESS را با معناي زندگي مي‌سنجيم منظورمان اين است که آيا HAPPINESS مي تواند غايت زندگي باشد يا نه. و ديگر اين که آيا زندگي شاد يا شادکامانه يا خوش ارزش زيستن دارد يا ندارد، يا، آيا شادي و خوشي به زندگي ارزش زيستن مي‌دهد يا نه. به تعبير ديگر، “آيا تنها ارزش ذاتي در زندگي شادکامي است؟”

  اين طور که از آثار و نوشته هاي شکل گرفته حول واژه  HAPPINESS  از گذشته تا کنون برمي آيد، اين واژه از جمله مفاهيمي است که در طول زمان هم دچار تحول و هم  گرفتار خلط در استعمال شده است. لذا  به نظرم ضروري مي‌رسد در همين ابتدا درباره معاني مختلفي که اين واژه در سياق‌هاي متفاوت به خود مي گيرد، و همچنين معنايي که در بحث ما از آن افاده مي شود، توضيح مختصري بفرماييد.
  علاوه بر اين که سير تحول اين مفهوم در دايرةالمعارف‌هاي گوناگون محل بحث بوده، متأسفانه همواره در ترجمه آن به فارسي نيز سوءتفاهم‌هاي زيادي صورت گرفته است. برخي آن را به سعادت، برخي ديگر آن را به لذت ترجمه مي‌کنند، و برخي آن را  با مفهومي ارسطويي که شبيه به آن است همسان مي‌گيرند. در صورتي که اين واژه در سياق بحث‌هاي جديد و در بحث‌هاي مربوط به معناي زندگي و  موضوع کنوني ما به همان شادي، شادکامي يا خوشي ترجمه مي‌شود و بسيار مفهوم ساده‌اي است و به آن پيچيدگي که ارسطو در اخلاق نيکوماخوس به آن مي پردازد نيست، و با مفهوم سعادتي که در فلسفه‌ اسلامي با بحث معاد و سعادت اخروي ارتباط پيدا مي کند بسيار متفاوت است. در اينجا HAPPINESS همان لذتي است که به هنگام دوش گرفتن با آب سرد در هواي گرم، يا خوردن غذايي لذيذ به انسان دست مي‌دهد، يا همان خوشي و دگرگوني احوالي که شنيدن يک موسيقي زيبا در وجود آدمي به پا مي کند. و از اين جهت من در اين بحث، HAPPINESS را معادل شادي قرار خواهم داد و بحث ما به نوعي تبيين رابطه ميان شادي(شادکامي و خوشي) با معناي زندگي خواهد بود. بنابراين هرچه از دوران باستان به سوي عصر جديد حرکت مي‌کنيم HAPPINESS بيشتر از حالت انتزاعي خارج مي‌شود و حالت انضمامي و ملموس‌تر و عيني‌تري به خود مي‌گيرد. براي مثال در دوره مدرن، در آثار همه- سودانگاراني(يوتيليتاريانيسم) مانند ميل و جرمي بنتام از اين واژه تقريبا به طور کامل به معناي لذت اخذ مي‌شود. به همين سبب است که واژ‌ه  HAPPINESS  در دنياي مدرن و همين طور در اين بحث به معناي خوشايندي‌ها و ترجيحات روزمره‌ آدمي و نوعي حالت نفساني است که شايد تا جايي شبيه به آن چيزي باشد که قدماي ما از لذت در نظر داشتند.

  جناب عالي علت پديد آمدن اين  سير تحول مفهومي واژهHAPPINESS را چگونه ارزيابي مي‌کنيد، و  شکوفايي و غلبه روانشناسي را چگونه و به چه ميزاني در اين سير دخيل مي‌دانيد؟
  غلبه نگاه علمي و غلبه نگاه تجربي که روانشناسي هم زيرمجموعه اين علوم تجربي است و نيز عوض شدن نگاه به انسان به عنوان موجود عيني انضمامي، نوعي دگرگوني در معناي اين واژه را موجب شده، که تنها مختص اين مفهوم نيست و در مفاهيم ديگري مانند mind, knowledge و... نيز روي داده است. در روانشناسي نيز هنگامي که واژه HAPPINESS به کار گرفته مي‌شود، ديگر مؤلفه‌هاي متافيزيک و فلسفي آن در نظر گرفته نمي‌شود و بيشتر احوال خاصي که فرد پيدا مي کند مد نظر قرار داده مي‌شود و سلامت و بيماري بر اساس اين احوال خاص سنجيده مي شود. در روانشناسي مجموعه اي از احساسات، احساس شادي، احساس اميد، احساس آرامش،..... خوشبختي را تشکيل مي دهد و همان طور که گفتيم اين ديدگاه مدرن با آراء متفکران قديم و حتي قرون وسطي و متفکران خودمان در اين باب بسيار متفاوت است.

  اکنون که مشخص شد دو سر بحث حاضر يکي شادکامي و ديگري معناداري زندگي است، به موضوع اصلي بحثمان باز مي‌گرديم که، “آيا معناي زندگي حقيقتا همان شاد بودن و خوش بودن است، يا اين معنا چيزي فراتر از خوشي و شادکامي است؟
  و البته بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم که آيا اصلا ممکن است خوشي و شادکامي نه کل معنا و نه جزء معنا بلکه آن گونه که عده اي معتقد اند امري منافي و متضاد با معناداري زندگي باشند؟ بنابراين در کل مسأله را مي‌توان به اين صورت بيان کرد که آيا شادکامي و خوشي شرط لازم براي معناداري زندگي است يا شرط کافي آن؟ يا هم شرط لازم و هم شرط کافي آن به حساب مي‌آيد و يا اصولا منافي و متعارض با معناداري است؟!

  آيا حقيقتا کساني يافت مي‌شوند که باور داشته باشند بهره‌مندي و برخورداري انسان از شادکامي و خوشي با دست يافتن او به معناي زندگي داراي تضاد و منافات است؟
  بله، هم در دنياي باستان و هم در دنياي جديد، مثلا در فرهنگ صوفيه، کساني معتقد‌اند گوهر وجودي انسان با رنج و سختي و مرارت شکوفا مي‌شود، و کشف حقيقت و شکوفا شدن استعدادهاي وجودي انسان در پرتو نوعي رنج کشيدن به منصه ظهور مي‌رسد و در حقيقت آسايش و آرامش و خوشي را ضدمعنا مي دانند. ولي به طور کلي در مقام مصداق يابي، عيني ترين مصداق به دست آمده براي HAPPINESS در معناي شادکامي و خوشي، لذت است. البته در ابتدا لذت به عنوان يکي از نامزدهاي اين مفهوم مطرح شده ولي بعد با توجه به اشکالات وارد بر آن، مفهوم ديگري تحت عنوان مفهوم ارضاي ميل desire satisfaction نيز مطرح مي شود. و طبيعتا تفاوت است ميان اين که ما معناي زندگي را لذت، در معناي وسيع آن در نظر بگيريم،؛ يا اين که معناي زندگي را رسيدن به اميال و آرزوها، اهداف و مقاصد بدانيم.

  اخذ هريک از نظريات فوق باعث بروز چه تفاوت‌هايي در نگاه انسان براي جستجوي معنا خواهد شد؟ اگر صلاح بدانيد به جهت وسيع‌تر بودن معناي لذت، توضيح مطلب را از رابطه‌ ميان لذت و معناي زندگي آغاز کنيم و سپس مفهوم دوم يعني ارضاي ميل و معناداري را مورد بررسي قرار دهيم.
  پاسخ به اين پرسش نيازمند بحثي است که به لحاظ تاريخي به اپيکور و اپيکوريان بازمي‌گردد که شايد نخستين کساني هستند که معناي زندگي را لذت مي‌دانستند. اپيکوريان برخلاف ديدگاه پساارسطويي رقيبشان، رواقي گري، که تکيه بيشتري بر فضيلت داشت، براي لذت و تنها براي لذت ارزش قائل بودند. البته بازهم در اينجا تأکيد مي کنم که مقصودشان لذت به معناي خاص در تفکر ايشان بود و بر اين نکته تأکيد مي کردند که زندگي همواره در نوسان است و لذت ها  و رنج هاي آن ملازم يکديگر‌اند، بدين صورت که اگر بخواهيم نموداري براي بهره بردن از لذت رسم کنيم اين نمودار نمي‌تواند شيب ثابتي داشته باشد. اما لذتي که آنها از آن سخن مي گفتند و آن را سبب خوشبختي مي‌دانستند لذتي داراي دوام و ثبات، و عاري از رنج و الم بود. گونه‌اي لذت که مي‌توان از آن به تنعم لطيف، گونه‌اي آسودگي و آسايش، بي تشويشي و فقدان دلهره و اضطراب نيز تعبير کرد.
  البته اين اختصاص به اپيکوريان نداشت که زندگي معنادار را يک زندگي آرام و بي دغدغه فرض کنند. رقيب آنها يعني فلسفه رواقي نيز همين هدف را دنبال مي‌کرد. اما تفاوت در اين بود که اپيکوريان يا خود اين آرامش و آسايش را غايت زندگي مي دانستند، يا تأکيد چنداني به فضيلت‌ها نداشتند، يا فضايل را داراي جنبه ابزاري براي کسب لذت قلمداد مي‌کردند. حال آنکه رواقيون فضايل را ذاتا غايت زندگي و ارزشمند مي دانستند ولي معتقد بودند براي رسيدن به فضايل بايد به آرامش دروني رسيد. به عبارت ديگر، در نگاه اپيکوريان، آرامش و آسايش و خوشي غايت زندگي و فضايل ابزار تلقي مي‌شدند اما نزد رواقيون مطلب درست عکس اين بود، يعني فضيلت‌ها غايت بودند اما کارکرد  فضيلت‌ها در خوشي و شادکامي و آرامشي بود که هنگام کسب آنها انسان از آن برخوردار مي‌گرديد، يعني به نوعي شادکامي لازمه معنا تلقي مي‌شد نه خود معنا. اپيکوريان به خود زندگي عيني و ملموس بسيار تکيه داشتند، و در توصيه‌هايي که براي زندگي داشتند هميشه به نگهداشتن حد تعادل در خوردن و آشاميدن،و ... همه فعاليت‌هاي زندگي، و همين طور طبيعي زيستن تأکيد مي ورزيدند و به همين سبب بود که بيشتر اوقات خويش را در باغ هاي مصفايي خارج از شهر مي‌گذراندند. که البته ما در اينجا به خاطر ضيق وقت از آن رد مي شويم و به توقف گاه بعدي که انگلستان قرن نوزدهم و متفکران فايده‌گرا قدم مي‌گذاريم.

  آيا قبل از واردشدن به ديدگاه اين متفکران فايده‌گرا مي‌توانيد به تفاوت کلي اگر وجود داشته باشد بين نگاه اين گروه، و ديدگاه فيلسوفان دنياي باستان به لذت اشاره‌اي داشته باشيد؟
  تفاوت نگاه در تفکر متفکران برجسته‌ فايده گراي قرن نوزدهمي مانند جرمي بنتام و جان استوارت ميل با  دنياي باستان در اين بود که مسأله قدما مسأله کل زندگي بود؛ پرسش آنها اين بود که آيا اين زندگي درست است يا نه، معنا دارد يا ندارد. ولي در واقع براي کسي مانند بنتام مسأله، مسأله افعال عيني و انضمامي است؛ پرسش‌ها به خود افعال بازمي گردند، کاري که در حال انجام آن هستم خوب هست يا خوب نيست. اين گروه، از آن رو که در فلسفه اخلاق نتيجه‌گرا بودند، اعتقاد داشتند براي اينکه به پرسش از اين که دروغ گفتن امري خوب است يا نه پاسخ داد، بايد ديد دروغ گفتن چه پيامدهاي خاصي در بر دارد و از همين رو است که بنتام معتقد است: “تنها يک چيز ذاتا خوب وجود دارد و آن لذت است و در نقطه مقابل آن، چيزي که ذاتا بد است رنج است.” و بنابراين مطابق اين رويکرد، هنگامي که از بدي يا خوبي فعلي پرسش مي‌کنيم، اين گونه ارزيابي مي‌شود که اين فعل تا چه ميزاني قادر است لذت يا شادي يا خوشي توليد کند. البته براي تعيين معناداري زندگي بايد تفاوتي قائل شد بين اينکه با اين مبنا آيا ما فقط مصرف کنند‌ لذت هستيم يا توليد کنند‌ لذت. به نظر مي رسد ديدگاه بنتام به گونه‌اي مي‌خواهد بين اين دو ديدگاه تلفيقي به وجود آورد. به صورتي که بنتام قائل مي‌شود که کاري خوب است که فاعل آن کار لذت ببرد و ضمن آن توليد کنند‌ خوشي براي ديگران نيز باشد؛ بيشترين خوشي، بيشترين لذت، بيشترين سود براي بيشترين افراد. از اين جهت تفسير خاصي براي معنا پديد مي آيد و به نظر مي رسد هابز نيز چنين تفسيري از معناي زندگي ارائه مي دهد؛ هابز منکر چيزي به نام غايت قصوي بود و با مفهومي به نام خوشبختي ميان‌ چندان خوبي نداشت. تنها غايتي که هابز براي آدمي تصور مي‌کرد لذت بود و انساني را خوشبخت مي‌ناميد که از زندگي خويش لذت برده باشد. بنابراين اين گروه زندگي معنادار را زندگي شاد مي دانند و مقصود از زندگي شاد زندگي با لذت بيشتر و رنج کمتر است. البته متوجه باشيد که منظور اينان از لذت، لذت هاي متافيزيکي و عرفاني و ماورايي نبود و همان معناي عيني و ملموس لذت را در نظر داشتند، گرچه در سخنان جان استوارت ميل لذت به معنايي برتر نيز يافت مي شود. يعني اين گونه نيست که فايده گرايان تماما لذت‌ها را به لذت‌هايي تقليل دهند که گاهي از آنها به لذت هاي حيواني و غريزي تعبير مي‌شود. آنها مي پذيرند که اينها تنها بخشي از لذت ها هستند، و هرکس فراخور خود ممکن است از چيزي متلذذ شود؛ ممکن است شخصي با موسيقي موتسارت به لذت دست يابد، شخص ديگر با انجام ورزشي سنگين، و ديگري با تمرين کسب آرامش و تمرکز به لذت دست يابد.

  بنا به رويکرد فايده‌گراني مانند ميل و هابز که به آن اشاره شد، چگونه مي‌توان مقايسه‌اي ميان سعادت و شادکامي آن‌گونه که ارسطو بدان قائل بود و نوعي خوشبختي که اين گروه از آن دم مي‌زدند انجام داد؟
  تعبير خاصي که ارسطو براي سعادت به کار مي برد، يعني ائوديمونيا، بسيار متفاوت است با برداشتي که امثال جان استوارت ميل از خوشبختي دارند. در تعبير ارسطو فضيلت نقط‌ه  محوري به شمار مي رود. نزد او  يک زندگي خوب به معناي مجموعه اي از اعمال فضيلت مندانه بود. اين فضايل نيز تحت عنوان خير مطابق با فلسفه‌ ارسطويي تعريف مي شد و بزرگترين فضيلت نيز درک عقلاني قلمداد مي شد، به طوري که فيلسوف فضيلت‌مندترين افراد بود. اما اين فضايل نزد کسي مانند جان استوارت ميل هيچ جايي نداشتند. لذت مورد توجه ارسطو لذتي ارزشمند، برآمده از عمل به فضيلت بود، البته عمل در معناي خاص ارسطويي. و به طبع اين عمل فضيلت مندانه نوعي رضايت نيز به بار خواهد آمد. و هنگامي که اين فضيلت با اين عمل فضيلت مندانه ترکيب شود سعادت و خوشبختي را براي فرد به ارمغان مي آورند. ولي در تفکر کساني مانند جان استوارت ميل و جرمي بنتام و فايده گراياني اين چنيني بيشتر حال و حس، و نتيجه مهم است و مسيري که ما را به اين نتيجه مي رساند منوط به فضيلت نيست بلکه تنها منوط به اين است که انسان موجب رنج ديگران نشود و دردي براي ديگران ايجاد نکند.
  ويژگي دوران مدرن اين است که در آن مانند تفکر سنتي اثري از لايه‌هاي مختلف معنا ديده نمي شود، لايه‌هاي مختلف شادي و لايه‌هاي مختلف لذت، همگي در عصر مدرن تک ساحتي مي شوند و نوعي تقليل گرايي رخ مي دهد. مثلا معنا در نگاه سنت، مؤلفه اي چند جزئي و تشکيکي است. هم معرفت هم معنا و هم فضيلت از آن اخذ مي گردد. ولي در دوران جديد معنا به يک چيز، يعني يک احساس زودگذر و سطحي و مکاني و زماني تقليل مي يابد. يعني همه چيز انسان مدرن دائر مدار همان لحظه است. و اتفاقا يکي از اشکالات و ايراداتي که به اين نظريه وارد مي شود همين است، ممکن است نسبت به چيزي که در زمان t1 باعث لذت شما مي شود و شادکامتان مي سازد و به زندگيتان معنا مي بخشد، در زمان t2 يا t3 بي تفاوت باشيد، يا همان چيز سبب رنجتان گردد. طبيعتا طبق اين تعريف معنا امري نسبي، شخصي و متزلزل مي‌شود. معنايي که بايد تکيه گاه و ثبات بخش زندگي باشد، به امري شخصي، فردي و زوال پذير مبدل مي‌گردد.

  در قرن بيستم و در روزگار ما نقدهاي بسياري به نظريه لذت وارد شده است، اگر ممکن است يکي از جدي‌ترين اين نقدها را مطرح نماييد.
  رابرت نوزيک در کتاب “تحقيق فلسفي” و در کتاب ديگرش تحت عنوان “زندگي مجرب” با نوعي آزمايش تخيلي اين نظريه را به نقد مي کشد. البته اين نوع نقد که در آن بر اساس امري تخيلي ديدگاهي محل نقد واقع مي‌شود در فلسفه ذهن نيز مطرح است، و آزمايش فکري “مغز درون خمره” و “شيطان فريبکار دکارت” نيز گونه‌اي از همين آزمايش هاي فکري است. رابرت نوزيک ماشيني تخيلي را تصور مي کند که طراحي آن به شيوه‌اي است که مسرت بخش‌ترين و لذت بخش‌ترين احوال آدمي را توليد مي‌کند. اين ماشين به گونه‌اي برنامه ريزي شده است که متناسب با تقاضا و خواست‌ متقاضيان بيشترين و بهترين لذتي که در آرزوي آن به سر مي برند را در اختيارشان قرار دهد. شايد گفته شود طراحان اين ماشين دلسوز ما بوده اند و چيزهايي را که از رسيدن به آنها در عالم واقع عاجز ايم در مرتبه احساس دروني در اختيارمان قرارمي دهند. به اين صورت که اين ماشين تخيلي مغز ما را به صورتي متأثر مي سازد که احساس برخورداري از همان چيزي را که مي‌خواهيم به ما بدهد تا سبب لذتمان شود. مثلا اگر از شيرجه زدن درون آب، يا از صعود به ارتفاعات در هواي برفي، يا از هم نشيني با دوستي  لذت مي بريم، کافي است با اتصال به ماشين احساس‌مان شناسايي گردد و همان احساس مورد نظر به ما داده شود. بنابراين اين ماشين، ماشين توليد احساس است اما نه احساس برآمده از فرآيندي واقعي و نه احساسي عيني، بلکه احساسي توهمي و تخيلي. نکته اي که سازندگان ماشين به آن توجه داشته اند از ميان برداشتن يادآوري احساس‌هاي عيني گذشته است. به اين صورت که براي جلوگيري از مقايسه احساسات عيني و واقعي گذشته با اين احساسات تخيلي، ماشين به صورتي طراحي مي‌شود که از بازگشت اين خاطرات ممانعت به عمل مي‌آورد. يعني شخصي که به آن متصل است درست مانند شخصي که خواب مي بيند از توهمي بودن احساسش آگاه نخواهد شد. حتي اگر مقداري رنج براي رسيدن به اوج هيجان و اقناع کامل لازم باشد، ماشين اين مقدار رنج را ايجاد خواهد کرد. ولي به گونه‌اي طراحي شده است که با برگزيدن اتصال به آن، جدا شدن از آن محال است. تا اندازه اي به انتخاب نهايي شبيه است که شخصيت‌هاي فيلم ماتريکس با آن روبه رو هستند؛ انتخاب ميان قرص آبي و قرمز. تفاوتي که بين اين دو ماشين وجود دارد در طراحان آنها است. در فيلم ماتريکس طراح شخص شريري است که به افرادي كه به ماشين متصل‌اند چيزهايي تابع اراده خويش را القاء مي‌کند، و افرادي که بر صندلي‌ها نشسته و به اين ابر رايانه متصل اند براي تغيير دادن جهان، خواهان آزادي و جدايي از اين فضاي مجازي اند که ماتريکس نام گرفته است، و براي رهايي و رسيدن به دنياي واقعيت دست به شورش مي‌زنند. اما طراح ماشين نوزيک شخصي دلسوز و خيرخواه است و سعي خود را کرده که ما حال و روز خوبي داشته باشيم. در اينجا نوزيک سؤال مي کند که با همه اين تفاصيل آيا شما حاضر به اتصال به اين ماشين هستيد؟ اگر قراردادي مبني بر وصل مادام العمر به ماشين و کسب لذت هميشگي در پيش روي تان قرار دهند آيا حاضر به امضاء آن هستيد؟ در حقيقت در اينجا با دو گزينه روبه رو هستيم: گزينه‌ اول، ماندن در عالم واقعيت ها، فراز و نشيب و سختي‌ها و تحمل آنها و البته لذت هاي اندک، آميخته با رنج هاي اين عالم که واقعي هستند و در فرآيندي واقعي به دست مي‌آيند. و گزينه‌ دوم که پاي گذاردن در عالمي است سرشار از لذت و شادي و خوشي که با همه اين احوال از فرآيندي عيني سرچشمه نمي گيرد و انسان را درگير دنيايي توهمي مي‌سازد. يعني برگزيدن يکي از آن دو عالم واقعيت و توهمي که دو قرص آبي و قرمز در فيلم ماتريکس نماينده آن هستند.

  بنابراين سؤال اين است که چرا ما نبايد چنين قرار داد و پيشنهادي را امضاء کنيم، يعني با امضاء آن چه چيز يا چيزهايي را از دست مي‌دهيم؟
  اگر تلقي‌مان از معنا احساس لذت باشد، اين ماشين به بهترين وجهي احساس را براي مان توليد خواهد کرد. بنابراين نه تنها اين ماشين، ماشين تخيلي توليد لذت، که ماشين تخيلي توليد معنا نيز خواهد بود. پس دليلي براي متصل نشدن به ماشين وجود ندارد. ما در جستجوي معنا بوديم و معنا نيز همان لذت است و اين ماشين نيز توليد کننده همان لذت است. به عبارت ديگر وقتي معتقد ايم تنها ارزش ذاتي و غيرابزاري  موجود در جهان احساس لذت است به چه دليلي بايد از متصل شدن به ماشين تخيلي نوزيک سرباز زنيم؟ اما نوزيک و بسياري از انسان‌هاي فرهيخته و آگاهي که در پي زيستي اصيل هستند گزينه متصل نشدن را برمي گزينند و دليل آن را نيز با محاسبه چيزهايي که به دست مي آوريم در مقابل چيزهايي که از دست مي دهيم بيان مي کنند. نوزيک معتقد است علاوه بر احساس لذت امور مهم ديگري نيز در جهان وجود دارند و اين امور مهم در حقيقت چيزهايي است که اين ماشين از ما خواهد گرفت و احساس توهم لذت را جايگزين آن خواهد کرد. ولي مشاهده مي‌شود چيزهايي از ما گرفته شده که واجد ارزش ذاتي بوده است و در زندگي اصيل به هيچ وجهي نمي توان از آنها چشم پوشيد. نوزيک در انتها اين نتيجه را اخذ مي کند که احساس لذتي خوب است و مي‌تواند مؤلفه يک زندگي معنادار باشد که همراه و در کنار امور اساسي ديگر باشد. به نوعي نوزيک هرچند تعبير فضيلت را به کار نمي گيرد ولي با عنوان کردن ارزش‌هاي ذاتي به حرف ارسطو بازمي گردد. بنابراين نوزيک با طرفداران نظريه لذت که زندگي را در حکم ابزاري براي رسيدن به معنا مي‌بينند هم دلي ندارد. گرت تامسون نيز بر اين امر تأکيد فراواني دارد که تمامي نظريه‌هاي غايت انگار، اعم از آنهايي که لذت را شرط رسيدن به غايت قلمداد مي‌کنند، چه آنهايي که رسيدن به نيروانا، يا پيشرفت تاريخ را شرطي براي نيل به غايت مورد نظر مي‌دانند، چه طبيعت‌گرا و چه فراطبيعت گرا؛ زندگي را به مثابه‌ ابزاري براي رسيدن به غايات در نظر مي‌گيرند و براي زندگي ارزش ابزاري قائل مي شوند. و براي خود فرآيند زندگي هيچ گونه ارزشي قائل نمي شوند. طبيعتا فقط و فقط هدفشان رسيدن به آن احساس و آن غايت است. و اين رسيدن از هر طريقي مي‌تواند صورت گيرد، چه با قرص و کپسول، چه از طريق فضايي مجازي و يا به طريق ديگر.
  نوزيک توضيح مي‌دهد در صورت اتصال به ماشين شما با دوست خويش قدم خواهيد زد، اما نه با دوست واقعي؛ در کنار مادر خويش خواهيد بود اما نه مادر واقعي بيماري که روي تخت بيمارستان عذاب مي‌کشد. اين ماشين، مادري را برايتان تصوير مي‌کند که برايتان لذت بخش باشد. شما ديگر تأثيري بر ديگر انسان‌ها، بر طبيعت، بر تاريخ، .... نخواهيد داشت، در يک زندگي واقعي همراه با فراز و نشيب نخواهيد زيست. به معناي واقعي کلمه ديگر در فرآيند خودشکوفايي خودتان شريک نيستيد.

  شايد هم بتوان کارکرد ماشين نوزيک را اين گونه عنوان کرد که اين ماشين به جاي زندگي واقعي، توهمي از اين زندگي را در اختيارمان مي‌نهد.
  بله هم توهم زندگي و هم در پي آن توهم معنا، يا يک زندگي خاص و نباتي. شما در فضايي غيرواقعي زندگي مي کنيد ولي احساس زندگي واقعي به شما دست مي‌دهد. و ممکن است برخي به خاطر فرار از رنج هاي اين زندگي، ماشين را انتخاب کنند و حاضر باشند همه‌ هزينه‌هاي آن را اعم از فريب خوردن، از دست دادن استقلال و وابسته شدن را به جان بخرند. ولي نوزيک اين انتخاب را خطاي فاحشي مي‌داند که به قيمت از دست دادن کل فرآيند زندگي خواهد بود. البته اگر بخواهيم وجوه تفاوت بين زندگي متصل به ماشين با يک زندگي اصيل و غيرمتصل به ماشين را در نظر بگيريم، اين وجوه تفاوت بسيار زياد است. اما يکي از مهم‌ترين آنها داشتن باورهاي غلط و نادرست است؛ اين گونه فريب خوردن که انسان به طور سيستماتيک دچار باورهايي شود که غلط هستند و خودش از غلط بودن آنها خبر نداشته باشد کلاه بسيار بزرگي است که بر سر انسان مي‌رود و دکارت نيز به آن توجه زيادي نشان مي‌داد.  اين فريب خوردن، و داشتن باورهاي غلط، خود هزين‌ سنگيني است که ماشين بر دوش ما مي گذارد. وابسته بودن به دستگاه و دانشمنداني که آن را ساخته اند، ما را به شخصي مبدل مي سازد که داراي زندگي نباتي است و از خود هيچ فعلي ندارد و درگير نوعي انفعال است. نوزيک با برشمردن اين نکات، يک زندگي معنادار را با درگيري آگاهانه و آزادانه در واقعيت ها پيوند مي دهد. ما ترجيح مي دهيم که در عالم واقعي، در فرآيندي واقعي، با خانواده و دوستاني واقعي در فرآيندي واقعي دست و پنجه نرم کنيم اگرچه با بهره‌گيري از لذت کمتر و حتي گرفتار آمدن در رنج. حتي اگر کشف و يافتن حقيقت در بسياري از مواقع برايمان رنج آلود باشد، يافتن حقيقت، اخلاقي زيستن، مستقل زيستن، انتخاب، گرچه دلهره آميز‌اند، اما بخش‌هايي از فرآيند واقعي زندگي و يک زندگي اصيل اند که انسان نمي تواند آنها را تنها با يک احساس معاوضه کند. در هر صورت نوزيک در نهايت مي‌خواهد بگويد احساس خوشبختي و احساس خوشي به مثابه‌ فشارسنجي عمل مي کند که مي‌تواند علامتي باشد بر خوب بودن يک زندگي. اما گاهي از اوقات اين فشارسنج ها خطا مي کنند. مثل انساني که واقعا سلامت نيست اما احساس سلامتي مي‌کند. به همين صورت نوزيک احساس معناي حاصله از ماشين تخيلي را مانند احساس سلامتي کاذب تلقي مي‌کند. براي اطمينان حاصل کردن از معنادار بودن يا نبودن زندگي، علاوه بر احساس، به عناصر ديگري نيز نيازمند ايم که طبيعتا به فرآيند زندگي بازمي گردد. اين درحقيقت بخشي از نقدي است که نوزيک به طرح آن مي‌پردازد.

  انسان حتي بدون بهره‌گيري از اين چنين ماشين تخيلي، هر از چندگاهي براي رهايي از رنج واقعيت به امور توهمي و سرگرم کننده متوسل مي‌شود، در اين صورت به نظر شما آيا به معنادار بودن زندگي‌اش لطمه‌اي وارد خواهد آمد؟
  درست است، مولانا هم تعبيري در مثنوي دارد که اين گونه گريختن از واقعيت زندگي را از طريق توسل جستن به غفلت بيان مي کند:
  مي‌گريزند از خودي در بي‌خودي     يا به مستي يا به شغل‌اي مهتدي
  تا دمي از رنـج هستي وا رهـند    ‌ ننگ خمر و زمر بر خود مي‌نهند
  آدمي براي گريختن از رنج بودن، رنج فراق، و رنج تنهايي و دلهره‌ ناشي از موقعيت انساني به چيزهايي پناه مي‌آورند که سبب غفلت او از چنين موقعيت‌هايي شود. بودن، مسئوليت آفرين و دلهره‌آميز است، و انسان خواهان فرار از اين رنج هستي است. فيلسوفان اگزيستنسياليست نيز آزادي و آگاهي نسبت به موقعيت وجودي انسان، و آگاهي نسبت به اين مسئوليت را سبب ايجاد دلهره اي بس دشوار مي‌دانستند که در انديشه مولانا نيز  بسيار مشهود است.
  با توجه به اين اشکالات کساني مانند نوزيک معتقد شدند معنا علاوه بر مؤلفه خوشي داراي مؤلفه‌هاي ارزشمند ديگري نيز هست که تأکيد بر آنها طبيعتا ما را از تقليل معنا به يک احساس دروني دور مي‌کند. البته اشکالات بسيار ديگري، خصوصا تعارض با اخلاق نيز در اينجا به چشم مي‌خورد. زيرا اگر خوشي و لذت را تنها مؤلفه  معنا بدانيم، در اين صورت بايد کساني که بيشترين لذت را از زندگي برده‌اند برخوردار از معنادارترين زندگي‌ها بدانيم. بايد زندگي چنگيزخان مغول و هيتلر و بزرگترين شکنجه‌گران عالم، که جناياتشان آنها را قرين لذت مي‌ساخت، در زمره معنادارترين زندگي‌ها باشد. درحالي که بر ما مسلم است که در زندگي معنادار واقعي، همان‌گونه که نمي‌توان از اخلاق غافل بود، آزادي و آگاهي، دغدغه دانستن حقيقت، شکوفا کردن خود، تأثير نهادن بر ديگري را نيز  نمي‌توان ناديده انگاشت.

  آيا اشکالات موجود در نظريه لذت توانست زمينه ساز فراهم آوردن نظريه بديلي مبرا از اشکالات فوق باشد؟
  بله به سبب وجود اين اشکالات روايت دومي از HAPPINESS ارائه شد، که معناداري زندگي را در نيل به آمال و آرزوها و مقاصد انسان مي‌ديد و تأکيدش به جاي مفهوم لذت بر مفهوم ميل desire بود، و همچنين نيل انسان به اميال و آرزوهاي واقعي را مهم تلقي مي‌کرد. و به نظر مي‌رسيد قادر به جواب گويي اشکال نوزيک به نظريه لذت باشد. در اين ديدگاه هم انسان و هم آرزوهايش واقعي و عيني هستند و زندگي با دست‌يابي به اين آرزوهاي واقعي و عيني معنادار مي‌شود.
  به لحاظ تاريخي نخستين بار افلاطون در رساله جمهوري و گرگياس به طرح اين ديدگاه مي‌پردازد. گرگياس در قرن پنجم قبل از ميلاد، از جمله سوفسطائيان يوناني است که افلاطون در محاوراتش اين موضع را به او نسبت مي‌دهد. گرگياس معتقد است خوشي و خوشبختي در حقيقت رسيدن به چيزهايي است که فرد مي‌خواهد و تمناي آن را دارد. خود گرگياس معلم فن بيان و خطابه بود و در سخنانش تأکيد مي‌کرد که حقيقتي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دست نيافتني است مهم پيروزي انسان در مقام جدل، و رسيدن به چيزي است که مي‌خواهد؛ آنچه اهميت دارد دست يافتن به خواسته است فارغ از اين که آن خواسته چه باشد،. در اينجا دو بخش وجود دارد؛ يکي آرزوها و مقاصد، و ديگري رسيدن به آنها. طبق اين ديدگاه عامل اصلي خوشبختي و معنا موفقيت دانسته مي‌شود.
  افلاطون از زبان شخص ديگري به نام کاليکولوس نيز نقل مي‌کند که کسي که بخواهد چون آزادمردان روزگار بگذراند بايد هوس و شهواتش را به جاي محدود ساختن بپروراند و به آنها نيرو برساند و زيرکي‌اش را براي ارضاي آنها به کار گيرد. ميراث دار مدرن اين سنت کاليکولوسي را مي‌توان نيچه دانست که عبارات بسياري در مشابهت با رأي کاليکولوس بيان مي کند و حتي انتقادش به سقراط، مسيحيت و تفکر افلاطوني آن است که انسان‌ها را از قواي اصلي زندگي بازمي‌دارند و آنها را سرکوب مي‌کنند. طبق اين ديدگاه درست زيستن عبارت است از دست يافتن به بيشترين ارضاء براي بزرگترين تمناهايي که برانگيخته مي شود. افلاطون در مواجهه با ديدگاه‌هاي گرگياس و کاليکولوس، از طريق سقراط به نقد آنها مي‌پردازد. البته غير از اين دو شخص کسان ديگري مانند آريستيپوس هست که از اين ديدگاه دفاع مي‌کنند و تنها چيز مهم را خوشي و رسيدن به آرزوها مي‌دانند. و همان‌طور که اشاره شد در دوره جديد هم عده‌اي به اين نظريه پايبند‌اند مانند هابز که معتقد است مهم رسيدن انسان به غايت‌ها و لذت بردن از آنها است و هيچ غايت قصوايي وجود ندارد.

  اگر ممکن است ضمن اشاره مختصر به تفاوت‌هاي ميان اين دو نظريه لذت و ميل، مشخص کنيد براي اصلاح نظريه دوم، نظريه ميل، چه قيودي بر آن زده شد و نهايتا اين نظريه چگونه تعديل شد؟
  تفاوت در اين است که در نظريه لذت فقط يک غايت، يعني رسيدن به لذت مد نظر است، اما در نظريه ميل با غايت‌هاي مختلفي سر و کار داريم که رسيدن به همه آنها مورد نظر است. به بيان نيچه، آنچه مهم است، توانايي و اراده دست يافتن به خواسته است و لذت تنها لازمه و پيش برنده آن است. به عبارت ديگر يکي از غايت‌هاي ما ممکن است کسب لذت هاي خاصي باشد، بسياري از آرزوهاي ما اولا و بالذات مي‌توانند چيزهاي ديگري مانند دست يابي به شهرت، ثروت، يا قدرت باشند. همان‌طور که اشاره شد نظريه ارضاي اميال هم با گذشت زمان قيودي به خود مي‌گيرد. زيرا آنچه در ابتدا مطرح مي‌شود ارضاي هر ميل و هر آرزويي است اما به تدريج اين نظريه پيچيده‌تر مي‌شود. در آراء کساني مانند جان رولز نوعي ميل يا ترجيح آگاهانه خاص informed preference مبنا قرار مي‌گيرد. ولي از نظر من همه اينها درون يک سنت قرار دارند؛ يعني از گرگياس و کاليکولوس، تا آريستيپوس، تا هابز و همه کساني مانند جان رولز و افراد ديگر. به هرحال آنچه ملموس زندگي انسان‌ها و عقل عرفي است اين است که آنها براي آرزوها و اهداف‌شان مي‌جنگند و معمولا هم معنا را در همين مي‌بينند. افلاطون وجود اميال و آرزوها را مي‌پذيرد و آنها را موتور حرکت آدمي مي‌داند و معتقد است انسان فاقد ميل و آرزو، دليل و انگيزشي براي زيستن نخواهد داشت. اما اشکالي که از زبان سقراط بر اين نظريه مي‌گيرد آن است که اين اهداف و آرزوها با يکديگر متضاد و در تناقض‌اند. به تعبيري ديگر؛ برآوردن همه اميال و آرزوهاي با هم امکان پذير نيست، و علاوه بر اين برخي از اميال غيراخلاقي و شرم آور اند و از برآورده شدن آنها احساس ناراحتي و شرم مي‌کنيم، مانند شخصي مبتلا به خارش که ميل دارد هر چه بيشتر خود را بخاراند و کسي نيز او را از اين عمل بازنمي‌دارد، لذا ممکن است همه‌ عمر به اين کار مشغول باشد. در ظاهر به نظر مي‌رسد که اين فرد عملا به آرزوي خود رسيده است، ولي افلاطون مي‌پرسد آيا شما به واقع اين زندگي را قرين سعادت، خوشبختي و معنا مي‌دانيد؟ نکت‌ ديگري که افلاطون بر آن تأکيد مي‌ورزد تعارض و تناقض ميان اميال و آرزوهاي ما است، برآوردن برخي از آرزوها و مقاصد به قيمت محقق نشدن آرزوها و اميال ديگر است.

  بنابراين اينجا است که افلاطون بر ضرورت ايجاد هماهنگي و وحدت ميان اميال و آرزوها، و اولويت‌بندي آنها تأکيد مي‌کند. اما آيا طرح و نظريه‌ وحدت بخشيدن به اميال که ارسطو بنيان آن را مي‌گذارد مورد قبول همه متفکران واقع مي‌شود؟
  بله در حقيقت افلاطون که اميال را به خودي خود سرکش، متضاد و متعارض مي‌داند به تبيين قواي انساني مي‌پردازد و براي دست‌يابي به سازگاري دروني، انسان را نيازمند قوه اي مي داند که هماهنگي اين اميال متعارض را به عهده بگيرد، و با تعطيل و معوق نمودن برخي به ما بقي سامان بخشد. به همين دليل است که او زندگي معنادار را زندگي برخوردار از نظم و ضرورتي دروني دانسته و کل زندگي انسان را نيازمند برنامه ريزي مي‌داند و اعتقاد دارد عقل اين عمل را به طور طبيعي انجام خواهد داد. به بيان ديگر افلاطون و بعدها افراد ديگر مانند جوزف باتلر در قرن هفدهم انسان را علاوه بر اميال درجه اول، از اميال درجه دو و سه نيز برخوردار ديدند. مثلا در همان اثناي ميل به کشيدن سيگار، ممکن است انسان به عدم انجام آن نيز تمايل داشته باشد. يا برخي از اميال خوب را مثال مي زند که با خارج شدن از حد و حدودشان به نقيض خود مبدل مي‌گردند. و نتيجه گيري مي‌کند که طبيعتا انسان از داشتن برخي از اميالش شرمگين است، ولي اين کافي نيست. انسان بايد به کنترل وجود خود بپردازد و به سوي وحدت در اميال پيش رود. و به واسطه وجود اين گونه تعارضات افلاطون در کنار نظريه ميل، به طرح نظريه‌ ديگري مي‌پردازد که نظريه اميال برنامه ريزي شده نام مي‌گيرد. اما چگونگي ايجاد اين وحدت ميان اميال، مستلزم نگريستن به تمامي اهداف زندگي در نمايي کلي، و سپس اقدام به برنامه ريزي است.
  البته همان‌طور که عنوان شد، برخي منتقدين از جمله ارسطو، افلاطون را به خاطر تأکيد زيادش بر وحدت غايت قصوي دچار نوعي اشتباه مي‌دانند. ارسطو که چنين غايت قصواي واحدي را در صورت وجود، مطلوب نمي‌داند، معتقد است وجود چنين غايت قصواي واحد، از آن رو که نوعي پايان ختم مي‌شود سبب رکود در زندگي خواهد شد. او برخلاف افلاطون، در برخي آثار خود براي دست‌يابي به زندگي پويا صراحتا وجود نوعي تکثر و مقداري تضاد در زندگي را به منظور بهره‌مندي از نيروهاي مختلف، در درون و برون امري لازم تلقي مي‌کند. ارسطو معتقد بود ايجاد کردن اين وحدت حتي در دولت شهر به نوعي توتاليتارينيسم و ديکتاتوري مي‌انجامد و جامعه را از حرکت و پويايي بازمي‌دارد. از اين جهت انديشه‌ ارسطويي که براي پيشرفت دولت شهر مقداري تضاد، رقابت، و تکثر را لازم مي‌داند به دموکراسي نزديک‌تر است. البته گرچه از بحث دور مي‌شويم، ولي لازم به يادآوري است که بزرگ‌ترين مخالف ديدگاه افلاطوني نيچه است که ضمن مخالفت صريح با اين ديدگاه، هم نوا با ارسطو، تضادهاي دروني عامل به وجود آوردن حرکت، تعالي و ديناميزم مي‌داند، نيچه گرچه هر تضاد و هر تکثري را لزوما منتهي به تعالي نمي‌داند، معتقد است تنها انسان‌هاي ضعيف خواهان از ميان برداشتن اين تضاد هستند. اساسي‌ترين آرزوي انسان ضعيف فروکش کردن آتشي است که در وجودش برپا و عين وجودش است، خوشبختي در نظرش دارويي آرامش بخش است، اما برعکس زماني که آتش تضادهاي دروني فروکش کنند همه چيز سرد خواهد شد، زيرا معنا ملازم با نوعي ديناميزم است.

  نظريه ارضاء ميل از چه جهتي مورد اشکال قرار گرفت؟
  اشکال نظريه ميل مطلق بودن آن بود که سبب مي‌شد هر ميلي را معناداري بداند. در پاسخ به اين اشکال همان معماي اوثيفرون که از سوي سقراط مطرح شده به ميان مي‌آيد که آيا عملي پارسامنشانه(خوب و معنادار) است چون خدايان به آن دستور داده‌اند، يا خدايان به آن دستور داده‌اند چون عملي ذاتا خوب و معنادار است؟ برخي از  نظريه پردازان عينا همين پرسش را درباره ارضاي ميل مطرح کرده‌اند: انسان به X ميل دارد و براي رسيدن به آن تلاش مي‌کند، حال آيا ميل انسان به X سبب مي‌شود X واجد معنا گردد، يا خوبي و ارزش ذاتي X است که سبب ميل انسان به آن مي‌شود؛ بدين معنا که آيا از ميل به سوي ارزش ذاتي و معنا در حرکت‌ايم، يا جهت حرکت‌مان از ارزش و معنا به سوي ميل است؟ البته پاسخ سقراط روشن است و  معتقد است عملي که از سوي خدايان مقرر مي‌شود داراي ارزش ذاتي است و به دليل برخورداري عمل از ارزش ذاتي، خداوندان به آن فرمان مي‌دهند.

  اما در زندگي واقعي، انسان‌ها به سمت چيزهاي بسياري متمايل مي‌شوند که فاقد ارزش ذاتي است، يا به عبارتي ديگر، در واقع براي او مفيد نيستند. آيا اين اشکال به نظريه‌ ميل وارد نيست؟
  بله چيزهاي بسياري وجود دارند که به سمت آنها ميل داريم اما زيست خوب ما را سبب نمي شوند و فاقد ارزش ذاتي هستند و گاهي هم بسياري از اميال خارج از حوزه دسترسي انسان قرار دارند. مگر اين که در اينجا مبناي ديگري را برگزينيم و ارزش را چيزي جز ميل ببينيم. يعني چيزي مشابه با نظريه امر الهي اما در مورد انسان؛ به اين صورت که اصولا خوبي و بدي، و معنا و ارزش کاملا دائرمدار ميل انسان باشد. اما اين ديدگاه پرسش‌هاي عديده را سبب خواهد شد مبني بر اين که، “ميل چه کسي؟”، “در چه زماني؟” ، ميل کدام “خود” انسان؟ “خود” بي‌طرفي هم وجود ندارد که بخواهيم از آن تبعيت کنيم. بنابراين اگر مبنا را خود شخصي فردي انضمامي قرار دهيم با تناقض روبه رو مي‌شويم. بنابراين به اين نتيجه خواهيم رسيد که تلازمي ميان ميل و معنا وجود ندارد: گاهي ميل هست اما ارزش نيست؛ و گاهي ارزش هست و ميل نيست، و گاهي هم ميل هست، هم ارزش و هم معنا. پس بازهم برمي‌گرديم به اينکه ميل مي‌تواند يک راهنما و علامت باشد که گاهي نيز انسان را گمراه مي‌سازد. به خاطر وجود چنين اشکالاتي، کساني که از نظريه‌ ميل دفاع مي‌کردند مجبور به بازسازي آن شدند؛ به اين صورت که ابتدا دريافتند اِشکال از ميل نيست. اميال ما به مثابه راهنمايي هستند که قادر‌اند به درستي ما را به سوي ارزش هدايت کنند. اما اين اميال مبتني بر باورهاي ما هستند و اگر نقص و اشتباهي وجود دارد، در باورهاي ما است. هنگامي که از خطا و اشتباه بودن باوري آگاهي مي‌يابيم، ميل‌مان نيز تغيير جهت مي‌دهد. بنابراين نمي‌توان گفت ارضاء هر ميلي زندگي انسان را معنادار مي‌سازد، بلکه نظريه به اين صورت تغيير مي‌يابد که ارضاي ميلي با معنا تلازم دارد که به شيوه‌اي آگاهانه و واقعي، مبتني بر ترجيح باورهاي درست و صحيح بر ديگر باورها برگزيده شده باشد. که از آن تحت عنوان نظريه ترجيح آگاهانه نام برده مي‌شود.

  ديدگاهي که از همان ابتدا ارسطو با طرح وجود شکاف بين معرفت و عمل اخلاقي آن را محل نقد قرارداد.
  بنابراين به عناصري بيش از باور و آگاهي نيازمند‌ايم. طرفداران نظري‌ ميل معتقد‌اند بايد قيود ديگري را به ميل افزود؛ ميلي آگاهانه و آزادانه که در محيطي طبيعي به وجود آمده باشد. اما باز هم مخالفاني وجود دارند که معتقد‌اند اين قيود نيز ميل را نادرست مي‌سازد زيرا بي‌نهايت چيز هستند که مي‌توانند بر روي اميال ما مؤثر واقع شوند که هم متغير‌اند و هم قابل احصاء نيستند. بنابراين به نظر مي‌رسد از اين طريق نمي‌توان به جايي رسيد. از سوي ديگر نيز هم‌ اين قيود به خاطر اين اضافه مي شود که مي‌خواهيم بگوييم باور ما، و انتخاب و ميل ما، انتخابي ناظر به واقع و درست است. ولي در اينجا باز هم همان سؤال سقراطي مطرح مي شود که چيزي که حقيقتا ارزش مي‌دهد، آيا ارزش ذاتي است يا ميل من است که آن را واجد ارزش مي‌سازد. اين قيدها از آن رو گذاشته مي‌شوند که ميل انسان به متعلق واقعي تعلق گيرد، يا عشق ما به معشوق واقعي متصل شود و به نظر مي‌رسد ترجيح و سليقه‌ آگاهانه تابع ارزش ذاتي است نه اين که ارزش ذاتي تابع سليقه آگاهانه باشد.

  پس حقيتا نمي‌توان فقط و فقط بر اساس ميل و بعد دروني و سوبجکتيو انسان نظريه کارآمدي را بنا کرد.
  دقيقا همين طور است، معنا را تعامل بين جنبه‌هاي انفسي و عيني(سوبجکتيو و ابجکتيو) ايجاد مي‌کند. يعني اگر بگوييم که فقط ميل و ارضاي ميل براي رسيدن به زندگي برتر کافي است، در حقيقت انسان‌ها را در همان اميالي که دارند زنداني کرده‌ايم. اصولا گاهي انسان‌ها اميال بيمارگونه دارند، مثلا کسي که بيماري دلهره و اضطراب يا وسواس دارد اميالش نيز متناسب با همين شخصيتش است و مرتبا دوست دارد درها را ببندد، به نظافت بيش از اندازه بپردازد، چنين شخصي آرزوهايش در همين سمت و سو است. اما گاهي اوقات لازم است براي رسيدن به معنا به تغيير اميال مان اقدام کنيم و آنها را تعالي ببخشيم و حتي گاهي بايد اميال مان را ترک کنيم. يکي از موارد بسيار مهم در بحث معنا گشودگي است. تأکيد بيش از حد، فقط و فقط بر روي اميال کنوني مان مي‌تواند عامل بازدارنده ما براي رسيدن به معنا باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد نظريه‌ ارضاي ميل نيز تا حد زيادي با همان مشکلاتي مواجه مي‌شود که نظريه‌ لذت با آنها مواجه بود. از اين رو در نهايت بايد به نظريه بديلي فکر کرد که در آن بر هر دو جنبه دروني بروني(سوبجکتيو و ابجکتيو) تکيه شود، نظريه بديلي که مي‌گويد زندگي معنادار بايد علاوه بر برخورداري از احساس خوب و مثبت و شادي و خوشي داراي جنبه هاي ابجکتيو نيز باشد، يعني چيزي که از آن لذت مي‌بريم واقعي باشد و احساس خوب و شادي را براي وجود ما به ارمغان آورد. يعني به تعبير ارسطو متعلق فعل ما امور فضيلت مندانه‌اي باشند که از آنها لذت مي‌بريم. حتي بعدها نيز کسي مانند سوزان ولف بر اهميت توأم بودن جذابيت‌هاي شخصي با جاذبه‌هاي عيني تأکيد مي‌ورزيد. عشق بايد متناسب بازيبايي معشوق باشد.
  * دانشيار گروه فلسفه دين دانشگاه تهران.

 
 • شادکامي به مثابه اصل اخلاقي

  PDF چاپ نامه الکترونیک

  شادکامي به مثابه اصل اخلاقي

  ويليام کي. رايت
  ترجمة نغمه پروان


  مقاله‌اي که در پيش رو داريم در صدد نشان دادن اين امر است که تلقي شادکامي به مثابه اصل اخلاقي از پشتوانه روانشناسي برخوردار‌‌است. مؤلف ابتدا با متمايز ساختن لذت‌هاي فکري از لذت‌هاي حسي، به نوعي لذت ضروري افعال اخلاقي اشاره مي‌کند که رضايت فکري را به دنبال خواهد داشت، فارغ از اينکه اين فعل اخلاقي نتيجه‌اي موفقيت آميز داشته باشد يا نه. و چنين رضايتي براي، بالاترين لذت شمرده مي‌شود. اين گونه شادکامي گرچه دربرگيرنده تمامي انواع لذت‌هايي که آدمي قادر است تجربه کند نخواهد بود و حتي همه حالات آگاهانه‌اي را که ممکن است ميل آدمي به سوي آن باشد در خود جاي نخواهد داد، ولي، والاترين و شريف‌ترين تجربه‌اي است که افرادي با منش‌هاي اخلاقي متعالي تجربه خواهند کرد؛ جزء لازم خير اعلي بشمار مي‌آيد، و از اين رو اصلي اخلاقي است. بنابراين شادکامي در اين معنا به حالتي از آگاهي محدود مي‌شود که در آن حالت انسان به آرمان اخلاقي خود پايبند است و وجدانش آن را تأييد مي‌کند نه مجموعه‌اي از پرشورترين لذت‌ها. از اين روست که نبايد منحصرا آن را براساس لذت تعريف کرد.
  افزون بر اين، نويسنده معتقد است آرماني صرفا عقلاني را نمي‌توان اصلا آرمان به حساب آورد، و برخوردار از ارزش نيست.  ارزش‌گذاري بايد با احساسات سر و کار داشته باشد. در نتيجه، تحقق آرمان اخلاقي بايد تأييد احساسات را به همراه داشته باشد، و لذت بايد هم ملازم فرآيند تحقق پذيري باشد و هم لحظه دستيابي ‌نهايي حضور داشته باشد، و لذتي اين چنيني نمي‌تواند از معناي اخلاقي عاري باشد.
  ***
  باور ذهن ساده مبني بر وجود پيوندي نهايي نه مستقيم، ميان فضيلت و شادکامي معمولا محل تأييد فيلسوفان اخلاق بوده است. اين مقاله تلاشي  است در جهت نشان دادن اين مطلب که، به شرط تعريف شادکامي با دقت کافي، مي‌توان براي بکارگيري آن به مثابه اصلي اخلاقي پشتوانه‌اي روانشناختي يافت، و اين اصل براي علم اخلاق از اهميت برخوردار خواهد بود.
  فيلسوفان اخلاق اصطلاح ‘شادکامي’(happiness) را در معاني بسيار گوناگوني به کار گرفته‌اند. در کاربرد انگليسي معمول تمايز اندکي ميان شادکامي و لذت نهاده مي‌شود، که فايده‌گرايي جان استوارت، ميل به طرز نسبتا خوبي با اين بيان، آن را به تصوير مي‌کشد: “مراد از  شادکامي، لذت و نبود درد؛ از ناخوشي و ناشادماني، درد و محروميت از لذت است”. اکثر نويسندگان انگليسي در بهترين حالت، شادکامي را تنها از طريق مدت زمان طولاني‌تر، شدت بيشتر، يا با منوط ساختن آن به مجموعه‌اي از لذت‌ها، از لذت متمايز گردانيده‌اند. اپيکوريان شادکامي را حالت آرامش رواني توصيف مي‌کردند که در آن دردها قليل‌اند و طعم لذت به اندک بهايي چشيده مي‌شود. شادکامي نوعي زندگي تصور شده است که در آن اميالي که از طبيعت حقيقي آدمي سرچشمه مي‌گيرند برآورده مي‌شوند و انسان قادر است گرماي عاطفي مولود فعاليت موفقيت‌آميز را احساس کند-‌دست کم جنبه عاطفي تصور معمول ارسطو از ائوديمونيا (سعادت) اين گونه به نظر مي‌رسد. همچنين، شادکامي حالت رضايت محض عقلاني تصور شده است، که در آن حالت تنها لذتي که احساس مي‌شود گرماي عاطفيِ قرين بصيرت عقلاني است، زيرا فعاليتي است که فقط مختص طبيعت محض عقلاني است، و بنابراين هيچ نوع احساس ديگري به جز احساسي عقلاني- که به نظر من خصيصه ائوديمونيا در کتاب آخر اخلاق نيکوماخوس، و همچنين در ‘عشق عقلاني به خداوند’ اسپينوزا است- وجود ندارد. همچنين، شادکامي ممکن است عمدتا به لحاظ ذات عقلاني تصور شود، اما با اين وجود حالتي باشد ناظر به نوعي فعاليت مجدانه،- آن گونه که در  مورد لايبنيتز و فيشته بود. سرانجام، شادکامي ممکن است حالت وجدآور و پرشوري به خود بگيرد و حالتي از خلسه عرفاني به نظر برسند، که نظرگاهي عقلاني و زيبايي‌شناختي مانند نظرگاه افلوطين، و به طور کلي عارفاني با سنخ متمايز عقلاني مي‌توانند آن را به تصوير کشند؛ يا ممکن است، در تصوير‌پردازي حسي‌تر، جذبه عرفاني به تصور درآيد.
  شايد بتوان تعميم محتاطانه‌اي را از نظريات مختلف مربوط به شادکامي ارائه داد: اينکه آيا لذت همواره مؤلفه يگانه شادکامي است يا نه، به هر تقدير همواره برجسته‌ترين خصيصه آن بوده است. متفکران زيادي با نام‌هاي باتلر، لاک، دوگالد استوارت، پيلي، و کانت، در حوزه‌هايي بسيار متفاوت، بدون تشخيص دقيق‌تري، اگر نگوييم هيچ‌گونه تشخيصي، از درجات يا انواع لذت، شادکامي را مشتمل بر لذت، لازمه ضروري يا پاداش‌نهايي زندگي اخلاقي تلقي کرده‌اند. اکثر متفکران ديگر در تاريخ اخلاق، گرچه در گزينش انواع خاص لذت پيرو افلاطون1 بودند، در عين حال، به يک معنا اين لذات را پاداش‌هاي ضروري زندگي حقيقتا اخلاقي تلقي کرده‌اند. گرچه، در واقع، نخستين بار کانت اصطلاح ‘اصل اخلاقي’ را به مفهوم شادکامي پيوند زد، اما انديشه پيوندي ضروري بين شادکامي و فضيلت قديمي‌تر از خود فلسفه متأملانه است، و مدت‌هاي طولاني پيش از زمان فيلسوف کونيگسبرگي ملاحظات ديني از اين ارتباط اخذ مي‌شد.
  مسلما واضح به نظر مي‌رسد که، براي چنين پيوند نزديکي ميان فضيلت و شادکامي که اذهان اکثر فيسلسوفان اخلاق را به خود مشغول کرده است، بايد بتوان بين تجربيات ذهني که اين دو مفهوم بيانگر آنها هستند، ارتباطي روانشناختي به دست آورد. بنابراين، از آنجايي که شادکامي همواره تا حدودي منوط به لذت بوده است، [بايد دانست که] لذت چيست؟2
  البته احساس‌هاي لذت- درد به مقصود ما ربط چنداني ندارند. به نظر مي‌رسد وجود عصب‌هاي درد که پديد آورنده احساسات درد هستند به نحو بسيار مطلوبي به اثبات رسيده است، درحالي که وجود عصب‌هاي لذت هنوز محل ترديد است. با وجود اين هيچ کسي تصور نمي‌کند که شادکامي اساسا عبارت از بود يا نبود احساسات لذت يا درد باشد.
  بنابراين، لذت تا جايي که به عنوان مؤلفه مهم شادکامي با ما سر و کار دارد، مؤلفه‌اي عاطفي است، نه احساسي. لذت‌هاي عاطفي ممکن است حسي يا فکري باشند. دشوار مي‌توان تعريفي يافت که براي هر دو به يک ميزان به کار گرفته شود. لذت حسي ملازم کارکرد طبيعي اندام حسي، و فعاليت طبيعي سالم عمومي است. درد يا ناخشنودي حسي ملازم تحريک کمتر از حد و بيش از حد موجود زنده، خواه از نظر شدت، خواه از نظر مدت  تحريک است.3 لذت فکري، ملازم آگاهي از فعاليتي ذهني است که روند حرکتش به سوي غايت بدون مانع، است، حال آن که درد يا نارضايتي فکري هنگامي وجود دارد که از روند فعاليت ذهني ممانعت به عمل آيد، پي در پي مورد مخالفت قرار گيرد، يا به نحوي از آن جلوگيري شود. آن گونه که استاوت4 نشان داده است، اين تعريف براي سراسر طيف کامل لذت‌ها و دردهاي عقلاني به کار مي‌رود، از ناخشنودي حاصل از مشاهده کتابي وارونه در قفسه کتابخانه که به علت بروز وقفه در ادراک عادي ايجاد مي‌شود؛ تا دردهاي داغديدگي که به واسطه مرگ دوستي از مجاري ذهني معمول نشأت مي‌گيرند. لحظه‌اي تأمل ما را متقاعد خواهد کرد که نمي‌توان اين نوع شادکامي را که ضرورتا بايد با فضيلت پيوند داده شود در زمره لذت‌هاي حسي نهاد. مقصود ما از فعاليت‌هاي ذهني مي‌تواند کسب لذت‌هاي حسي باشد يا نباشد، به علاوه اين لذت به هيچ وجه همراه ضروري فعاليت ذهني بدون مانع که اخلاقي باشد شمرده نمي‌شود، و دليلي هم در دست نيست که چرا بايد اين‌گونه باشد. هيچ‌گونه دليل اساسي يافت نمي‌شود دال بر اين که چرا فرد بايد از ضيافت شام به خاطر اينکه شخصي شرافتمند است لذت ببرد، يا چرا به دليل آن که شخص در بازار سهام به دغلبازي مشغول است نبايد به غذا هيچ رغبتي داشته باشد.
  همچنين در هر فعل اخلاقي که آگاهانه صورت گيرد، وجود لذت فکري از هر نوع آن الزامي نيست، و هر فعل غير اخلاقي ضرورتا از آن خالي نيست؛ و اکثر ما موافقت خواهيم کرد که دليلي دال بر چرايي آن نمي‌توان يافت. احتمالا ممکن است در داوري‌ها در باب خير چيزي برخوردار از طبيعت زيبايي شناسانه نهفته باشد؛ اما يقينا در ظاهر دليلي وجود ندارد که تصور کنيم کردار فضيلت‌آميز بايد متضمن هرگونه لذتي مشابه با لذت‌هايي باشد که محققي به واسطه تحقيقات موفقيت‌آميزش از آن بهره‌مند مي‌گردد. اگر زندگي را، به‌‌جاي افعالي خاص، يک کل در نظر بگيريم، به يکباره آشکار مي‌شود که انسان خوب ضرورتا کسي نيست که بزرگترين فضايل و بيشترين ميزان لذات عقلاني را تجربه کند يا قادر به تجربه آن باشد.
  ولي، نوعي لذت فکري ضرورتا درهر فعل اخلاقي وجود دارد، و ضرورتا در هر فعلي که غير اخلاقي يا نا اخلاقي باشد وجود ندارد. در هر فعل اخلاقي تلاش معطوف به نيل به يک آرمان مي‌شود، و فاعل به آرمان خود پايبند است. هر اندازه هم تلاش‌هايش براي دستيابي واقعي به آن چيزي که حقيقتا در تلاش براي انجام آن است موفقيت آميز نباشد، هرچقدر هم، شرايط بسيار غير قابل پيش‌بيني يا از جهات ديگر گريز‌ناپذير بتوانند سد راه او شوند، هنگامي که با صداقت اخلاقي به اعمالش بپردازد از فعاليت فکري آزادانه‌اي بهره‌مند مي‌شود، و در اين قبيل فعاليت‌ها لذت را تجربه مي‌کند. او چه خود را شخصي با وجدان، يا داراي عزت نفس يا شريف، يا برخوردار از تأييد خدايان و انسان‌هايي تصور کند که نظاره‌گران عاقل کردار او هستند، دست کم در عمل خود به رضايتي دست مي‌يابد که آن را بالاترين ارزش مي‌داند،- رضايتي که به بهاي از دست دادن وجدان و شرف خويش، آن را با هيچ يک از لذت هاي ناچيزي که در اقبال نيک و، تعريف و تمجيدهاي انسان‌ها وجود دارند، مبادله نمي‌کند. براي افرادي با منش‌هاي اخلاقي متعالي، چنين رضايتي بالاترين لذت به‌شمار مي‌رود. تا  به اينجا فيلسوفان رواقي، مکتب اسکاتلندي، آدام اسميت، و جان استوارت ميل با اين نظر موافقت دارند، و ما مي‌توانيم با آنها هم همراه شويم.
  پس، با وجود اينکه هر فعل اخلاقي دربردارنده لذتي خاص است که از والاترين ويژگي، يعني صرف آگاهي از به انجام رسيدن عمل از روي وظيفه، خواه موفقيت آميز خواه نامؤفق، ناشي مي‌شود، مسلما در صورت موفقيت آميز بودن عمل، در واقع به سبب تحقق آرماني اخلاقي، ميزان لذت بيشتر خواهد بود. مثلا، اگر کسي براي موفق شدن در اصلاحات سياسي تلاش کند و به موفقيت نرسد، در عين ‌حال باز هم به خاطر درست بودن آرمانش به نوعي احساس لذت خواهد کرد، اما اگر در عملي ساختن اين اصلاحات موفق شود، به ميزان زيادي به لذتش افزوده خواهد شد.
  در اينجا پرسش آشنايي مطرح مي‌شود. آيا انسان بايد انواع لذت را از هم تميز گذارد؟ آيا لذت ملازم با فعل اخلاقي داراي کيفيت متفاوتي از لذت‌هاي ديگر و برتر از  لذت‌هاي ديگر است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بدان معنا که لذت‌هاي سقراط با لذت‌هاي خوک کلا متفاوت است، و حتي مقدار بسيار کمي از يکي به مقدار بسيار زيادي از ديگري رجحان دارد، در‌مي‌يابيم که تمايز ميان لوازم و استلزامات چنين انواعي از لذت مگر از طريق شناختي امري ناممکن است. تفاوت بين لذات سقراط و لذات خوک به خاطر موضوعات متفاوتي  است که اين دو به آن توجه دارند و به خاطرش در تلاش هستند. از سوي ديگر، اگر بگوييم که همه لذت ها به لحاظ کيفيت مشابه هستند تقريبا ملزم مي‌شويم لذت را احساسي بسيار انتزاعي تلقي کنيم.  اگر لذت حل کردن مسئله  رياضي و لذت‌هاي برآمده از خوردن ظرفي توت فرنگي، به لحاظ کيفي با لذت اداي وظيفه يکسان باشد، و همه  تفاوت‌هاي کيفي بين اين سه کيفيت رواني از تفاوت‌هاي شناختي ناشي شود، بايد لذت را انتزاعي فاقد معنا مانند رنگي که نه قرمز است نه سبز نه آبي نه زرد تلقي کنيم. مشکل ديگر، از نا ممکن بودن نسبت دادن ارزش‌هاي اخلاقي به شناخت ناشي مي‌شود. از منظر عقل محض عاري از احساس هيچ چيز نمي‌تواند بهتر يا بدتر از چيز ديگر باشد. اگر لذت انتزاع کم و بيش بي‌معنايي است که جز ارزشي اندک، ارزش‌هايي در آن نيست، و اگر اصلا هيچ گونه ارزش شناختي وجود ندارد،- در اين صورت ارزش‌هاي کيفي از چه جايي نشأت مي‌گيرند؟ چون، اگر نگوييم منزجر کننده، بي‌معنا به نظر خواهد رسيد، که بگوييم آنها کاملا به غرايز و شهوات وابسته هستند، تنها چاره اين است نتيجه بگيريم، هنگامي که در صدد ارائه تعريفي براي لذت بر مي‌آييم، در هر صورت تجربه آگاهانه‌اي که ارزش‌هاي اخلاقيمان را به ما مي‌دهد نه کاملا شناختي است و نه کاملا عاطفي، بلکه از ماهيت هر دوي اينها بهره‌اي دارند.
  بنابراين نوعي تجربه روحي خاص که ملازم فعل اخلاقي است وجود دارد،- نه مطلقا شناختي و نه مطلقا عاطفي. اين تجربه از جنبه عاطفي‌اش، از آن جهت لذتبخش است که خودآگاهي، آزادانه و بدون مانع مي‌تواند در خصوص ارزش اخلاقي فعل خود تأمل ورزد. و تجربه‌اي است، شناختي زيرا غاياتي که تلاش‌ها در جهت آن صورت مي‌گيرند مسلما شناخته شده‌اند. اين تجربه گرانبهاترين تجربه شمرده شده است؛ بدان معنا که تجربه‌اي  است بيانگر بالاترين ميزان رضايت که انساني اخلاقي قادر به تجربه آن  است،- اين تجربه شادکامي و خوشي است. بنابراين شادکامي به مثابه مفهومي اخلاقي نه دربرگيرنده تمامي انواع لذت‌هايي است که آدمي قادر به تجربه آن است و نه همه حالات آگاهانه‌اي را در خود جاي مي‌دهد که ممکن است ميل آدمي به سوي آن باشد. شادکامي به حالتي از آگاهي محدود مي‌شود که در آن حالت انسان به آرمان اخلاقي خود پايبند است و وجدانش آن را تأييد مي‌کند. شادکامي نه مجموعه‌اي از لذت‌ها، نه پرشورترين آنهاست، نبايد منحصرا آن را براساس لذت تعريف کرد. ولي، والاترين و شريف‌ترين تجربه‌اي  است که انسان مي تواند از آن برخوردار گردد؛ و جزء لازم خير اعلي به شمار مي‌آيد، و از اين رو اصلي اخلاقي است.5
  شادکامي يک اصل اخلاقي است زيرا لازمه ضروري انجام وظيفه است. وظيفه، اگر وظيفه باشد بايد تا اندازه‌اي تحقق‌پذير باشد. يک آرمان اگر قرار است آرمان باشد، بايد تا اندازه‌اي دست يافتني باشد. آن گونه که کانت خاطر نشان مي‌کرد، “تو مي‌تواني زيرا مي‌خواهي” يک مطالبه اخلاقي است بدان معنا که ما ملزم به مطالبه از عالم هستيم.6
  موضوعي که در اين مقاله پيرامون آن بحث مي‌شود مشابه با موضوعي است که اخيرا در حوزه منطقي مطرح شده است: رضايتي که لزوما با دستيابي به حقيقت پديد مي‌آيد چيست؟ آيا حقيقت به خاطر خودش ارزشمند است؟ آقاي برادلي، به همراه عده کثير ديگري، معتقدند موضوع مهم همين است. دل مشغولي‌هاي اخلاقي و دل مشغولي‌هاي ديگر علاوه بر اينکه مي‌توانند واقعا تعيين کننده فرصت‌ها و محدوديت‌هايي باشند که با اهتمام به پي‌گيري معرفت بايد دنبال شوند، انواع حقيقتي را که بايد به جستجوي آن پرداخت نيز مشخص مي‌کنند، اما در عين‌حال حقيقت، دغدغه واقعي ذهن، متمايز و جدا از ديگر دغدغه‌هاي آن است.7 ظاهرا نتيجه مي‌شود که رضايت حاصل از پيگيري حقيقت، رضايتي متمايز است، که نبايد با انواع ديگر رضايت‌ها خلط شود، و لذت ملازم با نيل به حقيقت، تجربه آگاهانه بسيار مطلوبي است، - نوعي رضايت منطقي شبيه به رضايت اخلاقي که در سطور فوق شادکامي ناميده شده است. اين دو رضايت از دغدغه‌هاي کاملا متمايزي حاصل مي‌شوند، و به هيچ وجه با يکديگر ارتباطي ندارند. شخصيتي علمي مي‌تواند انسان خوبي باشد، يا نباشد.
  بنابراين مقايسه شادکامي با رضايت عقلاني اين پرسش را مطرح مي‌سازد: هرچندکه رضايت عقلاني و شادکامي اخلاقي حالات متمايز آگاهي به شمار مي‌روند، آيا بايد متعلق دغدغه‌هايي کاملا متمايز تلقي شوند؟ البته در اينجا بين مطلق گرايان و عمل‌گرايان تفاوتي وجود دارد. بي‌ترديد، پروفسور ديويي که در زمره عمل گرايان جاي دارد، تأکيد خواهد کرد که رضايت عقلاني فقط هنگامي حاصل مي شود که انديشه‌هاي مورد نظرمان تحقق يابند،- به عبارت ديگر، انسان نمي‌تواند هر نوع  نتيجه مؤفقيت‌آميزي را، گرچه حاصل چيزي باشد به غير از آن چه انتظارش مي‌رفت، نمونه رضايت حقيقي تلقي کند.8 اما فرض بر اين است که هيچ عمل‌گرايي نپذيرد که حقيقت، رضايت کاملا يگانه‌اي را فراهم مي‌آورد، که  سبب مي‌شود تنها به خاطر نفس حقيقت و جدا از هرگونه دغدغه انساني ديگر موضوع پيگيري قرار گيرد. مور استدلال مي‌کند9، بر اساس اين فرض به يک دليل دغدغه حقيقت بايد خود ابزار خاص خود را فراهم آورد، و اين امري است ناممکن. در اين صورت نهايتا دغدغه حقيقت، دغدغه اخلاقي، و هر دغدغه ديگري بايد از شخص معمولي يا در وضعيتي معمول ناشي شود، و هر دغدغه‌اي بايستي از طريق ديگر دغدغه‌ها واسطه شود و با آنها در تعامل باشد. ولي شايد از نظرگاه عمل گرايانه بتوان ادعا کرد رضايت حاصل از وضعيت اخلاقي محتمل، که همواره در آن مسئله منش مطرح مي‌شود،10 متمايز از رضايت حاصل از وضعيتي  است که در آن فقط مسائل منطقي يا علمي ارائه مي‌شوند.
  مي‌توان شخصي را تصور کرد که در مقام اعتراض به اين نظريه کلي در باب شادکامي مي‌گويد: حتي اگر اين نکته را بيافزاييم که شادکامي انسان با نيل به موفقيت عملي افزايش مي يابد، باز هم ممکن است اين نوع شادکامي به رضايت محضي محدود شود که  از صرف معرفت به انجام کار درست نصيب انسان خوب مي‌شود؛ پس آيا چنين رضايتي به معناي واقعي کلمه براي شادکام ساختن انسان خوب کافي است؟ انسان خوبي را تصور کنيد که همه جد و جهدهايش به طرز اسفناکي با شکست مواجه مي‌شود، و مانند ايوب، متحمل هر گونه نگون بختي و محنتي مي‌شود، آيا مي‌توان گفت صرفا به خاطر اين‌که درست عمل کرده است، شادکام است؟ اگر اصلا اين چنين انساني بتواند شاد باشد، آيا اين شادکامي از طريق  اعتقاد داشتن به فراموشي بي‌خردانه نسبت به وضع واقعي‌اش حاصل نشده است، با پرورش وارستگي رواقي يا شايد جذبه عرفاني يا معرفت مسيحي که از همه حقايق واقعي چشم پوشي مي‌کنند؟
  شخص معترض‌ما، در اعتراض به شادکامي حاصله از چشم پوشاندن بر شرايط واقعي کاملا برحق است؛ قرن بيستم با ويژگي خاص خود که ابتناء بر عمل و تجربه است، بايد حقيقتا جستجوي اين گونه شادکامي را، حتي اگر امکان دسترسي به آن وجود داشت، بزدلانه و غير اخلاقي تلقي کند و  هر چه بيشتر منکر شادکامي به مثابه  اصلي اخلاقي باشد. در حالي‌که پاسخ به معترضمان مي‌تواند ما را بيش از حد به حوزه مابعدالطبيعه وارد کند، دست کم مي‌توان بدون رها ساختن روش‌هاي روانشناختي– اخلاقي مقاله حاضر گفت: شادکامي براي انسان خوب محنت کشيده ما تا جايي امکان پذير است که با ايمان به پيروزي قاطع عدالت و حق در جامعه، قاطعانه خود را با همه نيروهاي اجتماعي و اخلاقي عصر خود همانند بپندارد، اگر رضايت از اين اعتقاد راسخ  اخذ شود، از آنجايي که به آرمان خير ايمان دارد، مي‌تواند به يک معنا به حق خود را در شکوفايي خير اجتماعي که به محقق شدن آن اطمينان دارد شريک بداند. اعتقادي راسخ از اين دست براي ترغيب ذهن شخص ميهن پرستي که، براي مثال، شکست قريب الوقوع تلاش هايش را پيش بيني مي‌کند، بايد مسلم انگاشته شود.
  اين فرض که صداقت وخلوص نيت تلاش‌هاي يک انسان خوب ممکن است کاملا بيهوده باشد، غلو‌آميز است. چنين انساني اگر بداند براي آرماني اجتماعي مفيد واقع شده است، مي‌تواند احساس اطمينان کند که تلاش‌هايش در راه متحقق کردن رشد اين آرمان در اذهان انسان‌ها، تأثيري هر قدر ناچيز به جا خواهد گذاشت. هر چند ممکن است در عصر خود ناکام بماند و تاريخ آينده هرگز او را محق نداند. در عين حال اکثر دشواري‌ها بر سر راه مسائلي از اين دست به دليل تصنعي بودنشان در پذيرش يک “خود” معمولي با علائقي ثابت است. اين خود تصنعي به جاي درک اين نکته که “خود” اصيل و واقعي، و دل مشغولي‌هايش در وضعيتي اخلاقي تعريف مي‌شوند که در آن مسائل حل مي‌شوند، پيش از اينکه به وضعيت اخلاقي قدم نهد طالب رضايت است. آن گونه که پروفسور ديويي به نحو شايسته‌اي بيان مي‌کند: “وظيفه انسان‌ها توسعه اين‌گونه ظرفيت‌ها و اميال است، چنين “خود”هايي، از طريق مقتضياتي که زندگي همبسته آنها را شکوفا مي‌سازد، انسان ها را به يافتن رضايت، و ارزش‌هاي گرانبهايشان قادر خواهند ساخت. ممکن است زمان اين گونه شادکامي از نظر مدت کوتاه و به لحاظ شدت بسيار خفيف باشد؛ اما به لحاظ کيفي بر همه سختي‌ها و ناخشنودي‌هايي که به همراه دارد غلبه مي‌کند، همچنين همه لذت‌هايي که ممکن است به طرق ديگر حاصل شوند، مؤيد اين حقيقت ساده‌اند که عاملان به طور آگاهانه آنها را برمي‌گزينند.”11
  مشاهده مي‌کنيم که هيچ يک از هگليان عملا  ما را به بنيان نهادن ملاک فعل اخلاقي به صورت “احساس خوشايند و ناخوشايند کاملا دروني و سطحي” متهم نمي‌سازد. نخست بدان سبب که، شادکامي آن‌گونه که در اين مقاله تعريف مي‌شود صرفا احساسي خوشايند نيست، بلکه جنبه شناختي خود را نيز دارد؛ و، دوم اينکه، شادکامي حتي آن گونه که در اينجا تعريف مي‌شود، ملاک فعل اخلاقي نيست.  بايد در خصوص اين موضوع با هگل همدلي داشته باشيم که بذل توجه به زيست اخلاقي مرتبه بالا، به معناي توجه به خود چنين زيستي يا هريک از تجارب دروني و انفسي آن نيست، بلکه به امور بيروني معطوف مي‌شود. انسان درستکار، به خاطر اين شادکامي که ملازم فعل شرافتمندانه است پسنديده عمل نمي‌کند؛ او به هيچ صورت دل مشغول خود شادکامي نيست، بلکه دل مشغول چيزها، و غاياتي است که براي ايجاد آنها تلاش مي‌کند. اما با وجود صحت اين قول، به همان اندازه نيز صحيح است که گفته شود جنبه عاطفي طبيعت او به تأييد اين غايات خواهد پرداخت، و او با نيل به اين غايات، شادکامي را نيز تجربه مي‌کند.
  نکته ديگري در ارتباط با اين موضوع، اين ضرورت گريز ناپذير است که هر غايتي، اگر اصولا قرار باشد مؤثر واقع شود، بايد واکنش جنبه احساسي طبيعت ما را برانگيزاند.  نحوه دستيابي به غايتي اين چنيني مسئله‌اي بود که پيش از قرن نوزدهم فيلسوفان اخلاق را سردر گم کرده بود، و همان گونه که در مبحث ديگري نشان داده‌ام، کانت و هگل به طريق بسيارناقصي به طرح آن پرداخته‌اند.12 اگر مراد از عقلاني چيزي منحصرا شناختي باشد، آرماني صرفا عقلاني اصلا آرمان شمرده نمي شود، و برخوردار از ارزش نيست. ارزش‌گذاري بايد با احساسات سر و کار داشته باشد. در نتيجه، تحقق آرمان اخلاقي بايد تأييد احساسات را به همراه داشته باشد، و لذت بايد هم ملازم فرآيند تحقق پذيري باشد و هم لحظه دستيابي نهايي حضور داشته باشد. لذتي اين چنيني نمي‌تواند از معناي اخلاقي عاري باشد. بنابراين اگر اصطلاح شادکامي را به لذتي از اين قسم و لوازم‌هاي شناختي آن محدود کنيم، شادکامي بايد ملازم ضروري تلاش  اخلاقي موفقيت‌آميز باشد، و، چون خود مفهوم وظيفه متضمن امکان است، و به يک معنا با فعليت دستاورد سر و کار دارد، دستاورد اين گونه شادکامي به اصلي اخلاقي مبدل مي‌گردد.13
  در برگشت دوباره به حوزه بحث و منازعه منطقي، بايد مشخص کنيم که معنايي که براساس آن شادکامي يک اصل پيشيني اخلاقي تلقي شده است، براي طرح موضوع منطقي طراحي نمي‌شود. آرمان‌گرايي که معنايي از شادکامي که در اينجا به کار گرفته مي‌شود را در نظر دارد، نبايد هيچ اعتراضي به اين نحوه سخن گفتن از شادکامي داشته باشد. عمل گرايان نيز نبايد آزرده خاطر شوند، زيرا پيشيني آن‌گونه که در اينجا به کار مي‌رود، نبايد در معناي محدودتر آن تفسير شود. چه بسا اصولي که در اينجا پيشيني قلمداد مي‌شوند بدان سبب مطرح شده‌اند که در ارضاي نيازهاي انساني “موثر” هستند. خود مفهوم اخلاقي زيستن هم ممکن است به اين شيوه پديد آمده باشد. اما بر اساس همان دلايل، اگر اينها حقيقتِ اصول اخلاقي باشند، به همان اندازه درباره زمان، مکان، و عليت،- بلکه حتي آن گونه که شيلر سعي بر نشان دادن آن داشت، درباره خود نفس اصول اينهماني و تناقض-‌صادق‌اند.14 اگر دليل حاضر بتواند خواننده را متقاعد سازد که آموزه‌اي مبني بر اينکه شادکامي اخلاقي همراه ضروري عمل اخلاقي است ‘موثر واقع مي شود’، و نيز همچنين فرضيه‌اي در اخلاق مانند زمان، مکان، و عليت در قلمروهاي نظري عمل مي‌کند، هدف آن کاملا محقق خواهد شد.
  در خاتمه، مي‌توان درباره لوازم ديني شادکامي به مثابه اصلي اخلاقي نکته‌اي را بيان کرد. بايد يادآور شد که کانت تا حد زيادي براهين خود در وجود خداوند، اختيار و جاودانگي را بر اين اعتقاد راسخ استوار کرد که شادکامي بايد لازمه نهايي فضيلت باشد. به نظر صاحب اين قلم ايرادات اصلي به بکارگيري شادکامي از سوي کانت در اينجا بر فهم نادرست او بنا شده است که لذت را به معناي اخص به مثابه اصلي اخلاقي در شادکامي جاي مي‌دهد. اگر شادکامي به معناي پيشنهاد شده در اينجا محدود شود، پنداشته مي‌شود که، همه برهان‌هايي که بر وظيفه و ضرورت تحقق قانون اخلاقي به مثابه دليلي براي باور به جاودانگي و ديگر مفاهيم عقل مبتني مي‌شوند، به نحو چشمگيري به واسطه اصل قرار دادن شادکامي تقويت خواهند شد.

  منبع
  نوشتار فوق ترجمه‌اي است از:
  William K. Wright, happiness as an Ethical Postulate, The Philosophical Review, Vol. 17, No. 5. (Sep., 1908), pp. 518-528.
  پي نوشت‌ها
  1. به ويژه در کتاب‌هاي جمهوري و فيلبوس.  //   2. بيشتر ابهامات اخلاقي در کاربرد ‘لذت’ به خاطر عدم تعريف اين اصطلاح بوده است. براي مثال نويسندگان بريتانيايي قرون هفده و هجده ‘لذت’ را تعريف نکردند، و علي رغم بينش اخلاقي عميق‌ترشان از دقت و موشکافي معاصرين قاره‌اي خويش بي‌بهره بودند.
  3.Angel, Psychology,chap. xiv.  //  4.Analytic Psychology, Vol. II. Chap. xii.
  5.توجيه به کار گرفتن happiness به اين معناي نامعمول شايد محل پرسش باشد. مسلما مفهومي که در اينجا مد نظر است، بيشتر به beatitude نزد اسپينوزا يا seligkeit فيتشه نزديک است تا کاربرد عادي انگليسي سعادت (Happiness). اما انسان دوست ندارد که چنين بار معنايي کاملا ديني را  به مثابه ‘رستگاري’ و‘ سعادت’ براي مقاصد اخلاقي به‌کار گيرد. //  6.گمان مي‌کنم  نشان دادن اينکه بنياد روانشناختي براي پيوند بين وظيفه و امکان انجام آن ممکن خواهد بود. دست کم در نهايت هيچ چيزي نمي‌تواند وظيفه‌اي تصور شود که در عين حال امکان انجام آن وجود ندارد.
  7.Mind, N.S, No. 45,PP.320 ff.  // 8.Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, Vol, V, pp. 93 ff.
  اينکه پروفسور جيمز، بر اساس اين بررسي عمل‌گرايانه، محدوديت رضايت عقلاني را مي‌پذيرد، مشکوک به نظر مي‌رسد.
  9.Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, Vol, V, pp. 429 ff.
  10.پروفسور ديويي با بيان اينکه در اخلاق شناسي پرسش درباره خصيصه پرسشي مهم به شمار مي‌رود، در حالي که در علوم تجربي ناديده انگاشته مي‌شود  حوزه اخلاق را از حوزه علوم تجربي متمايز مي‌گرداند.
  “Logical conditions of scientific treatment of morality” in the Decennial Publications of the University of Chicago.  //  11.Dewey and Tuffts, Ethics (H. Holt & Co. , 1908),P. 396.  //  12.The Ethical Significance of Feeling, Pleasur, and Happiness in Modern  Non-Hedonistic, in the Philosophic studies of the University of Chicago.
  13.بنابراين مشکلي که در به کار گرفتن شادکامي از سوي کانت به عنوان اصل اخلاقي مشاهده مي‌شود به سبب گنجاندن همه لذت‌ها در شادکامي است، در عوض محدود ساختن لذت شادکامي به لذت ملازم با تحقق کمال مطلوب‌هاي اخلاقي است. اسپينوزا و فيتشه با محدود ساختن اين لذت که ملازم اعلي‌ترين خير اخلاقي است به رستگاري در مسير صحيح گام نهادند گرچه هر دوي آنها روشن نکردند که رستگاري به چه شيوه‌اي ضرورتا با فعل اخلاقي سر و کار پيدا مي‌کند.
  14.In” Axiom as Postulates“, an essay published in Personal Idealism,1902, edited by Sturt.

 


صفحه 1 از 6